Sylabus predmetu PSRV - Produkční systémy v RV (AF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PSRV
Název předmětu česky:
Produkční systémy v RV
Název předmětu anglicky:
Production Systems in Plant Production
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: prof. Ing. Jan Křen, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující:
Ing. Martin Houšť, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Jan Křen, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D. (cvičící)
Ing. Blanka Procházková, CSc. (cvičící, přednášející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
AkceČetnostKapacita
Středa
9.00-10.50
A24M. HoušťCvičeníKaždý týden20
Středa
11.00-12.50
A24
Cvičení
Každý týden20
Středa
15.00-16.50
A12
J. KřenPřednáška
Každý týden
48
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předat posluchačům všeobecné profesní znalosti o efektivním využívání, vegetačních a produkčních faktorů. Naučit je prakticky aplikovat metody hodnocení produkčního systému na úrovni zemědělského podniku, analyzovat a řešit základní problémy pěstování polních plodin při různých způsobech hospodaření na půdě (konvenční, integrovaný, low input, ekologický, precizní). Při řízení rostlinné produkce v zemědělském podniku (rozhodování, organizování a plánování) využívat znalostí specialistů.
 
Obsah předmětu:
1.
Vegetační a produkční faktory a jejich využívání při pěstování rostlin. Stanoviště a jeho charakteristiky, produktivita stanoviště, nosná kapacita prostředí, půdní úrodnost a půdní dospělost. (dotace 2/2)
2.
Rozdělení produkčního území ČR do výrobních oblastí a rajonizace rostlinné produkce jako základ efektivního hospodaření. Méně příznivé oblasti (LFA) a zranitelné oblasti. (dotace 2/2)
3.
Systémové pojetí rostlinné produkce. Historie vývoje zemědělských systémů.Historie a charakteristika základních způsobů hospodaření. Klady a zápory specializace v rostlinné produkci. Multifunkční zemědělství, ekologické limity a externality. (dotace 3/2)
4.
Možnosti regulace vzdušných, tepelných i vlhkostních poměrů v rizosféře zpracováním půdy, význam zpracování půdy. Základní operace v systému zpracování půdy, zaorávání organické hmoty do půdy, zhutnění půd.Předseťová příprava půdy, seťové lůžko. Tradiční, půdoochranné a minimalizační technologie zakládání porostů jednotivých druhů polních plodin. (dotace 4/4)
5.
Modifikace a optimalizace pěstebních technologií jednotlivých polních plodin při různých způsobech hospodaření - projevy ve výnosech a v kvalitě produktů. (dotace 4/4)
6.
Vazby mezi pěstebními technologiemi jednotlivých plodin a systémem hospodaření. Ekonomické vyjádření změn pěstitelských opatření a postupů při různých způsobech hospodaření. (dotace 4/4)
7.
Zásady střídání plodin na půdě a osevní postupy jako faktor umožňující udržení úrodnosti půdy a rovnováhy v krajině. Ekologický význam střídání plodin, meziplodiny jako ochrana půdního fondu. Zařazení jednotlivých druhů plodin do osevního postupu. (dotace 3/6)
8.Setrvalost systémů rostlinné produkce. Současné problémy rostlinné produkce v ČR, porovnání s agrárně vyspělými západními zeměmi (EU, USA). Požadavky na rostlinnou produkci při integraci do EU. (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení24 h
konzultace4 h
projektová práce
24 h
příprava na zkoušku40 h
příprava na průběžné hodnocení
12 h
zpracování projektů
40 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet a ústní zkouška. Podmínkou udělení zápočtu je účast a aktivita studenta na cvičeních a kvalita zpracování projektu osevního postupu. Ústní zkouška trvá cca 30 minut a její součástí je obhajoba projektu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KOSTELANSKÝ, F. Obecná produkce rostlinná. 2. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004. 212 s. ISBN 80-7157-765-0.
ŠTOLBOVÁ, M. a kol. Problematika méně příznivých oblastí. Praha: Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 2007. 129 s. ISBN 978-80-86671-47-5.
HŮLA, J. -- PROCHÁZKOVÁ, B. a kol. Minimalizace zpracování půdy. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2008. 248 s. ISBN 978-80-86726-28-1.
ŠARAPATKA, B. -- URBAN, J. a kol. Ekologické zemědělství v praxi. Šumperk: PRO-BIO, 2006. 502 s. ISBN 80-87080-00-9.

Doporučená:
PETR, J. -- LEIBNER, F. Nauka o hospodaření zemědělského podniku. Praha: ČIAE, 1991.
JONES, J B. Agronomic handbook: management of crops, soils, and their fertility. Boca Raton: CRC Press, 2003. 450 s. ISBN 0-8493-0897-6.
Principles of crop production: theory, techniques, and technology. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 740 s. ISBN 0-13-114556-8.
WIERSEMA, J H. -- LEÓN, B. World Economic Plants : A Standard Reference. Boca Raton: CRC Press, 1999. 35 s. ISBN 0-8493-2119-0.
PEART, R M. -- SHOUP, D W. Agricultural systems management: optimizing efficiencyand performance. New York: Marcel Dekker, 2004. 280 s. Books in soils, plants, and the environment. ISBN 0-8247-4783-6.
WILSON, G A. Multifunctional agriculture: a transition theory perspective. Wallingford: CABI , 2007. 374 s. ISBN 978-1-84593-256-5.
Sustainability in agriculture. Cambridge: RSC Pub., 2005. 130 s. ISBN 0-85404-201-6.
KOLEKTIV, Situační a výhledové zprávy komodit rostlinné produkce, MZe ČR,2007 až 2010
KREN, J. a kol.: Indikátory a metody pro komplexní hodnocení systémů rostlinné produkce. http://old.mendelu.cz/%7Eopr/

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZEI-ABY Agrobyznys, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: