Sylabus předmětu CHOK - Chov ovcí a koz (AF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: CHOK
Název předmětu česky: Chov ovcí a koz
Název předmětu anglicky: Sheep and Goat Husbandry
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující:
prof. Dr. Ing. Jan Kuchtík (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
VyučujícíAkceČetnostKapacita
Pondělí
13.00-14.50A31PřednáškaKaždý týden
40
Pondělí15.00-16.50A44J. Kuchtík
Cvičení
Každý týden
20
Pondělí17.00-18.50
A44
J. Kuchtík
Cvičení
Každý týden20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Student získá ucelené teoretické znalosti o chovu ovcí a koz. Po absolvování předmětu bude student schopen zvládnout management chovu ovcí a koz a to jak v podmínkách velkochovu, tak i v podmínkách malochovu.
 
Obsah předmětu:
1.
Charakteristika předmětu: V předmětu "Chov ovcí a koz", budou posluchači komplexně seznámeni s problematikou chovu ovcí a koz a to konkrétně především s následujícími poznatky: aktuální situace a perspektivy v chovu ovcí a koz na úrovni ČR, zemí střední Evropy a zemí EU; prezentace domácího a zahraničního genofondu plemen ovcí a koz a jejich využití v selekčních a hybridizačních programech; prezentace problematiky masné, mléčné a vlnařské užitkovosti u ovcí; prezentace problematiky mléčné, masné a do určité míry i vlnařské užitkovosti u koz; prezentace poznatků z techniky a technologie chovu jednotlivých kategorií ovcí a koz využívající principy managementu výroby s důrazem na respektování welfare; prezentace poznatků z ekonomiky chovů ovcí a koz. (dotace 28/28)
 
a.Historie, současnost a perspektivy chovu ovcí a koz v ČR, v Evropě a ve světě. Hlavní, vedlejší produkty z chovu ovcí a koz. Nepřímý užitek z chovu ovcí.
Welfare v chovu ovcí a koz. Exteriér ovcí a koz z pohledu jednotlivých užitkových typů.
b.
Nejvýznamnější plemena ovcí a koz.
Reprodukce ovcí a koz
c.Ovčí vlna. Produkce a kvalita ovčí vlny -- faktory ovlivňující produkci a kvalitu vlny, stříž ovcí.
Technologie v chovu ovcí a koz.
Výživa ovcí a koz.
d.Masná užitkovost ovcí a koz -- růst, jatečná hodnota, jakost masa. Faktory ovlivňující masnou užitkovost.
Nákup jatečných ovcí a koz, SEUROP systém. Ovčí kůže.
Mléčná užitkovost ovcí a koz -- produkce mléka, kvalita mléka, faktory ovlivňující produkci
e.
Šlechtitelské programy v chovu ovcí.
Šlechtitelské programy v chovu koz.
Ekonomika chovu ovcí.
Zdravotní problematika v chovu ovcí a koz.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška24 h
cvičení
24 h
práce v terénu
3 h
odborná exkurze8 h
konzultace12 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
příprava na zkoušku
30 h
příprava na průběžné hodnocení14 h
příprava na průběžný test10 h
příprava prezentace
12 h
zpracování projektů
15 h
zpracování seminární práce
14 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Hodnocení účasti na cvičeních (účast. min. 80 %), odevzdání projektu a jeho prezentace, respektive obhajoba a závěrečné zkoušky. Tato se skládá z písemného testu (min. úspěšnost 60 %) a ústní zkoušky (minimální úspěšnost 60 %)
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KUCHTÍK, J. -- HOŠEK, M. -- AXMANN, R. -- MILERSKI, M. Chov ovcí. MZLU v Brně: MZLU v Brně, 2007. ISBN 978-80-7375-094-7.
HORÁK, F. a kol. Ovce a jejich chov. 1. vyd. Praha: Brázda, 2004. 303 s. ISBN 80-209-0328-3.
ŠARAPATKA, B. -- URBAN, J. Ekologické zemědělství (II. díl). 1. vyd. Šumperk: PRO-BIO , 2005. 334 s. ISBN 80-903583-0-6.
ENSMINGER, M E. Sheep & goat science. 6. vyd. Danville, Ill.: Interstate Publishers, 693 s. Animal agriculture series. ISBN 0-8134-3116-6.
HORÁK, F. -- AXMANN, R. -- ČERVENÝ, Č. -- DOLEŽAL, P. -- DOSKOČIL, J. -- HOŠEK, M. -- HRBEK, I. -- HUMPÁL, J. -- JŮZL, M. -- KLIMEŠ, J. -- KUCHTÍK, J. -- LITERÁK, I. -- MAREŠ, V. -- MILERSKI, M. -- NOVÁK, J. -- PINĎÁK, I. -- ŠLOSÁRKOVÁ, S. -- ŠUSTOVÁ, K. -- ŠVÉDA, J. -- TUZA, J. -- VÁGENKNECHTOVÁ, M. -- VESELÝ, P. -- ZEMAN, L. Chováme ovce. 1. vyd. Praha: Brázda s. r. o., 2012. 384 s. 1. ISBN 978-80-209-0390-7.

Doporučená:
FANTOVÁ, M. a kol. Chov koz. 1. vyd. Praha: Brázda :, 2000. 191 s. ISBN 80-209-0290-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ZOO-ZO Zootechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: