Sylabus předmětu CHZ-TP - Chov hospodářských zvířat 3 (AF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
CHZ-TP
Název předmětu česky: Chov hospodářských zvířat 3
Název předmětu anglicky: Farm Animal Husbandry (TP)
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (8 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 3/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující:
Ing. Daniel Falta, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Martin Hošek, Ph.D. (cvičící, přednášející)
prof. Ing. Gustav Chládek, CSc. (přednášející)
prof. Dr. Ing. Jan Kuchtík (cvičící, přednášející)
doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Pavel Nevrkla, Ph.D. (cvičící)
Ing. Zuzana Rečková, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Libor Sládek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Milan Večeřa, Ph.D. (cvičící)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí
13.00-15.50
A46
Cvičení
Každý týden
22
Úterý14.00-16.50A46M. Večeřa, J. Kuchtík, M. Lichovníková, P. Nevrkla, Z. Rečková, L. SládekCvičeníKaždý týden
22
Středa
15.00-17.50
C01
Přednáška
Každý týden
132
Čtvrtek
15.00-17.50A46M. Večeřa, J. Kuchtík, M. Lichovníková, P. Nevrkla, Z. Rečková, L. SládekCvičení
Každý týden
22
Pátek
8.00-10.50
A47
M. Večeřa, J. Kuchtík, M. Lichovníková, P. Nevrkla, Z. Rečková, L. SládekCvičeníKaždý týden1
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem studia předmětu je seznámení posluchačů s biologickými zákonitostmi chovu hospodářských zvířat, s odbornou terminologií, biologickými základy morfologických a fyziologických znaků a vlastností zvířat a užitkovými vlastnostmi zejména skotu, ovcí, prasat a drůbeže. Cílem předmětu je naučit studenty orientovat se v oblasti základních produkčních vlastností a technikách chovů hospodářsky významných druhů zvířat. Výuka je zaměřena na zootechnické faktory související především s produkcí potravin živočišného původu a produkci zdravotně bezpečných potravin.
 
Obsah předmětu:
1.
Postavení živočišné výroby a význam taxonomie zvířat v produkci potravin živočišného původu (dotace 1/1)
 
a.
Živočišná výroba jako producent potravin v zemědělské soustavě
b.
Změny znaků a vlastností vyvolané domestikací zvířat
c.
Plemeno a užitkový typ - genové rezervy
d.
Utváření produkčních typů z pohledu exteriérových vlastností zvířat

2.
Biologické aspekty reprodukce při zabezpečenování potravin živočišného původu (dotace 1/1)
 
a.
Plodnost jako užitková vlastnost a vlivy působící na úroveň plodnosti
b.
Biotechnologické metody využívající v reprodukci

3.
Užitkové vlastnosti a produkční schopnosti zvířat (dotace 1/1)
 
a.Kondice, konstituce a ranost
b.
Základy produkce mléka a vlivy ovlivňující vlastní produkci a získávání mléka
c.
Základy růstu a produkce masa hospodářsky významných zvířat

4.
Etologické a ekologické aspekty chovu a produkce potravin živočišného původu (dotace 1/1)
 
a.
Etika chovu, etologie, welfare a legislativa v ochraně zvířat ve vztahu ke kvalitě produkce v konvenčních a ekologických chovech
b.
Základní principy jednotlicých složek plemenářské práce
c.
Cíle a metody šlechtitelských opatření při zvyšování objemu a kvality produkce

5.
Produkce drůbeže - vejce (dotace 1/1)
 
a.
Tvorba vajec a ovlivňování jejich biologické hodnoty
b.
Systémy chovu nosných užitkových typů drůbeže, vlivy prostředí na kvalitu vajec a finalizace produkce vajec
c.
Cíle a metody šlechtění drůbeže při zvyšování produkce a jakosti vajec

6.Produkce drůbeže - maso (dotace 1/1)
 
a.
Systémy výkrmu drůbeže a vlivy působící na kvantitativní a kvalitativní parametry produkce drůbežího masa
b.
Finalizace jatečné drůbeže podle druhu a ekonomická efektivnost produkce
c.
Cíle a metody šlechtění drůbeže při zvyšování produkce a jakosti jatečné drůbeže

7.
Produkce prasat (dotace 1/1)
 
a.
Zásady odchovu a chovu plemenných zvířat vzhledem k produkčním kritériím ve výkrmu prasat
b.
Zoohygiena a a zdravotní zásady uplatňované v chovu prasat v souvislosti s produkcí zdravotně nezávadné potraviny

8.Výkrm prasat (dotace 1/1)
 
a.Technologické systémy výkrmu prasat
b.
Zootechnické zásady uplatňované ve výkrmu prasat
c.
Realizace jatečných prasat a ekonomická efektivnost produkce, cíle a metody šlechtitelských programů uplatňovaných při zvyšování jakosti jatečných zvířat a vepřového masa

9.
Produkce skotu - dojný typ (dotace 1/1)
 
a.
Produkční systémy dojného typu skotu
b.
Zootechnické požadavky na prostředí dojnic a odchovu telat
c.
Finalizace produkce a ekonomická efektivnost produkce mléka a jatečného skotu

10.Produkce skotu - kombinovaný typ (dotace 1/1)
 
a.Produkční systémy chovu kombinovaného typu skotu
b.
Zootechnické požadavky na prostředí chovu krav a odchovu telat
c.
Finalizace produkce a ekonomická efektivnost produkce mléka a jatečného skotu - masa

11.
Produkce skotu - masný typ (dotace 1/1)
 
a.
Produkční systémy chovu masného typu skotu
b.
Zootechnické požadavky na prostředí chovu krav a odchovu telat
c.
Finalizace produkce a ekonomická efektivnost produkce jatečného skotu a masa

12.Produkce ovcí (dotace 1/1)
 
a.
Vliv technologických systémů na charakteristiku produkce ovčího a kozího mléka
b.
Finalizace ovčího a kozího mléka, vč. ekonomické efektivnosti produkce, cíle šlechtění ovcí a koz v produkci mléka
c.Systémy uplatňované ve výkrmu a produkci skopového a jehněčího masa, finalizace produkce a ekonomická efektivnost produkce, cíle šlechtění v produkci jatečných jehňat a kůzlat

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
36 h
cvičení
36 h
konzultace
40 h
příprava na zkoušku
60 h
příprava na průběžné hodnocení
22 h
příprava na průběžný test
30 h
Celkem224 h
 
Požadavky na ukončení:
K získání zápočtu je nutné splnit min. 80% účast na cvičení a úspěšně (min. 70% bodů)složit 2 průběžné testy v průběhu cvičení. Předmět je zakončen ústní zkouškou (70% celkové úspěšnosti).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MÁCHAL, L. -- FILIPČÍK, R. -- HOŠEK, M. -- CHLÁDEK, G. -- KUČERA, J. -- FALTA, D. -- ČECHOVÁ, M. -- HADAŠ, Z. -- SLÁDEK, L. -- KUCHTÍK, J. -- JISKROVÁ, I. -- LICHOVNÍKOVÁ, M. Chov zvířat I - chov hospodářských zvířat. Brno: MENDELU v Brně, 2011. 237 s. ISBN 978-80-7375-553-9.
ŽIŽLAVSKÝ, J. a kol. Chov hospodářských zvířat. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. 209 s. ISBN 80-7157-615-8.
ŠUBRT, J. Obecná zootechnika. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2000. 205 s. ISBN 80-7157-426-0.
ŠUBRT, J. Obecná zootechnika: návody do cvičení. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2000. 127 s. ISBN 80-7157-429-5.
STEINHAUSER, L. a kol. Produkce masa. Tišnov: Last, 2000. 464 s. ISBN 80-900260-7-9.

Doporučená:
ŠILER, R. -- KNÍŽE, B. Růst a produkce masa u hospodářských zvířat. 1. vyd. Praha: SZN, 1980. 276 s. Živočišná výroba.
Muscle development of livestock animals: physiology, genetics, and meat quality. Wallingfrod: CABI Publishing, 2004. 411 s. ISBN 0-85199-811-9.
PULKRÁBEK, J. Chov prasat. Praha: Profi Press, s.r.o., 2005. 160 s. ISBN 80-86726-11-8.
BOUŠKA, J. a kol. Chov dojeného skotu. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2006. 186 s. ISBN 80-86726-16-9.
Meat Science. 5. vyd. Oxford: Pergamon Press, 1991. 293 s. ISBN 0-08-040825-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-TP-TP Technologie potravin, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: