Sylabus predmetu FYZ1 - Fyzika I (AF - LS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: FYZ1
Název v jazyce výuky: Fyzika I
Název česky: Fyzika I
Název anglicky: Physics I
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: Mgr. Martin Čermák, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Matematika
 
Zaměření předmětu:
Po absolvování předmětů budou studenti schopní orientace v základních problémech klasické Newtonovské mechaniky. Budou schopni statisticky zpracovat výsledky z fyzikálních měření, matematicky zpracovat základní úlohy z kinematiky a dynamiky a budou rozumět pojmům polohový vektor, vektor rychlosti a zrychlení, síla, práce, energie.
 
Obsah předmětu:
1.Úvodní hodina (dotace 2/2)
 
a.základní fyzikální pojmy
b.jednotky SI
c.přepočty jednotek

2.Matematický úvod (dotace 2/2)
 
a.vektorový počet (sčítání vektorů, vektorový a skalární součin)
b.stručný úvod do derivací a integrálů

3.Měření fyzikálních veličin (dotace 2/2)
 
a.statistické zpracování dat
b.střední kvadratická odchylka
c.šíření chyb
d.Gaussova funkce

4.Kinematika hmotného bodu (dotace 2/2)
 
a.polohový vektor
b.vektor rychlosti
c.vektor zrychlení
d.tečné a normálové zrychlení

5.Pohyb po kružnici (dotace 2/2)
 
a.úhlová rychlost
b.úhlové zrychlení
c.souvislosti mezi translačním pohybem a pohybem po kružnici

6.Dynamika hmotného bodu (dotace 2/2)
 
a.1. Newtonův pohybový zákon
b.2. Newtonův pohybový zákon
c.3. Newtonův pohybový zákon
d.Princip superpozice

7.Síly ve fyzice (dotace 2/2)
 
a.tíhová síla
b.třecí síla
c.síla působící na těleso na pružině
d.Lorentzova síla

8.Zákony zachování (dotace 2/2)
 
a.zákon zachování energie
b.zákon zachování hybnosti
c.zákon zachování momentu hybnosti
d.konzervativní a nekonzervativní síly

9.Hybnost a energie (dotace 2/2)
 
a.hybnost
b.mechanická energie
c.práce
d.výkon
e.účinnost

10.Harmonický oscilátor (dotace 2/2)
 
a.periodický pohyb
b.kinetická a potenciální energie harmonického oscilátoru

11.Soustavy částic (dotace 2/2)
 
a.těžiště
b.pružné srážky
c.nepružné srážky

12.Dynamika rotačního pohybu (dotace 2/2)
 
a.moment setrvačnosti
b.moment hybnosti
c.moment síly
d.Steinerova věta

13.Gravitační pole (dotace 2/2)
 
a.Keplerovy zákony
b.Newtonův gravitační zákon
c.gravitační potenciální energie

14.Mechanika tekutin (dotace 2/2)
 
a.tlak
b.Bernoulliho rovnice

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Kapacita k učení se
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Uvědomění si konceptu kvality
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
- Schopnost samostatně analyzovat problémy z oblasti mechaniky, hydromechaniky a termomechaniky
-Schopnost navrhnout a prakticky provést jednoduchý experiment
-Schopnost návrhu matematického modelu jednoduchého přírodního nebo technického děje
-Schopnost samostatně analyzovat jednoduché problémyz oblasti základů elektrotechniky a moderní fyziky
-Schopnost záznamu a teoretické analýzy experimentálních dat

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
     seminář42 h
     konzultace14 h
Samostudium
     příprava na zkoušku70 h
     příprava na průběžné hodnocení14 h
Celkem196 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet, Zkouška
Zápočet je udělen po úspěšném vykonání písemných testů. Minim. požadavek je zisk 60% možných bodů.

Předmět bude zakončen ústní zkouškou.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZHALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- MUSILOVÁ, J. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P.Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyzikyBrnoVUTIUM ;200080-214-1868-0
ZHALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P.Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyzikyBrnoVUTIUM ;200080-214-1868-0
ZKŘIVÁNEK, I. -- FILÍPEK, J.FYZIKA vybrané částiBrnoMendelova univerzita v Brně2011978-80-7375-533-1
ZBARTOŇ, S.Fyzika I v řešených příkladechBrnoMendelova univerzita v Brně2011978-80-7375-559-1
ZGASCHA, H. -- STEFAN, S.Kompendium fyzikyPrahaGrada2008978-80-242-2013-0
ZVÍTŮ , T. -- MALÁ, Z.Sbírka příkladů z fyzikyPrahaČVUT 2009978-80-01-04359-2
DFEYNMAN, R P. -- LEIGHTON, R B. -- SANDS, M.Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příkladyHavl.BrodFragment200080-7200-405-0
DFEYNMAN, R P. -- LEIGHTON, R B. -- SANDS, M.Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady : 2/3PrahaFragment200180-7200-420-4
DLEIGHTON, R B. -- SANDS, M.Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příkladyPrahaFragment200280-7200-421-2

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 25. 11. 2019.

Typ výstupu: