Sylabus předmětu OZOOT - Obecná zootechnika (AF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
OZOOT
Název předmětu česky:
Obecná zootechnika
Název předmětu anglicky:
Animal breeding
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (7 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Libor Sládek, Ph.D. (cvičící)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostVyučujícíAkceČetnost
Kapacita
Pondělí
11.00-12.50
C01
Přednáška
Každý týden
132
Pondělí
13.00-15.50A47R. Filipčík
Cvičení
Každý týden
20
Pondělí16.00-18.50A47Cvičení
Každý týden
20
Úterý11.00-13.50
A47
CvičeníKaždý týden22
Středa
11.00-13.50
A47
Cvičení
Každý týden
22
Středa14.00-16.50A47L. Sládek
Cvičení
Každý týden
3
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními zootechnickými pojmy, s možnostmi hodnocení hlavních užitkových vlastností hospodářských zvířat a vysvětlení teoretických základů plemenářské práce a šlechtění hospodářských zvířat. Získané znalosti po absolutoriu daného předmětu vytvoří pro studenty základnu pro další studium speciálních zootechnických disciplín. Studenti si rozšíří dovednosti spojené s dokonalejším využíváním literárních a internetových informací. Předmět rovněž napomáhá rozšíření kapacity v oblasti biologického myšlení, spojené s využitím nových znalostí i v řadě mezioborových disciplín.
 
Obsah předmětu:
1.Význam chovu zvířat (dotace 1/1)
 
a.
Definice předmětu a jeho zařazení do systému biologických disciplin. Význam chovu hospodářských zvířat pro životní prostředí
b.
Současný stav, vývoj a perspektivy chovu hospodářských zvířat a živočišné výroby
c.
Význam a stav organického propojení rostlinné a živočišné výroby
d.
Fylogenie a domestikace hospodářských zvířat, vliv přírodních a sociálních podmínek na domestikaci, změny způsobené domestikací, proces zdomácnění zvířat
e.
Taxonomie hospodářských zvířat -- užitkový typ, plemeno a nižší taxonomické jednotky, jejich definice a využití v chovu a šlechtění zvířat
f.
Rozdělení plemen podle stupně prošlechtění, původu a užitkového zaměření
g.
Chovný cíl a plemenný standard, zootechnická terminologie

2.
Zootechnické hodnocení morfologických znaků hospodářských zvířat (dotace 1/1)
 
a.
Exteriér a interiér zvířat
b.
Definice a význam hodnocení exteriéru zvířat při tvorbě užitkových typů
c.Zootechnická topografie významných druhů zvířat
d.Všeobecné požadavky na exteriér zvířat jednotlivých druhů, plemen a užitkových typů, zásady posuzování exteriéru, využití značkového klíče

3.Zhodnocení fyziologických vlastností zvířat (dotace 1/1)
 
a.
Praktické hodnocení konstitučního typu zvířat, habitu, komplexe a temperamentu v závislosti na druhu zvířat,věkové kategorii, pohlaví a užitkovém směru
b.
Hodnocení kondice zvířat
c.
Vyjadřování kondičního score ve vztahu k reprodukci zvířat

4.Biologické základy plodnosti a produkce mléka (dotace 1/1)
 
a.Techniky plemenitby a hodnocení plodnosti samců a samic
b.Diference v produkci mléka podle druhu zvířat
c.Hodnocení produkce mléka

5.
Biologické základy růstu (dotace 1/1)
 
a.
Ontogeneze zvířat
b.Nové poznatky v oblasti růstu tělesných tkání
c.
Alometrie růstu

6.
Biologické základy produkce a hodnocení produce jatečných zvířat a masa (dotace 1/1)
 
a.
Výkrmnost
b.
Vykrmenost
c.
Jatečná hodnota

7.
Biologické základy produkce práce a kožních derivátů (dotace 1/1)
 
a.
Produkce práce
b.
Produkce kůže
c.Produkce vlny a peří

8.Rozdělení a požadavky na plemenářskou práci a šlechtění zvířat (dotace 1/1)
 
a.Odborná terminologie
b.
Kontrola užitkovosti a testace zvířat
c.Připařovací výběr a bonitace zvířat

9.Plemenná hodnota zvířat (dotace 1/1)
 
a.
Rodokmenová hodnota a hodnota sourozenců
b.Vlastní hodnota
c.
Kontrola dědičnosti
d.
Genomická plemenná hodnota

10.
Význam selekce a principy základních metod selekce v chovu zvířat (dotace 1/1)
 
a.
Přímá selekce na jeden znak
b.
Přímá selekce na více znaků
c.
Nepřímá selekce

11.
Metody plemenitby zvířat (dotace 1/1)
 
a.
Čistokrevná plemenitba
b.
Metizace
c.Bastardace

12.
Plemenářské programy využívané v chovu zvířat (dotace 1/1)
 
a.Šlechtitelské programy
b.
Hybridizační programy

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
36 h
konzultace22 h
příprava na zkoušku
64 h
příprava na průběžné hodnocení
20 h
příprava na průběžný test30 h
Celkem
196 h
 
Požadavky na ukončení:
K získání zápočtu je nutná minimální 80 % účast na cvičení, úspěšné splnění dvou testů v průběhu semestru (min. 70% správných odpovědí).
Předmět je zakončen ústní zkouškou (60% z celkové úspěšnosti).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ŠUBRT, J. Obecná zootechnika. 2. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 204 s. ISBN 978-80-7375-115-9.
ŠUBRT, J. Obecná zootechnika: návody do cvičení. 2. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 130 s. ISBN 978-80-7375-203-3.
KADLEČÍK, O. Všeobecná zootechnika. 1. vyd. Nitra: Slovenská pol'nohospodárska univerzita v Nitre, 2007. 222 s. ISBN 978-80-8069-9536.
JAKUBEC, V. -- BEZDÍČEK, J. -- LOUDA, F. Selekce - inbríding - hybridizace. 1. vyd. Rapotín: Agrovýzkum Rapotín s.r.o. , 2010. 382 s. ISBN 978-80-87144-22-0.

Doporučená:
Linear models for the prediction of animal breeding values. 2. vyd. Wallingford, UK: CABI Pub., 344 s. ISBN 0-85199-000-2.
KENNEDY, B W. Quantitative genetics theory in Animal Breeding. Guelph: University of Guelph, 1995. 8 s.
Allgemeine Tierzucht. Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer, 1993. 416 s. ISBN 3-8252-1649-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZOO-ZO Zootechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: