Sylabus předmětu LMG - Laboratoře molekulární genetiky (AF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
LMG
Název předmětu česky: Laboratoře molekulární genetiky
Název předmětu anglicky:
Molecular Genetics Laboratory
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/4 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Tamara Mifková (cvičící)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
ČetnostKapacita
Čtvrtek
8.00-11.50
A35
Cvičení
Každý týden
14
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Na příkladech prakticky a detailně seznámit studenty s vybranými laboratorními technikami a metodami používanými v molekulárně-genetickém výzkumu i rutinní diagnostice.
 
Obsah předmětu:
1.
Izolace genomové DNA z různých druhů biologických vzorků (manuální a automatická) (dotace 0/8)
2.
Amplifikace fragmentu vybraného genu pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR) pro restrikční analýzu (RFLP metoda) a sekvenování PCR produktu (dotace 0/8)
 
a.
+ design primerů pomocí různého software

3.
Detekce jednonukleotidových polymorfismů ve vybraném genu pomocí metody RFLP (polymorfismus délky restrikčních fragmentů) (dotace 0/8)
 
a.
+ výběr vhodných restrikčních endonukleáz pro ověření a testování SNP pomocí software Webcutter

4.
Ověření genotypu zjištěného restrikční analýzou pomocí sekvenování PCR produktu (dotace 0/8)
 
a.
+ softwarové skládání, vyhodnocení a hledání podobností a rozdílů v sekvencích

5.
Analýza mikrosatelitových markerů pomocí fragmentační analýzy (dotace 0/8)
6.
Kvantitativní stanovení nukleových kyselin pomocí PCR v reálném čase (dotace 0/8)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
laboratorní práce48 h
příprava na zkoušku
60 h
příprava na průběžné hodnocení20 h
zpracování protokolů
40 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška. Zkouška je ústní a trvá 30 minut. Student vysvětlí a obhájí své praktické výsledky své laboratorní práce včetně jejich teoretické podstaty. Dále odpovídá na 2 otázky. Požadují se znalosti v souladu se sylabem. Ke zkoušce je třeba též znalostí z laboratorních cvičení včetně detailního vyhodnocení výsledků. Nutné je odevzdání vypracovaných protokolů z laboratorních cvičení. Účast na všech cvičeních je povinná. Student se musí dopředu připravovat na jednotlivé laboratorní úlohy.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
SAMBROOK, J. Molecular clonig, a laboratory manual. Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1989. ISBN 0-87969-309-6.
GRAHAM, C A. -- HILL, A J M. DNA sequencing protocols. 2. vyd. Totowa, New Jersey: Humana Press, 2001. 244 s. Methods in molecular biology. ISBN 0-89603-716-9.
PCR protocols. 2. vyd. Totowa, N.J.: Humana Press, 545 s. Methods in molecular biology ;. ISBN 0-89603-627-8.
KWOK, P. Single nucleotide polymorphisms: methods andprotocols. Totowa, New Jersey: Humana Press, 2002. 269 s. Methods in molecular biology. ISBN 0-89603-968-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015, LS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: