Sylabus předmětu REMIS - Regionální a místní samospráva (AF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
REMIS
Název předmětu česky:
Regionální a místní samospráva
Název předmětu anglicky: Regional and local government
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující:
Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Úterý9.00-10.50Q113PřednáškaKaždý týden
20
Úterý
11.00-12.50Q110CvičeníKaždý týden
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenty s principy fungování místní a regionální samosprávy, zprostředkovat vazbu mezi odbornou a procesní stránkou místní a regionální správy.
 
Obsah předmětu:
1.
Veřejná správa -- státní správa a samospráva. Organizace veřejné správy (pojem, charakteristika, role, principy, formy realizace, historie). Subjekty a vykonavatelé veřejné správy (dotace 2/1)
2.
Územní samospráva v historickém kontextu. Ústavní základy samosprávy. Regionální a místní samospráva v ČR. (dotace 2/1)
3.
Orgány obcí a krajů. Samostatná a přenesená působnost. Vztahy obcí a krajů. Účast občanů na územní samosprávě a transparentnost správy. Právo na informace. (dotace 2/1)
4.
Zákonodárná moc ve vztahu k samosprávě. Zákonné a podzákonné právní předpisy. Druhy podzákonných předpisů. Platnost, účinnost, vykonatelnost. (dotace 2/1)
5.
Příprava a přijetí právního předpisu na úrovni obce a kraje. Obecně závazné vyhlášky a nařízení; veřejnoprávní smlouvy a opatření obecné povahy. (dotace 2/1)
6.Judikatura ústavního soudnictví a její role na regionální a místní úrovni. Dozorová působnost Ministerstva vnitra ČR (dotace 2/1)
7.
Financování místní správy. Rozpočet obce a kraje. Rozpočtové určení daní, struktura příjmů a výdajů obcí a krajů. Související pojmy (veřejný sektor, veřejné statky, veřejné rozpočty, veřejné příjmy a veřejné výdaje). (dotace 4/2)
8.Správní řád a subsidiarita. Výkon státní správy a samosprávy na vybraných úsecích (územní plánování, posuzování vlivů na životní prostředí, pozemkové úpravy apod.). (dotace 2/1)
9.
Neziskový sektor a územní samospráva. Lidské zdroje a jejich role v lokálním a regionálním rozvoji. (dotace 2/1)
10.
Mezinárodní souvislosti (Evropská charta místní samosprávy, Evropská charta regionální samosprávy). (dotace 4/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
24 h
odborná exkurze
4 h
konzultace
8 h
kolokvium
2 h
příprava na zkoušku
50 h
příprava na průběžný test
18 h
příprava prezentace
10 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet - předpokladem je absolvování testu, zpracování semestrálního projektu a aktivní účast na cvičeních (max. 3 předem omluvené absence).
ústní zkouška formou rozpravy v délce trvání cca 25 minut.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PRŮCHA, P. Správní právo : obecná část. 6. vyd. V Brně: Masarykova univerzita, 2004. 356 s. ISBN 80-210-3350-9.
Nový správní řád a místní samospráva II. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 269 s. ISBN 978-80-210-4489-0.
KOSTELECKÝ, T. -- BERNARD, J. Samospráva venkovských obcí a místní rozvoj. Praha: SLON, 2012. 237 s. ISBN 978-80-7419-069-8.
PRŮCHA, P. Veřejná správa a samospráva. 1. vyd. Praha: Vysoká škola aplikovaného práva, 2004. 241 s. ISBN 80-86775-03-8.
VEDRAL, J. Zákon o obcích (obecní zřízení). Praha: C. H. Beck, 2008. ISBN 978-80-7179-597-1.
KOUDELKA, Z. -- PRŮCHA, P. Zákon o obcích (obecní zřízení): komentář : podle stavu k 1.1.2004. 2. vyd. Praha: Linde, 2004. 379 s. ISBN 80-7201-444-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ZS-RV Rozvoj venkova, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: