Sylabus předmětu ODSG - Odborný seminář - genetika (AF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ODSG
Název předmětu česky:
Odborný seminář - genetika
Název předmětu anglicky:
Professional Genetics Seminar
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
Fakulta:
Vyučující:
prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D. (cvičící, garant, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostVyučující
Akce
ČetnostKapacita
Pondělí11.00-12.50A411T. Urban
Cvičení
Každý týden
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Studenti se seznámí s postupy při přípravě odborného článku, vyhledáváním a zpracováváním odborných informací, tvorbou prezentací formou přednášky a posteru. Studenti budou prezentovat své diplomové práce, které budou oponovány jejich kolegy. Získají tak dovednosti shrnout a prezentovat ústně i písmeně výsledky své odborné práce a vést odbornou diskusi. Na část seminářů si studenti připraví přednášky týkající se problematiky výzkumu a vývoje v oboru. Studenti získají znalosti týkající se celé problematiky biotechnologie a genetiky živočichů.
 
Obsah předmětu:
1.Příprava odborného článku (dotace 0/4)
2.
Prezentace diplomové práce studenty (dotace 0/10)
3.
Přednáška týkající se problematiky výzkumu a vývoje v oboru (dotace 0/10)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
seminář
22 h
veřejná prezentace (ústní)2 h
příprava prezentace
12 h
zpracování projektů
20 h
Celkem56 h
 
Požadavky na ukončení:
Hodnocení účasti na cvičeních, předobhajoba diplomových prací a udělení zápočtu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
SNUSTAD, D P. -- SIMMONS, M J. -- MATALOVÁ, A. -- RELICHOVÁ, J. -- MENDEL, J G. a kol. Genetika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 871 s. ISBN 978-80-210-4852-2.
KUCIEL, J. -- URBAN, T. G. Mendel, jeho hybridizační objevy a jejich význam. 2. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. 120 s. ISBN 978-80-7375-626-0.

Doporučená:
Vědecké časopisy z oblasti genetiky zvířat (Animal Genetics, J. Anim. Breed. And Genet., Genet Sel. Evol., …).

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ZOO-ZB Živočišné biotechnologie, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: