Sylabus předmětu PZR - Pěstování zrnin (AF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PZR
Název předmětu česky:
Pěstování zrnin
Název předmětu anglicky:
Cereals and Legumes Science
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Natálie Březinová Belcredi, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
VyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Úterý
7.00-8.50
A23N. Březinová BelcrediCvičení
Každý týden
22
Čtvrtek
9.00-10.50
X01
Přednáška
Každý týden
35
Čtvrtek
11.00-12.50
A23
N. Březinová Belcredi
Cvičení
Každý týden22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získání teoretických znalostí v oblasti agrobiologických, agroekologických a technických disciplín pro zvládnutí moderních technologií pěstování, sklizně a posklizňové úpravy obilnin a luskovin určených pro různé směry využití. Seznámení se s principy a normami pro hodnocení kvality komodit a jejich marketingem. Získání informací o stavu a vývojových tendencích v rostlinné výrobě v ČR a zahraničí.
 
Obsah předmětu:
1.
Charakteristika pěstování rostlin jako vědní disciplíny a odvětví zemědělství. (dotace 2/2)
 
a.
Postavení, úkoly a cíle, vývojové tendence, vědecké aspekty rozvoje.
b.
Integrovaná RV, alternativní postupy, ekologické zemědělství.

2.
Produkční ekologie. (dotace 2/2)
 
a.
Rozdělení plodin, rajonizace.
b.
Tvorba výnosu polních plodin, regulace, kontrola produkčního procesu.

3.
Obilniny. (dotace 2/2)
 
a.
Význam, využití, biologická a agroekologická charakteristika.
b.
Růst a vývoj, kritéria hodnocení, mikro a makrofenologie.

4.
Tvorba výnosu obilnin. (dotace 2/2)
 
a.
Biologický a hospodářský výnos.
b.
Struktura výnosu, regulace výnosových prvků.

5.
Přezimování obilnin, poléhání obilnin. (dotace 2/2)
 
a.
Analýza vlivů způsobujících redukci výnosu a snížení kvality produkce.

6.
Základní postupy pěstování hlavních druhů obilnin včetně sklizně a poslizňového ošetření se zřetelem na využití produkce. (dotace 2/2)
 
a.Pšenice ozimá, pšenice jarní, pšenice tvrdá, pšenice špalda.
b.
Rentabilita pěstování, obchodní aspekty.

7.Základní postupy pěstování hlavních druhů obilnin včetně sklizně a poslizňového ošetření se zřetelem na využití produkce. (dotace 2/2)
 
a.
Ječmen jarní, ječmen ozimý, ječmen bezpluchý.
b.Rentabilita pěstování, obchodní aspekty.

8.
Základní postupy pěstování hlavních druhů obilnin včetně sklizně a poslizňového ošetření se zřetelem na využití produkce. (dotace 2/2)
 
a.Žito, triticale, oves.
b.
Rentabilita pěstování, obchodní aspekty.

9.
Základní postupy pěstování hlavních druhů obilnin včetně sklizně a poslizňového ošetření se zřetelem na využití produkce. (dotace 2/2)
 
a.
Kukuřice
b.
Rentabilita pěstování, obchodní aspekty.

10.
Proso, čirok, pohanka, laskavec. (dotace 2/2)
 
a.Význam, základní postupy pěstování maloobjemových cereálií.

11.Luskoviny. (dotace 2/2)
 
a.
Biologická charakteristika, zvláštnosti růstu a vývoje.
b.
Agroekologické požadavky, postavení a význam luskovin ve struktuře plodin, ekonomické a ekologické aspekty pěstování luskovin, vztah luskovin k hlízkovým bakteriím.

12.
Základní postupy pěstování hlavních druhů luskovin. (dotace 6/6)
 
a.Zvláštnosti sklizně a posklizňového ošetření.
b.
Hrách, bob, fazol, lupina, čočka, soja.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení16 h
odborná exkurze8 h
konzultace
2 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
příprava na zkoušku
34 h
příprava na průběžné hodnocení
16 h
příprava na průběžný test
6 h
příprava prezentace
8 h
zpracování seminární práce
20 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínkou pro úspěšné ukončení předmětu bude nejméně 75% účast na cvičeních (terénním cvičení), vypracování projektu, složení závěrečného písemného testu a úspěšná ústní zkouška. Test bude sestaven z otázek, které budou vycházet z dílčích témat probraných na přednáškách i cvičeních a na jeho vypracování bude vyhrazena doba 30 minut. Minimum pro ukončení předmětu je dosažení 80% bodů z testu a zodpovězení tří otázek u ústní zkoušky.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ZIMOLKA, J. a kol. Ječmen - formy a užitkové směry v České republice. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2006. 200 s. ISBN 80-86726-18-5.
ZIMOLKA, J. a kol. Pšenice: pěstování, hodnocení a užití zrna. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2005. 179 s. ISBN 80-86726-09-6.
ZIMOLKA, J. a kol. Kukuřice - hlavní a alternativní užitkové směry. 1. vyd. Praha: Profi Press s.r.o., 2008. 300 s. ISBN 978-80-86726-31-1.
HOUBA, M. -- HOCHMAN, M. -- HOSNEDL, V. a kol. Luskoviny: pěstování a užití. 1. vyd. České Budějovice: Kurent, 2009. 133 s. ISBN 978-80-87111-19-2.
PAZDERŮ, K. Pěstování rostlin: Obilniny - cvičení.  [online]. 2010. URL: http://etext.czu.cz/php/skripta/skriptum.php?titul_key=81.

Doporučená:
ČERNÝ, V. -- HRUŠKA, L. -- PETR, J. Yield Formation in the Main Field Crops. Amsterdam: Elsevier, 1988. 336 s. ISBN 0-444-98954-4.
DANFORTH, A. Corn Crop Production - Growth, Fertilization and Yield. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2009. 377 s. ISBN 978-1-60741-955-6.
HOSNEDL, V. Rostlinná výroba - II: (Luskoviny, olejniny). 1. vyd. Praha: ČZU, 1998. 135 s. ISBN 80-213-0153-8.
PETR, J. Speciální produkce rostlinná - I.: (Obecná část a obilniny). 1. vyd. Praha: ČZU, 1997. 193 s. ISBN 80-213-0152-X.
ZIMOLKA, J. a kol. Speciální produkce rostlinná - rostlinná výroba : polní a zahradní plodiny, základy pícninářství. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2000. 245 s. ISBN 978-80-7375-230-922008.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-AGB-FY Fytotechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-RL-RL Rostlinolékařství, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, LS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, LS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: