Sylabus predmetu REPL - Regulace plevelů (AF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
REPL
Název předmětu česky:
Regulace plevelů
Název předmětu anglicky:
Weed Regulation
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Lenka Porčová, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
VyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Čtvrtek
9.00-10.50A31PřednáškaKaždý týden
60
Čtvrtek
11.00-12.50A26V. Smutný
Cvičení
Každý týden
22
Čtvrtek
13.00-14.50
A26
Cvičení
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je poskytnout základní informace o možnostech regulace plevelů. Studenti budou seznámení s mechanickými a chemickými způsoby regulace plevelů. Budou seznámení s herbicidy (účinnými látkami) a jejich podstatou účinku. Pozornost bude věnována principům regulace plevelů v hlavních pěstovaných plodinách ČR (obilniny, olejniny, okopaniny, trvalé kultury). Předmět navazuje na znalosti o plevelích - Herbologii.
 
Obsah předmětu:
1.
Regulace plevelů - podstata a hlavní principy (dotace 6/6)
 
a.
Mechanické způsoby regulace plevelů
b.
Chemická regulace

2.
Herbicidy (dotace 10/6)
 
a.
Rozdělení podle mechanizmu účinku.
b.
Škodlivost, perzistence v prostředí.
c.
Způsoby aplikace herbicidů.
d.Symptomy púsobení herbicidů - účinnost na plevelích, fytotioxicita na plodinách.

3.
Chemická regulace plevelů v hlavních plodinách. (dotace 6/6)
 
a.
Herbicidy v obilninách.
b.
Herbicidy v olejninách.
c.
Herbicidy v okopaninách.
d.
Herbicidy v jednoletých pícninách.
e.
Herbicidy ve vybraných druzích zeleniny.
f.Herbicidy v sadech a vinicích.
g.Herbicidy v trávnících.

4.Metody optimalizace dávek herbicidů. (dotace 0/2)
5.
Regulace plevelů na zpevněných plochách. (dotace 2/0)
6.
Terénní cvičení. (dotace 0/4)
 
a.
Praktická ukázka postřikovací techniky, kalibrace postřikovače.
b.
Ukázka působení herbicidů, hodnocení účinnosti a fytotoxicity v maloparcelních polních pokusech.

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
24 h
cvičení24 h
příprava na zkoušku
64 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet

Účast na cvičeních (min. 80 %). Povinná účast na terénním cvičení. Odevzdání protokolu ze cvičení (vypracování plan chemické regulace plevelů na modelovém příkladu).

Zkouška

Ústní (3 otázky).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
DVOŘÁK, J. -- SMUTNÝ, V. Herbologie : integrovaná ochrana proti polním plevelům. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003. 184 s. ISBN 978-80-7157-732-42008.
JURSÍK, M. a kol. Plevele: biologie a regulace. 1. vyd. České Budějovice: Kurent, 2011. 232 s. ISBN 978-80-87111-27-7.
DAVIES, G. Weed management for organic farmers, growers and smallholders: a complete guide. 1. vyd. Ramsbury: The Crowood Press, 2008. 270 s. ISBN 978-1-86126-970-6.
Weeds and weed management on arable land: an ecological approach. Wallingford, Oxon, UK: CABI Pub., 274 s. ISBN 0-85199-651-5.
Handbook of sustainable weed management. New York: Food Products Press, 892 s. ISBN 9781560229575.
Weed management handbook. 9. vyd. Oxford: Published for the British Crop Protection Council by Blackwell Science, 2002. 423 s. ISBN 978-0-632-05732-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-FYTO-F Fytotechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor N-RL-RL Rostlinolékařství, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: