Sylabus předmětu CHKZK - Chov kožešinových zvířat a králíků (AF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
CHKZK
Název předmětu česky: Chov kožešinových zvířat a králíků
Název předmětu anglicky:
Fur Animal and Rabbit Husbandry
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující: Ing. Libor Sládek, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Poznámka
Čtvrtek
9.00-10.50
A46CvičeníKaždý týden20
učebna + terénní cvičení u drobnochovatelů králíků
Čtvrtek
11.00-12.50
A46
L. Sládek
Cvičení
Každý týden20
učebna + terénní cvičení u drobnochovatelů králíků
Čtvrtek
13.00-14.50
A46
L. SládekPřednáškaKaždý týden38
 
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Studenti získají základní znalosti týkající se techniky chovu a technologických systémů používaných v chovech kožešinových zvířat jako např. u lišek, norků, nutrií, činčil a králíků v podmínkách velkochovu a drobnochovu.
Studenti získají dovednosti v oblasti plánování a organizace práce potřebné k zajištění k plynulému chodu chovu kožešinových zvířat a králíků.
 
Obsah předmětu:
1.
Chov kožešinových zvířat (dotace 7/7)
 
a.
Historie faremního chovu kožešinových zvířat
b.Význam chovu kožešinových zvířat a králíků
c.Početní stavy jednotlivých druhů a perspektivy rozvoje
d.
Podmínky pro zakládání chovatelských zařízení pro kožešinová zvířata - technické parametry, legislativa, normativy, podmínky prostředí pro chov, welfare, ochrana zvířat proti týrání

2.
Chov masožravých kožešinových zvířat (dotace 7/7)
 
a.Chov lišek,norků, fretek, sobolů, psů mývalovitých, mývalů
b.Zoologické zařazení, původ, barevné variety, základy morfologie, fyziologické zvláštnosti, reprodukce, inseminace, vlastní odchov a chov, welfare, výživa a krmení, vybavenost faremních provozů
c.
Kožkování, ošetřování kožek,oceňování a systémy prodeje, hygiena chovu a veterinární prevence

3.
Chov býložravých kožešinových zvířat - chov nutrií a činčil (dotace 7/7)
 
a.
Zoologické zařazení, původ, barevné variety, základy morfologie, fyziologické zvláštnosti, reprodukce, inseminace, vlastní odchov a chov, welfare, výživa a krmení, vybavenost faremních provozů , kožkování, ošetřování kožek,oceňování a systémy prodeje, hygiena chovu a veterinární prevence

4.
Chov králíků (dotace 7/7)
 
a.Zoologické zařazení, původ, plemena a hybridní kombinace s ohledem na chovatelské využití, základy morfologie, fyziologické zvláštnosti, reprodukce, inseminace, vlastní odchov a chov, výkrm, welfare, výživa a krmení, vybavenost faremních provozů , porážení králíků, kožkování, ošetřování kožek, zatřídění a systém zpeněžování králíků, masa a kožek, hygiena chovu a veterinární prevence

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
24 h
odborná exkurze
10 h
konzultace
5 h
příprava na zkoušku
45 h
příprava na průběžné hodnocení
15 h
příprava na průběžný test
7 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe10 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Požadavky na ukončení předmětu: povinná účast na cvičení (povolené jsou 2 absence), napsání zápočtového testu na 70 %, povinná účast na 2 terenních cvičení.

Způsob ukončení předmětu: písemná část zkoušky ( 2 vybrané otázky ze 30-ti, délka trvání 60 min.), ústní část zkoušky po úspěšně napsaném písemném testu alespoň na 80 % (délka trvání 30 min.).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KONRÁD, J. Chov kožešinových zvířat. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1996. 195 s. ISBN 80-7157-204-7.
ZADINA, J. a kol. Chov králíků. 1. vyd. Praha: Brázda, 2004. 207 s. ISBN 80-209-0325-9.
FINGERLAND, J. Vzorník plemen králíků. 1. vyd. Praha: Chovatel, 1994. 192 s. ISBN 80-901837-0-0.

Doporučená:
SKŘIVAN, M. -- SKŘIVANOVÁ, V. -- TŮMOVÁ, E. Chov králíků a kožešinových zvířat. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2002. 247 s. ISBN 978-80-213-0955-52007.
KONRÁD, J. Nemoci kožešinových zvířat. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1989. 364 s. Živočišná výroba. ISBN 80-209-0046-2.
BENNETT, B. Storey's Guide to Raising Rabbits. 4. vyd. 2001. 288 s. ISBN 1-58017-260-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ZOO-ZO Zootechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: