Sylabus předmětu FYZ1 - Fyzika I (AF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
FYZ1
Název předmětu česky:
Fyzika I
Název předmětu anglicky: Physics I
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. Martin Čermák, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: Matematika
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostVyučujícíAkceČetnostKapacita
Poznámka
Středa15.00-16.50
Q01.06
není určenCvičení
Každý týden
22
 
Čtvrtek
8.00-9.50
Q01.06
není určenCvičení
Každý týden
0
rezerva
Čtvrtek
13.00-14.50
C02
není určen
Přednáška
Každý týden
132
 
Čtvrtek
15.00-16.50
C02
není určen
Cvičení
Každý týden22 
Čtvrtek
17.00-18.50C02není určen
Cvičení
Každý týden
22
 
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Po absolvování předmětů budou studenti schopní orientace v základních problémech klasické Newtonovské mechaniky. Budou schopni statisticky zpracovat výsledky z fyzikálních měření, matematicky zpracovat základní úlohy z kinematiky a dynamiky a budou rozumět pojmům polohový vektor, vektor rychlosti a zrychlení, síla, práce, energie.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvodní hodina (dotace 2/2)
 
a.
základní fyzikální pojmy
b.
jednotky SI
c.
přepočty jednotek

2.
Matematický úvod (dotace 2/2)
 
a.vektorový počet (sčítání vektorů, vektorový a skalární součin)
b.
stručný úvod do derivací a integrálů

3.
Měření fyzikálních veličin (dotace 2/2)
 
a.statistické zpracování dat
b.
střední kvadratická odchylka
c.šíření chyb
d.
Gaussova funkce

4.
Kinematika hmotného bodu (dotace 2/2)
 
a.
polohový vektor
b.
vektor rychlosti
c.
vektor zrychlení
d.tečné a normálové zrychlení

5.
Pohyb po kružnici (dotace 2/2)
 
a.
úhlová rychlost
b.
úhlové zrychlení
c.
souvislosti mezi translačním pohybem a pohybem po kružnici

6.
Dynamika hmotného bodu (dotace 2/2)
 
a.
1. Newtonův pohybový zákon
b.
2. Newtonův pohybový zákon
c.
3. Newtonův pohybový zákon
d.
Princip superpozice

7.
Síly ve fyzice (dotace 2/2)
 
a.
tíhová síla
b.
třecí síla
c.síla působící na těleso na pružině
d.
Lorentzova síla

8.
Zákony zachování (dotace 2/2)
 
a.
zákon zachování energie
b.
zákon zachování hybnosti
c.
zákon zachování momentu hybnosti
d.
konzervativní a nekonzervativní síly

9.
Hybnost a energie (dotace 2/2)
 
a.
hybnost
b.
mechanická energie
c.práce
d.
výkon
e.
účinnost

10.
Harmonický oscilátor (dotace 2/2)
 
a.
periodický pohyb
b.
kinetická a potenciální energie harmonického oscilátoru

11.Soustavy částic (dotace 2/2)
 
a.
těžiště
b.pružné srážky
c.nepružné srážky

12.
Dynamika rotačního pohybu (dotace 2/2)
 
a.
moment setrvačnosti
b.
moment hybnosti
c.
moment síly
d.
Steinerova věta

13.
Gravitační pole (dotace 2/2)
 
a.Keplerovy zákony
b.Newtonův gravitační zákon
c.
gravitační potenciální energie

14.Mechanika tekutin (dotace 2/2)
 
a.
tlak
b.Bernoulliho rovnice

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
seminář
42 h
konzultace
14 h
příprava na zkoušku
70 h
příprava na průběžné hodnocení
14 h
Celkem
196 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro udělení zápočtu je nutné:
Aktivní účast na cvičeních s maximálně třemi absencemi.
Prezentace alespoň jednoho domácího úkolu před třídou.
Získání alespoň 80% v testu na vzorce.
Získání alespoň 60 bodů v rámci celého předmětu, až 100 bodů lze získat na závěrečné písemce a další body za aktivitu při hodinách.

Po získání zápočtu je student připuštěn ke zkoušce.
Předmět bude zakončen ústní zkouškou.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- MUSILOVÁ, J. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P. Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky. 1. vyd. Brno: VUTIUM ;, 2000. 328 s. Překlady vysokoškolských učebnic ;. ISBN 80-214-1868-0.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P. Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky. 1. vyd. Brno: VUTIUM ;, 2000. Překlady vysokoškolských učebnic ;. ISBN 80-214-1868-0.
KŘIVÁNEK, I. -- FILÍPEK, J. FYZIKA vybrané části. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 148 s. ISBN 978-80-7375-533-1.
BARTOŇ, S. Fyzika I v řešených příkladech. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 174 s. ISBN 978-80-7375-559-1.
GASCHA, H. -- STEFAN, S. Kompendium fyziky. Praha: Grada, 2008. 400 s. ISBN 978-80-242-2013-0.
VÍTŮ , T. -- MALÁ, Z. Sbírka příkladů z fyziky. Praha: ČVUT , 2009. 200 s. ISBN 978-80-01-04359-2.

Doporučená:
FEYNMAN, R P. -- LEIGHTON, R B. -- SANDS, M. Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady. 1. vyd. Havl.Brod: Fragment, 2000. 732 s. ISBN 80-7200-405-0.
FEYNMAN, R P. -- LEIGHTON, R B. -- SANDS, M. Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady : 2/3. 1. vyd. Praha: Fragment, 2001. 806 s. ISBN 80-7200-420-4.
LEIGHTON, R B. -- SANDS, M. Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady. 1. vyd. Praha: Fragment, 2002. 435 s. ISBN 80-7200-421-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-TO-OH Odpadové hospodářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-ZS-PT Provoz techniky, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: