Sylabus predmetu MZP - Minimalizace zpracování půdy (AF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: MZP
Název předmětu česky:
Minimalizace zpracování půdy
Název předmětu anglicky:
Soil Tillage Minimalization
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský; magisterský navazující
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující:
Ing. Lubomír Neudert, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D. (přednášející)
Ing. Blanka Procházková, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostVyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Úterý
11.00-12.50
A26L. Neudert, R. Pokorný, B. Procházková
Přednáška
Každý týden
24
Úterý
13.00-14.50A26Cvičení
Sudý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami a způsoby používání minimalizačních technologií zpracování půdy a zakládání porostů plodin. Objasnit přínosy a rizika používání těchto technologií, podat komplexní informace o jejich vlivu na pěstované plodiny, na půdní prostředí a ekonomiku rostlinné produkce. Studenti získají ucelený soubor informací a specializované znalosti v oboru používání minimalizačních technologií.Studenti budou schopni samostatně řídit odborné činnosti spojené s využíváním minimalizačních technologií v zemědělské praxi.
 
Obsah předmětu:
1.
Současný stav používání technologií zpracování půdy a zakládání porostů (dotace 1/0)
2.Metody a způsoby používání minimalizačních technologií (dotace 4/2)
3.
Stroje a nářadí pro minimalizační technologie (dotace 2/3)
4.
Vliv minimalizačních technologií na růst, výnosy a kvalitu plodin (dotace 2/0)
5.
Vliv minimalizačních technologií na půdní prostředí (dotace 2/2)
6.Vliv minimalizačních technologií na škodlivé činitele (dotace 3/0)
 
a.Rozvoj škodlivých činitelů
b.Ochrana porostů

7.Výživa a hnojení plodin při používání minimalizačních technologií (dotace 2/0)
8.
Energetika a ekonomika minimalizačních technologií (dotace 2/0)
9.
Přínosy a rizika dlouhodobého používání minimalizačních technologií (dotace 2/0)
10.
Minimalizační technologie zpracování půdy a zakládání porostů u jednotlivých druhů plodin (dotace 6/4)
11.Vliv používání minimalizačních technologií na trvalou udržitelnost systémů hospodaření (dotace 2/0)
12.
Zpracování projektu využití minimalizačních technologií v zadaném zemědělském podniku (dotace 0/3)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
14 h
odborná exkurze10 h
příprava na zkoušku32 h
příprava na průběžný test
14 h
zpracování seminární práce
14 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
povinná účast na cvičení
písemná zkouška - 80 % úspěšnost
+ ústní zkouška zahrnující celý obsah předmětu
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HŮLA, J. -- BAUER, F. -- ABRHÁM, Z. Zpracování půdy. Praha: Nakladatelství Brázda, 1997. 144 s.
HŮLA, J. -- PROCHÁZKOVÁ, B. a kol. Minimalizace zpracování půdy. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2008. 248 s. ISBN 978-80-86726-28-1.
KOSTELANSKÝ, F. Obecná produkce rostlinná. 2. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004. 212 s. ISBN 80-7157-765-0.
KÖLLER, K. -- LINKE , C. Úspěch bez pluhu. Praha: Vydavatelství ZT, 2006. 192 s.

Doporučená:
HŮLA, J. -- PROCHÁZKOVÁ, B. a kol. Vliv minimalizačních a půdoochranných technologií na plodiny, půdní prostředí a ekonomiku. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2002. 103 s. ISBN 80-7271-106-7.
KOVÁČ , K. -- MIŠTINA , T. Ochranné obrábanie pody. Piešťany: VÚRV, 1993. 165 s.
PROCHÁZKOVÁ, B. a kol. Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy a krajiny: uplatněná certifikovaná metodika. V Brně: Mendelova univerzita, 2011. 39 s. ISBN 978-80-7375-524-9.
ŠIMON, J. Zakládání porostů obilnin novými (zjednodušenými) technologiemi. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2001. 25 s. ISBN 80-7271-081-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: