Sylabus predmetu PRO2K - Pěstování rostlin 2 K (AF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PRO2K
Název předmětu česky:
Pěstování rostlin 2 K
Název předmětu anglicky: Crop Science 2 K
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 8/7 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostVyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Poznámka
Pátek
8.00-11.50A32bPřednáškaNepravidelně35 
Pátek
8.00-11.50
A23CvičeníNepravidelně18
skupina 2
Pátek13.00-16.50
A23
R. CerkalCvičeníNepravidelně18
Skupina 1
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem studia předmětu je získání základních agrobiologických a technických poznatků pro zvládnutí nových technologií pěstování, sklizně a posklizňové úpravy hlavních polních plodin. Získání přehledu o možnostech využití a zpracování produkce s ohledem na jejich kvalitu.
 
Obsah předmětu:
1.Charakteristika rostlinné výroby v ČR. Obilniny I. skupiny. (dotace 1/1)
 
a.
Úkoly, cíle a tendence vývoje. Integrovaná rostlinná výroba.
b.
Rozdělení polních plodin. Osivo a sadba, hodnocení a marketingové zvláštnosti množení osiva a sadby polních plodin. Růst a vývoj polních plodin, kriteria jejich sledování (fenologické stupnice). Tvorba výnosu. Výnosotvorné prvky jejich tvorba a redukce, kompenzační vztahy, autoregulace.

2.Obilniny II. skupiny. Luskoviny a olejniny. (dotace 1/1)
 
a.Agrobiologická charakteristika, agroekologické požadavky.
b.Využití produkce, sklizeň a posklizňové ošetření, marketing.
c.Agrobiologická charakteristika, agroekologické požadavky, využití produkce, základy racionální technologie jejich pěstování u rozdílných užitkových směrů. Sklizeň a posklizňové ošetření, marketing.

3.Luskoviny a olejniny. Přadné rostliny, chmel, léčivé, aromatické a kořeninové rostliny. (dotace 1/1)
 
a.Agrobiologická charakteristika, agroekologické požadavky, využití produkce, základy racionální technologie jejich pěstování u rozdílných užitkových směrů.
b.
Sklizeň a posklizňové ošetření, marketing.

4.
Biologická a pěstitelská charakteristika okopanin. Význam, biologie, tvorba výnosu a agrotechnika brambor. (dotace 1/2)
 
a.
Rozdělení okopanin, produkční charakteristika. Růst a vývoj okopanin, výnosotvorné prvky, hodnocení produkce druhů a odrůd okopanin.
b.Délka vegetační doby, řazení v OP, požadavky na zpracování půdy, hnojení a zralost okopanin. Pěstování osiva a sadby. Zvláštnosti zakládání porostů "sponových plodin".

5.
Význam, biologie, tvorba výnosu a agrotechnika cukrovky. (dotace 1/1)
 
a.Hospodářský význam, využívání výnosotvorného potenciálu odrůd, dynamika tvorby výnosů a kvality, typy a odrůdy cukrovky.
b.Vývoj technologií pěstování, požadavky na osivo, řazení v OP, způsoby sklizně a sklizňové ztráty.

6.
Postavení, šlechtění a význam odrůdy pro rostlinnou produkci. Nové trendy ve šlechtění. (dotace 1/1)
 
a.
Definice odrůdy. Typy odrůd. Výchozí šlechtitelský materiál.
b.
Genetická diverzita, reprodukce rostlin.

7.
Šlechtitelské metody a postupy. (dotace 1/0)
 
a.
Tvorba genetické variability. Výběr, křížení, heterozní šlechtění, syntetické populace, pylová sterilita.
b.Šlechtitelské strategie autogamních a allogamních rostlin.

8.Semenářství zemědělských plodin a jeho legislativa. (dotace 1/0)
 
a.
Šlechtění odrůd typu linie.

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhKombinované studium
přednáška
8 h
cvičení
7 h
příprava na zkoušku
83 h
příprava na průběžné hodnocení70 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro úspěšné získání zápočtu musí student odevzdat tři protokoly z praktických cvičení(min. 60 % creditů získat). Zkouška trvvá 30 minut, student v písemné části musí získat nejméně 60 bodů z celkového požadavku(100). Student musí poznat semena a plody základních polních plodin.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ZIMOLKA, J. Speciální pprodukce rostlinná. MZLU v Brně: MZLU v Brně , 2008. 245 s. ISBN 978-80-7375-230-9.
CHLOUPEK, O. Genetická diverzita, šlechtění a semenářství. 3. vyd. Praha: Academia, 2008. 307 s. ISBN 978-80-200-1566-2.
Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. 2011, BRNO.
CHLOUPEK, O. -- PROCHÁZKOVÁ, B. -- HRUDOVÁ, E. Pěstování a kvalita rostlin. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005. 178 s. ISBN 978-80-7157-897-02009.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-AGB-VS Všeobecné zemědělství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: