Sylabus předmětu PRZPR - Právo životního prostředí (AF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PRZPR
Název předmětu česky:
Právo životního prostředí
Název předmětu anglicky: Environmental Law
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: Ing. Petra Fukalová, Ph.D. (cvičící, přednášející)
doc. Ing. Hana Středová, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Středa11.00-12.50
A12
Přednáška
Každý týden
48
Středa
13.00-13.50Q110P. FukalováCvičeníKaždý týden
24
Středa14.00-14.50Q110Cvičení
Každý týden
24
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Znalost a schopnost samostatné práce s existujícími prameny a instituty práva životního prostředí. Schopnost orientace ve stávající právní úpravě umožňující v praxi samostatně řešit základní otázky týkající se právní úpravy oblasti životního prostředí (tj. např. podávání žádostí, komunikace s příslušnými orgány apod.).
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do práva životního prostředí (dotace 2/1)
 
a.
pojem, předmět, vývoj, systém, metoda právní regulace, subjekty
b.
principy práva životního prostředí
c.
prameny práva životního prostředí
d.
nástroje práva životního prostředí

2.
Formy činnosti veřejnoprávních subjektů při ochraně životního prostředí (dotace 2/1)
 
a.
normativní správní akty
b.
individuální právní akty
c.ostatní formy správní činnosti

3.Právo na informace a účast veřejnosti při ochraně životního prostředí (dotace 2/1)
 
a.přístup k informacím o životním prostředí
b.
možnosti účasti veřejnosti při ochraně ŽP

4.
Ochrana životního prostředí v územním plánovaní a stavebním řádu (dotace 2/1)
 
a.územně plánovací dokumentace
b.
územní řízení
c.stavební řízení
d.
související otázky

5.Posuzování vlivů na životní prostředí a problematika IPPC (dotace 2/1)
 
a.EIA a SEA
b.posuzování vlivů na ŽP přesahující hranice státu
c.
Natura 2000

6.
Ochrana půdy a ochrana životního prostředí v rámci zemědělství (dotace 2/1)
 
a.
ochrana zemědělského půdního fondu
b.
ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa
c.
ochrana ostatních pozemků
d.
ochrana ŽP v rámci zemědělství

7.
Ochrana lesa (dotace 2/1)
 
a.
pojem "les", kategorizace, nástroje ochrany
b.právní omezení při užívání lesa

8.
Ochrana vod (dotace 2/1)
 
a.právní povaha vod
b.ochrana vodních toků
c.
územní ochrana vod
d.ochrana kvality vod

9.Ochrana ovzduší a ochrana před hlukem a vibracemi (dotace 2/1)
 
a.
ochrana ovzduší
b.
ochrana ozónové vrstvy
c.
ochrana klimatického systému Země
d.
ochrana před hlukem a vibracemi

10.
Ochrana rostlin a živočichů (dotace 2/1)
 
a.
ochrana zvířat proti týrání
b.rostlinolékařská péče
c.
veterinární péče
d.
ochrana zvířat v rámci myslivosti, rybářství a včelařství
e.
právní úprava GMO

11.Ekonomické nástroje v právu životního prostředí (dotace 2/1)
 
a.
pojem, druhy a funkce ekonomických nástrojů v právu ŽP
b.
ekonomické nástroje v ČR

12.
Odpovědnost v právu ŽP (dotace 2/1)
 
a.
pojem "odpovědnost" v právu ŽP
b.
formy právní odpovědnosti v právu ŽP

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
28 h
cvičení14 h
příprava na zkoušku
42 h
příprava na průběžný test
14 h
zpracování seminární práce
14 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
ZÁPOČET:
Na konci semestru zápočtová písemka. Pro zápočet je nezbytné získat min. 60 % možných bodů.
Další podmínkou je odevzdání seminární práce nejpozději na poslední výukové hodině. Nesplnění zadaných formálních požadavků na seminární práci (v UIS) znamená -1 bod započítávaný do hodnocení ze zkoušky, výborná seminární práce znamená +1 bod započítávaný do hodnocení ze zkoušky.

ZKOUŠKA:
Závěrečná písemná zkouška z přednášek, cvičení a podkladů v UIS. Požadavek na zdárné ukončení je zisk min. 6 bodů z 10 (hodnocení: 6 = E, 7 = D, 8 = C, 9 = B, 10 = A). Nezbytnou podmínkou je správně odpovědět na první dvě otázky (!) závěrečné písemné zkoušky.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vyd. C.H. Beck, 2010. 629 s. Právnické učebnice ;. ISBN 978-80-7400-338-7.
TUHÁČEK, M. -- JELÍNKOVÁ, J. Právo životního prostředí: praktický průvodce. 1. vyd. Grada, 2015. 279 s. Právo pro každého. ISBN 978-80-247-5464-2.
PRŮCHA, P. Základy správního práva. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8115-4.

Doporučená:
ZÁHUMENSKÁ, V. Právo a environmentální problémy. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7129-2.
DAMOHORSKÝ, M. -- MÜLLEROVÁ, H. -- SMOLEK, M. -- SNOPKOVÁ, T. Zemědělské právo. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015. 224 s. ISBN 978-80-7380-584-5.
Jančářová I. a kol. Právo životního prostředí: Obecná část, 1 vydání, Brno: Masarykova univerzita, 2015, 716 stran. Edice Učebnice právnické fakulty MU, ISBN 978-80-210-8366-0
Jančářová I. a kol. Právo životního prostředí: Zvláštní část, 1 vydání, Brno: Masarykova univerzita, 2015, 621 stran. Edice Učebnice právnické fakulty MU, ISBN 978-80-210-8041-6

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZS-AE Agroekologie, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, LS 2015/2016, ZS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: