Sylabus predmetu MZPK - Minimalizace zpracování půdy K (AF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
MZPK
Název předmětu česky: Minimalizace zpracování půdy K
Název předmětu anglicky:
Soil Tillage Minimalization K
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 8/7 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Lubomír Neudert, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D. (přednášející)
Ing. Blanka Procházková, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
VyučujícíAkceČetnost
Kapacita
Poznámka
Pátek
11.00-14.50
A26
Cvičení
Nepravidelně
24
Výuka bude probíhat v terénu
Sobota8.00-11.50A26L. Neudert, R. Pokorný
Přednáška
Nepravidelně
24
 
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami a způsoby používání minimalizačních technologií zpracování půdy a zakládání porostů plodin. Objasnit přínosy a rizika používání těchto technologií, podat komplexní informace o jejich vlivu na pěstované plodiny, na půdní prostředí a ekonomiku rostlinné produkce. Studenti získají ucelený soubor informací a specializované znalosti v oboru používání minimalizačních technologií. Studenti budou schopni samostatně řídit odborné činnosti spojené s využíváním minimalizačních technologií v zemědělské praxi.
 
Obsah předmětu:
1.
Současný stav používání technologií zpracování půdy a zakládání porostů (dotace 1/0)
2.
Metody a způsoby používání minimalizačních technologií (dotace 1/0)
3.
Stroje a nářadí pro minimalizační technologie (dotace 1/2)
4.
Vliv minimalizačních technologií na růst, výnosy a kvalitu plodin (dotace 1/0)
5.
Vliv minimalizačních technologií na půdní prostředí (dotace 1/0)
6.
Vliv minimalizačních technologií na škodlivé činitele (dotace 1/0)
 
a.
Rozvoj škodlivých činitelů
b.
Ochrana porostů

7.
Výživa a hnojení plodin při používání minimalizačních technologií (dotace 1/0)
8.
Energetika a ekonomika minimalizačních technologií (dotace 1/0)
9.
Přínosy a rizika dlouhodobého používání minimalizačních technologií (dotace 0/1)
10.
Minimalizační technologie zpracování půdy a zakládání porostů u jednotlivých druhů plodin (dotace 0/1)
11.
Vliv používání minimalizačních technologií na trvalou udržitelnost systémů hospodaření (dotace 0/1)
12.
Uplatňování minimalizačních technologií v modelových zemědělských podnicích (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhKombinované studium
přednáška8 h
cvičení
7 h
odborná exkurze
10 h
konzultace
4 h
příprava na zkoušku42 h
příprava na průběžný test42 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe
2 h
zpracování seminární práce28 h
Celkem
143 h
 
Požadavky na ukončení:
povinná účast na cvičení
písemná zkouška - 80 % úspěšnost
+ ústní zkouška zahrnující celý obsah předmětu
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HŮLA, J. -- BAUER, F. -- ABRHÁM, Z. Zpracování půdy. Praha: Nakladatelství Brázda, 1997. 140 s.
HŮLA, J. -- PROCHÁZKOVÁ, B. a kol. Minimalizace zpracování půdy. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2008. 248 s. ISBN 978-80-86726-28-1.
KÖLLER, K. -- LINKE , C. Úspěch bez pluhu. Praha: Vydavatelství ZT, 2006. 192 s. ISBN 80-87002-00-8.
KOSTELANSKÝ, F. Obecná produkce rostlinná . Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita , 2004. 212 s. ISBN 978-80-7157-765-2.

Doporučená:
Hůla J., Procházková B. a kol. (2002): Vliv minimalizačních a půdoochranných technologií na plodiny, půdní prostředí a ekonomiku. Zemědělské informace, R., č. 3, ÚZPI, Praha, 103 s.
Hůla J. (1999): Půdoochranné technologie zakládání porostů plodin. Studijní informace, ÚZPI Praha, řada Zemědělská technika a stavby, 3, 46 s.
Miština T., Kováč K. (1993): Ochranné obrábanie pody. VÚRV Piešťany, 165 s.
Proc. 15th ISTRO Conf. , Fort Worth, 2000: CD – ROM.
Proc. 16 th ISTRO Conf., Brisbane, 2003: CD - ROM.
Proc. 17 th ISTRO Conf., Kiel, 2006: CD - ROM.
Proc. 18 th ISTRO Conf., Izmir, 2009: CD - ROM.
PROCHÁZKOVÁ, B. a kol.: Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy a krajiny. Mendelova univerzita v Brně, 2011, 39 s. ISBN 978-80-7375-524-9
Šimon, J. a kol. (2001): Zakládání porostů obilnin novými (zjednodušenými) technologiemi, Praha, Zemědělské informace ÚZPI, 2001, 67 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2013/2014, LS 2012/2013 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: