Sylabus predmetu PSP - Projektování servisních provozů (AF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PSP
Název předmětu česky: Projektování servisních provozů
Název předmětu anglicky:
Service Business Projecting
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. (garant)
Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Michal Šustr, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
AkceČetnost
Kapacita
Pondělí
9.00-10.50
J02
P. DostálPřednáškaKaždý týden
18
Pondělí11.00-11.50
J02
P. Dostál
Cvičení
Každý týden
18
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je získání základních znalostí v oblasti projektování servisních provozů pro motorová vozidla a zemědělskou techniku. Pozornost je zaměřena na plánování, organizaci, řízení a racionální vybavení servisních provozů při respektování zásad ekologie a bezpečnosti práce.
 
Obsah předmětu:
1.
Obecná hlediska při projektování technologického procesu, příprava a etapy technologického projektu. (dotace 2/1)
2.
Vstupní analýzy požadavků trhu a zákazníka. (dotace 2/1)
3.
Vymezení nutné technické dokumentace opravárenských a servisních provozů, legislativní požadavky na servisní pracoviště. (dotace 2/1)
4.
Základní vybavení servisního pracoviště, detailní charakteristika strojů. (dotace 2/1)
5.
Požadavky na provozní prostředí v souladu s legislativními požadavky, odpadové hospodářství. (dotace 2/1)
6.
Rozmístění strojů a zařízení, výpočet potřeby strojů a zařízení, výpočet potřeby pracovníků. (dotace 2/1)
7.
Zásady ergonomie servisních provozů, hlediska bezpečnosti práce a požární ochrany. (dotace 2/1)
8.Ekologická a ekonomická hlediska hodnocení navrženého projektu. (dotace 2/1)
9.
Základní právní formy podnikání, jejich specifikace a způsoby založení firmy. (dotace 2/1)
10.
Personální obsazení servisního pracoviště a nutné certifikace k odborným úkonům. (dotace 2/1)
11.
Analýza vybraných procesů, hodnocení rentability. (dotace 2/1)
12.
Moderní přístupy k marketingu a možnosti propagace servisního provozu. (dotace 2/1)
13.
Aplikace procesního přístupu a využití metod řízení s ohledem na kvalitu, management dodavatelské kvality. (dotace 2/1)
14.
Organizace a metody řízení servisních pracovišť z pohledu TOP managementu s důrazem na spokojenost zákazníka. (dotace 2/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
6 h
odborná exkurze
6 h
konzultace
6 h
projektová práce
16 h
příprava na zkoušku
16 h
příprava prezentace
4 h
zpracování projektů
34 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet, zkouška
Zápočet bude udělen na základě min. 80% účasti na cvičeních a zpracování a obhájení technologického projektu servisního pracoviště podle zadání.
Předpoklad pro přihlášku ke zkoušce je udělení zápočtu. Zkouška ústní, se skládá ze 4 otázek z látky probírané na přednášce a cvičení. Součástí známky ze zkoušky je rovněž hodnocení zpracovaného projektu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
UČEŇ, P. Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 190 s. Expert. ISBN 978-80-247-2472-0.
DOLEŽAL, J. -- KRÁTKÝ, J. -- CINGL, O. 5 kroků k úspěšnému projektu: 22 šablon klíčových dokumentů a 3 kompletní reálné projekty. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 181 s. Management. ISBN 978-80-247-4631-9.
MAYLOR, H. Project management. 4. vyd. Harlow, England: Financial Times Prentice Hall, 2010. 414 s. ISBN 978-0-273-70432-4.

Doporučená:
BARKER, S. -- COLE, R. Projektový management pro praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 155 s. Management. ISBN 978-80-247-2838-4.
HLAVENKA, B. Projektování výrobních systémů: technologické projekty I. Brno: CERM, 2005. 197 s.
ZEMČÍK, O. Technologická příprava výroby. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2002. 158 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: