Sylabus predmetu PRZE - Precizní zemědělství (AF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PRZE
Název předmětu česky:
Precizní zemědělství
Název předmětu anglicky:
Precision Agriculture
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující: prof. Ing. Jan Křen, CSc. (garant, přednášející)
Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Lubomír Neudert, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
ČetnostKapacita
Pondělí
13.00-14.50A24V. Lukas, L. Neudert
Přednáška
Každý týden
22
Pondělí
15.00-16.50A24Cvičení
Každý týden
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Naučit posluchače porozumět a využívat techniky a technologie vytvořené pro precizní zemědělství a jejich aplikace při hospodaření na půdě. Posluchači se naučí pracovat s GPS (Global Positioning System), využívat geograficky vztažená data v geografických informačních systémech (GIS - Geografical Informacion System), porozumět podstatě technologií diferencovaných pěstebních opatření a posuzovat, za jakých podmínek jsou technologie precizního zemědělství prakticky využitelné.
 
Obsah předmětu:
1.
Základní charakteristika precizního zemědělství, principy, východiska a historie; návaznost na jiné předměty; zařazení do systému hospodaření. (dotace 2/0)
2.
Určování polohy, základní principy GPS a D-GPS, přesnost určení polohy, rušivé vlivy, korekční signál a D-GPS. Kritéria pro posuzování navigačních přijímačů v zemědělství. (dotace 2/2)
3.
Mapování heterogenity polních podmínek. Informace specifické pro pozemek a jeho části, mapy heterogenity půdních podmínek. Plánování vzorkování půdy ve Farm Works, určení počtu vpichů při odběru vzorků, stanovení vzorkovací sítě. (dotace 4/4)
4.Výnosové senzory a výnosové mapy. Zpracování výnosových dat v software Farm Works. Nepřímé měřící systémy. (dotace 2/2)
5.
Využití GPS na poli. Hodnocení stavu porostu. Mobilní sběr dat s využitím PDA. Automatické hodnocení na příkladu zaplevelení. Stanovení hranic pozemku. Import hranic pozemků z LPIS. (dotace 2/4)
6.
Dálkové snímkování. Využití spektrálních měření. Vegetační indexy. Digitální zpracování obrazu. (dotace 4/2)
7.
Zpracování informací v GIS. Modelování variability polních podmínek na základě bodových informací. Využití geostatistických metod. Zpracování jednotlivých vrstev informací a vytvoření aplikační mapy s použitím software Farm Works. (dotace 6/6)
8.
Logistika využití dat v pracovním procesu. Technické prostředky a software, zajišťující přenos informací v precizním zemědělství. Import a export dat z palubní techniky pomocí aplikace Farm Works. (dotace 2/4)
9.
Mangement zóny. Agronomické a agrotechnické požadavky na lokálně cílené hnojení, hodnocení zhutnění půdy, regulaci plevelů, škůdců a chorob. (dotace 2/4)
10.Ekologické a ekonomické efekty dosahované metodami precizního zemědělství. Identifikace částí pozemků s nízkou produktivitou ve Farm Works. (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení24 h
příprava na zkoušku
92 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočtem a ústní zkouškou. Podmínkou zápočtu je aktivní účast na cvičení a kvalita zpracování seminární práce zaměřené na tvorbu map variabilního provádění pěstitelských zásahů.Ústní zkouška trvá přibližně 30 minut.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LUKAS, V. -- NEUDERT, L. -- KŘEN, J. Precizní zemědělství a jeho přínosy. Zemědělec. 2010. sv. XVIII, č. 33, s. 9--10. ISSN 1211-3816.

Doporučená:
LUKAS, V. -- NEUDERT, L. -- KŘEN, J. Mapování variability půdy a porostů v precizním zemědělství: metodika pro praxi. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 34 s. ISBN 978-80-7375-562-1.
LUKAS, V. a kol. Tvorba aplikačních map pro základní hnojení plodin v precizním zemědělství: metodika pro praxi. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 35 s. ISBN 978-80-7375-561-4.
Handbook of precision agriculture: principles and applications. Bringhamton, NY: Food Products Press, 2006. 683 s. ISBN 978-156022-954-4.
Precision Farming: Handbuch für die Praxis. 1. vyd. Frankfurt am Main: DLG Verlag, 2002. 168 s. ISBN 3-7690-0600-3.
VANĚK, V. -- BRODSKÝ, L. Využití geostatistických metod pro analýzu prostorových půdních dat, Využití geostatistických metod pro analýzu prostorových půdních dat, Sborník z 9. mezinárodní konference; Racionální využití hnojiv; zaměřené na setrvalý rozvoj a precizní zemědělství. Praha: ČZU , 2003. 6 s.
GNIP, P. Praktické využití GPS a internetu v zemědělství, 11, č. 5. -: Zemědělec, 2003. 15 s.
HABRLE, J. Ekonomický zisk a ekologický přínos precizního zemědělství. -: Úroda, 2003. 3 s.
SOUKUP, J. -- HAMOUZ, P. -- BALÍK, J. Precizní zemědělství. -: -, 2006. 34 s.
KŘEN, J. Precizní zemědělství a agrobiologická kontrola. In Uplatnění precizního zemědělství v České republice. Litovel, Česká republika: MJM Litovel, 2000, s. 53.
Precision crop protection - the challenge and use of heterogeneity. 1. vyd. New York: Springer, 2010. 441 s. ISBN 978-90-481-9276-2.
DONALD, L S. -- NOWAK, P. -- PIERCE, F J. Aspects of Precision Agriculture. Advances in Agronomy. -: -, 1999. 85 s.
MEYER, R. -- RÖSCH, C. -- DUSSELDORP, M. Precision Agriculture: Landwitschaft mit Satellit und Sensor. Deutscher Fachverlag. Frankfurt: Frankfurt am Main, 2007. 215 s.
LIPAVSKÝ, J. Precizní hospodaření.  [online]. 2010. URL: http://design.cpress.cz/Clanky/Ar.asp?ARI=17&CAI=2113.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: