Sylabus předmětu OBNVEN - Obnova venkova (AF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
OBNVEN
Název předmětu česky:
Obnova venkova
Název předmětu anglicky:
Renewal of Countryside
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Jiří Brychta (cvičící)
Ing. Andrea Lešková (cvičící)
doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D. (garant, přednášející)
Ing. Jan Szturc, Ph.D. (cvičící)
Ing. Kristýna Tuzová (cvičící)
Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
Státní bakalářská zkouškaKrajinná ekologie 1
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí
15.00-16.50
Q112
A. Lešková, J. Brychta, J. Szturc
Cvičení
Každý týden
22
Pondělí
17.00-18.50
Q112J. Brychta, A. Lešková, J. SzturcCvičení
Každý týden
22
Úterý15.00-16.50
A11
není určenPřednáška
Každý týden
73
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem je seznámit studenty s celoevropským hnutím za obnovu a rozvoj venkova a s jeho současnou podobou a výsledky v České republice. Dále studentům zprostředkovat znalosti o cílech a prostředcích poskytovaných EU na rozvoj regionů ve střední a východní Evropě. Seznámit studenty s požadavky EU na úroveň zpracování projektů podmiňujících získání prostředků ze strukturálních fondů EU. Naučit studenty chápat obnovu venkovského prostoru v integrálním pojetí krajiny a sídla.
 
Obsah předmětu:
1.
Počátky programu obnovy vesnice v letech 1991-1998 a jeho legislativní podklady, progem obnovy venkova - novela z roku 1998 - důvody pro novelizaci Osnova studie obnovy venkova - seminární práce s individuálním zadáním. (dotace 2/2)
2.Sociologické aspekty obnovy venkova (spolkový a společenský život na vesnici a význam jeho obnovy, mikroregion - důvody a způsoby jeho utvoření, rozvoj venkovské infrastruktury. Upřesnění zadání studie obnovy venkova dle specifik zpracovávaných regionů. (dotace 2/2)
3.
Rozvoj venkovské infrastruktury - předpoklad demografické stabilizace, analýza chybnosti koncepce střediskových obcí, územní plán a jeho formy, nutnost předřazení územního plánu programu POV. Práce na studii - promítnutí videosnímků s tématikou obnovy venkova. (dotace 2/2)
4.
Vývoj venkovského prostoru - historické aspekty (do roku 1950), vývoj venkovského prostoru v období 1950 - 1990, škodlivé důsledky socialistické velkovýrobní integrace v letech 1970 - 1990 pro krajinu, možnost řešení nepříznivého stavu krajiny (nedostatek rozptýlené zeleně) v rámci návrhu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy. Pokračování na seminární práci- studii obnovy vesnice a přilehlé krajiny, projekce videosnímků s tématikou obnovy venkova. (dotace 2/2)
5.
Vysvětlení pojmů SWOT, FICHE, TERMS OF REFERENCE, strategie rozvoje zemědělství a venkova v rámci národního rozvojového plánu. Priority národního rozvojového plánu 2007 - 2013. Práce na seminární studii POV, projekce tématicky navazujících videosnímků. (dotace 4/4)
6.
Příprava mikroregionálních projektů s cílem získání prostředků ze strukturálních fondů EU.Dvouúrovňová projekční příprava, její nejdůležitější kroky, mikroregionální projekt, individuální projekty. Pokračování práce na sem. studii, projekce videosnímků. (dotace 4/4)
7.
Jednoúrovňová příprava projektu - informační zdroje a podklady, hlavní zásady politiky podpory venkovkého prostoru v EU, princip subsidiarity, urbanistické a architektonické řešení venkovských sídel - minulost a současnost, estetické, sociální a historické aspekty, otázka zachování dědictví lidového stavitelství. Pokračování prací na studii, projekce videosnímků, rozšíření přednášky o krajová specifika lidového stavitelství v rámci Čech a Moravy dle zájmu studentů. (dotace 4/4)
8.
Hlavní vývojové momenty zemědělství v Záp. Evropě od 2. svět. války po dnešek, situace v obchodě s agrárními produkty ve světě, hlavní znaky ekosociálního zemědělství, mimoprodukční funkce zemědělství (multifunkční přínosy. Dokončovací práce na studii, projekce navazujících videosnímků, rozšíření přednášky dle požadavků studentů. (dotace 4/4)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
příprava na zkoušku112 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičení (max. 2 předem omluvené neúčasti).
Zpracování a odevzdání seminární práce v tištěné podobě (25 % výsledné známky). Seminární práce se odevzdává během semestru. Uznání seminární práce je předpokladem k připuštění k ústní zkoušky.
Předmět je ukončen ústní zkouškou v délce cca 25 minut (75 % výsledné známky).
Podmínkou klasifikace předmětu je účast na terénním cvičení v délce trvání 2-3 dny.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Doporučená:
Základy ekologie vesnice: výzkumná práce přepracovaná oddělením centrálních úkolů Bavorské správy pro zcelování pozemků. 1. vyd. Praha: Ministerstvo životního prostředí České republiky :, 1995. 178 s. ISBN 80-85368-68-4.
Vesnice: Stavby a krajina mají svůj řád. 2. vyd. Brno: Ústav územního rozvoje, 1995. ISBN 80-85124-96-3.
KOCOURKOVÁ, J. Přírodní prostředí vesnice. Edice Vesnice, sv. 3. Brno: VÚVA, 1993. 90 s.
PERLÍN, R. Program obnovy vesnice. Praha: VÚVA , 1993.
SÝKORA, J. Venkovský prostor: doplňkové skriptum Díl 1, Historický vývoj vesnice a krajiny . Praha : ČVUT, 1998. 62 s.
ŠKABRADA, J. Lidové stavby: architektura českého venkova. 1. vyd. Praha: Argo, 1999. 246 s. ISBN 80-7203-082-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ZS-RV Rozvoj venkova, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-ZS-AE Agroekologie, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015, LS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: