Sylabus předmětu INET - Inseminace a embryotransfer (AF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: INET
Název předmětu česky:
Inseminace a embryotransfer
Název předmětu anglicky:
Insemination and Embryo Transfer
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (7 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/4 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D. (cvičící)
Ing. Martin Hošek, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Zuzana Rečková, Ph.D. (cvičící)
Prerekvizity:
Reprodukce hospodářských zvířat nebo Chov skotu nebo Chov hospodářských zvířat I a ne Genetika zvířat
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnostVyučující
Akce
ČetnostKapacitaPoznámka
Úterý
7.00-8.50
A31PřednáškaKaždý týden
80
 
Úterý9.00-12.50
A455
CvičeníKaždý týden12Cvičení probíhají v laboratoři odd. reprodukce ÚCHŠZ a na ŠZP Žabčice
Úterý11.00-14.50A455R. Filipčík
Cvičení
Každý týden
6
Cvičení probíhají v laboratoři odd. reprodukce ÚCHŠZ a na ŠZP Žabčice
Úterý
13.00-16.50
A455
Z. Rečková
Cvičení
Každý týden
12
Cvičení probíhají v laboratoři odd. reprodukce ÚCHŠZ a na ŠZP Žabčice
Středa
9.00-12.50
A455
Cvičení
Každý týden
12
Cvičení probíhají v laboratoři odd. reprodukce ÚCHŠZ a na ŠZP Žabčice
Středa11.00-14.50A455
Cvičení
Každý týden
12
Cvičení probíhají v laboratoři odd. reprodukce ÚCHŠZ a na ŠZP Žabčice
Čtvrtek
9.00-12.50
A455
CvičeníKaždý týden12Cvičení probíhají v laboratoři odd. reprodukce ÚCHŠZ a na ŠZP Žabčice
Čtvrtek11.00-14.50
A455
Cvičení
Každý týden
12
Cvičení probíhají v laboratoři odd. reprodukce ÚCHŠZ a na ŠZP Žabčice
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenty s poznatky umožňujícími využití biotechnických a biotechnologických metod v reprodukci zvířat. Praktickou výukou získat praktické návyky při vyšetření pohlavních orgánů, inseminaci a diagnostice gravidity u samic hospodářských zvířat.
Předmět "Inseminace a embryotransfer" navazuje na získané teoretické poznatky v "Reprodukci hospodářských zvířat". Po teoretické stránce podrobně informuje o biologických, technických a legislativních předpokladech k úspěšnému provádění inseminace hospodářských zvířat, přenosu embryí a ostatních biotechnických metod. V průběhu výuky předmětu je možné absolvovat odborný kurz pro získání odborné způsobilosti pro výkon odborných činností (zákon č. 130/2006 Sb.)pro činnost: inseminační technik se specializací pro inseminaci skotu, ovcí a koz (základní kurz). Ostatní kurzy podle vyhl.MZe 33/2001 je možné individuálně zajistit, zpravidla po absolvovování základního kurzu.
 
Obsah předmětu:
1.
Legislativa v biotechnice a biotechnologiích reprodukce (dotace 4/0)
 
a.
Nácvik na exenterovaných orgánech v laboratorních podmínkách
b.
Praktický nácvik na ŠZP v Žabčicích

2.Kryokonzervace a práce s tekutým dusíkem, hygienické předpoklady pro inseminaci a přenos embryí (dotace 4/0)
3.Inseminace skotu, ovcí a koz (dotace 14/36)
4.
Diagnostika gravidity (dotace 4/8)
5.Biotechnologie v reprodukci (dotace 6/8)
6.
Inseminace koní a sonografie v reprodukci koní (dotace 0/4)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška24 h
cvičení
12 h
laboratorní práce13 h
odborná exkurze
14 h
odborná praxe
50 h
konzultace25 h
příprava na zkoušku
50 h
příprava na průběžné hodnocení
8 h
Celkem196 h
 
Požadavky na ukončení:
K získání zápočtu je nutná minimální 80 % účast na cvičení. Předmět je ukončen praktickou (pro uchazeče o získání odborné způsobilosti pro výkon odborných činností podle zákona č. 130/2006 Sb.), písemnou (35% z celkové úspěšnosti) a ústní (35% z celkové úspěšnosti) zkouškou.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ŘÍHA, J. Reprodukce v proces šlechtění skotu. Výzkumný ústav chovu skotu Rapotín, 2000. 144 s.
LOUDA, F. Inseminace hospodářských zvířat se základy biotechnických metod. ČZU Praha, 2001. 225 s. ISBN 80-213-0702-1.
ŘÍHA, J. a kol. Plemenitba hospodářských zvířat. Rapotín: Asociace chovatelů masných plemen, 2003. 151 s. ISBN 80-903143-4-1.
Reproductive physiology of mammals: from farm to field and beyond. Clifton Park: Delmar/Cengage Learning, 462 s. ISBN 978-1-4180-3013-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZOO-ZO Zootechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: