Sylabus predmetu MRKTPC - Marketing v podnikatelské činnosti (AF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
MRKTPC
Název předmětu česky:
Marketing v podnikatelské činnosti
Název předmětu anglicky:
Marketing in Enterprise Activities
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Patrik Kubát (cvičící)
Ing. Igor Nečas (cvičící, zkoušející)
doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
AkceČetnost
Kapacita
Poznámka
Pondělí
11.00-12.50
Q43
CvičeníKaždý týden
35
 
Čtvrtek
13.00-14.50Q02
Přednáška
Každý týden
170
Společná přednáška s MRKT1
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Příprava studentů na využití marketingových metod v podnikatelské činnosti podniků zemědělské prvovýroby, odbytových organizací, podniků služeb a potravinářských podniků, jako nezbytných předpokladů k pochopení podstaty agrárního marketingu a jeho praktické realizace. V rámci předmětu získají studenti poznatky o základních marketingových principech, metodách využití marketingového mixu, metodách analýzy trhu, analýzy konkurence či analýzy zákazníka.
 
Obsah předmětu:
1.Základní marketingové pojmy, definice zemědělského marketingu, marketingové prostředí (dotace 2/2)
2.Charakteristické znaky produktů zemědělské prvovýroby, podniků služeb poskytovaných podnikům prvovýroby a potravinářským podnikům (dotace 2/2)
3.
Specifika tuzemského zemědělského a potravinářského trhu i trhu vyspělých agrárních zemí EU (dotace 2/2)
4.
Zvláštnosti agrárního marketingu, marketingu odbytových organizací a potravinářských podniků (dotace 2/2)
5.Marketingový mix (dotace 2/2)
6.Marketingové nástroje podpory prodeje (dotace 2/2)
7.
Propagační mix (dotace 2/2)
8.Specifika přepravy agrárních a potravinářských produktů (dotace 2/2)
9.
Značení zboží, země původu, obchodní známky, loga (dotace 2/2)
10.Účast na agrárních a potravinářských veletrzích a výstavách (dotace 2/2)
11.Náročnost propagace a reklamy na podnikové finanční prostředky (dotace 2/2)
12.
Obchodní vztahy mezi účastníky dodavatelských vertikál (dotace 2/2)
13.Teoretická podstata ochodu (dotace 2/2)
14.
Plodinová burza (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení28 h
odborná exkurze
6 h
konzultace
2 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
příprava na zkoušku
20 h
příprava na průběžné hodnocení14 h
příprava na průběžný test10 h
zpracování seminární práce
30 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška (5 kreditů), úkoly v seminářích, závěrečný semestrální projekt a závěrečný test. Min. úspěšnost 60 %. Znalosti nutné z přednášek a seminářů, povinné literatury a souborů na DS. Podrobněji v sylabu na DS (Dokumentový server) předmětu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KARLÍČEK, M. Základy marketingu. 2. vyd. Grada, 2018. 285 s. ISBN 978-80-247-5869-5.

Doporučená:
BEČVÁŘOVÁ, V. -- TAMÁŠ, V. -- ZDRÁHAL, I. Agrobyznys v rozvoji regionu. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 115 s. ISBN 978-80-7375-799-1.
BEČVÁŘOVÁ, V. a kol. Budoucnost zemědělství a konkurenceschopnost v zemědělství ČR a EU a globální souhrnnosti. 1. vyd. Praha: ÚZEI, 2010. 58 s. 1. ISBN 978-80-87262-02-3.
HALL, C M. Wine marketing: a practical guide. 1. vyd. Amsterdam: Elsevier, 2008. 344 s. ISBN 978-0-7506-5420-3.
KELLER, K L. -- KOTLER, P. Marketing management. Praha: Grada, 2013. 816 s. ISBN 978-80-247-4150-5.
KOZEL, R. -- SVOBODOVÁ, H. -- MYNÁŘOVÁ, L. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada, 2011. 304 s. ISBN 978-80-247-3527-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZEI-ABY Agrobyznys, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: