Sylabus predmetu FYZ - Fyzika (AF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
FYZ
Název předmětu česky: Fyzika
Název předmětu anglicky:
Physics
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Úterý
9.00-10.50
J04V. Kumbár
Cvičení
Každý týden20
Úterý
11.00-12.50
J04
Cvičení
Každý týden
20
Středa
9.00-10.50J04Cvičení
Každý týden
20
Středa
11.00-12.50
J04Cvičení
Každý týden
20
Čtvrtek
11.00-12.50
A11Přednáška
Každý týden
73
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět je zaměřen na získání teoretických i praktických znalostí fyzikálních principů, fyzikálně-technických měření a zvládnutí návrhu a realizace základních experimentálních úloh.

Získání znalostí o fyzikálních zákonitostech
Cíle:
kapacita přizpůsobovat se novým situacím
kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
schopnost analýzy a syntézy
schopnost aplikace znalosti v praxi
schopnost řešit problémy
schopnost samostatné práce
uvědomění si konceptu kvality
vědecko-výzkumné dovednosti
základní profesní znalosti
základní všeobecné znalosti
základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
Schopnost kombinace biologických a fyzikálních vlastností v technických procesech
Schopnost samostatně analyzovat jednoduché problémy z oblasti základů elektrotechniky a moderní fyziky
Analýza výsledků při řešení technických problémů
Schopnost záznamu a následná teoretická analýza experimentálních dat
 
Obsah předmětu:
1.Úvod od předmětu (dotace 2/2)
 
a.základní fyzikální pojmy
b.
jednotky SI
c.vektorový počet

2.
Měření fyzikálních veličin (dotace 1/0)
 
a.chyby měření
b.
statistické zpracování dat

3.
Kinematika hmotného bodu (dotace 2/0)
 
a.
poloha, rychlost, zrychlení
b.
volný pád, vrh svislý
c.
vrh vodorovný, vrh šikmý

4.
Křivočarý pohyb (dotace 2/0)
 
a.
úhlová rychlost
b.
úhlové zrychlení
c.
kinematika kmitavého pohybu

5.
Dynamika hmotného bodu (dotace 2/0)
 
a.
Newtonovy pohybové zákony
b.
síla, hybnost
c.statické a dynamické tření
d.
valivý odpor, odporové síly

6.
Energie (dotace 2/0)
 
a.mechanická práce
b.
mechanická energie
c.mechanický výkon
d.účinnost
e.zákony zachování

7.
Mechanické vlastnosti pevných látek (dotace 2/0)
 
a.
relativní prodloužení
b.
deformace
c.
Hookův zákon
d.
Yongův modul pružnosti + meze

8.
Kapaliny (dotace 2/0)
 
a.
tlak, Pascalův zákon
b.rovnice kontinuity
c.Bernollioho rovnice
d.
viskozita, základy reologie

9.Plyny (dotace 1/0)
 
a.stavová rovnice plynů
b.
izobarický děj, izochorický děj, izotermický děj, adiabatický děj
c.
Carnotův cyklus

10.
Termodynamika (dotace 2/0)
 
a.
věty termodynamické
b.
měrná tepelná kapacita
c.
kalorimetrická rovnice
d.
vedení tepla

11.Optika - vybrané části (dotace 1/0)
 
a.
dualita částice a vlnění
b.
fotoelektrický jev
c.
fotometrické veličiny

12.
Elektřina - vybrané části (dotace 2/0)
 
a.
elektrostatika a elektrodynamika, intenzita elektrického pole
b.
Coulombův zákon
c.
stejnosměrný a střídavý elektrický proud
d.
el. práce a výkon

13.
Gravitační pole (dotace 2/0)
 
a.Keplerovy zákony
b.
Newtonův gravitační zákon
c.
vesmír

14.
Moderní fyzika (dotace 1/0)
 
a.
speciální teorie relativity
b.
dilatace času, Lorentzův faktor

15.Laboratorní úlohy (dotace 0/22)
 
a.Měření tíhového zrychlení reverzním kyvadlem
b.Určení modulu pružnosti v ohybu, měření pevnosti slupky dužnatých plodin
c.
Úvod do měření elektrických veličin
d.
Měření elektrických odporů
e.Stanovení indexu lomu a cukernatosti vodného roztoku sacharózy analogovým a digitálním refraktometrem, Stanovení koncentrace vodného roztoku sacharózy kruhovým polarimetrem
f.
Měření teplotní závislosti viskozity oleje
g.
Měření účinnosti slunečního kolektoru
h.
Kalibrace termočlánku
i.
Stanovení hustoty pevných a kapalných látek
j.Stanovení měrného tepla pevných látek

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
6 h
laboratorní práce
18 h
konzultace
12 h
příprava na zkoušku
44 h
příprava na průběžné hodnocení
26 h
příprava na průběžný test
10 h
zpracování protokolů
28 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
- Zápočet:
Je udělen za splnění obou níže uvedených podmínek:
1) Úspěšná obhajoba 5 laboratorních protokolů. Při obhajobě je kladen důraz na věcnou i formální správnost protokolů.
2) Dosažení min. 7 bodů z písemné zápočtové práce, která se skládá z 5 otázek zaměřených na studentem absolvované laboratorní úlohy (správná odpověď = 1 bod) a 3 příkladů z probraných témat (správný výpočet až 2 body).

- Zkouška:
Je ústní složená ze 3 otázek vylosovaných ze seznamu otázek, který je studentům znám před koncem rozvrhované výuky. Student má cca 20 minut na písemnou přípravu k vylosovaným otázkám.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KŘIVÁNEK, I. -- FILÍPEK, J. Fyzika: vybrané části. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 148 s. ISBN 978-80-7375-533-1.
KUMBÁR, V. -- BARTOŇ, S. -- KŘIVÁNEK, I. Fyzikální praktikum. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 110 s. ISBN 978-80-7509-335-6.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- MUSILOVÁ, J. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P. Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky. 1. vyd. Brno: VUTIUM ;, 2000. 328 s. Překlady vysokoškolských učebnic ;. ISBN 80-214-1868-0.

Doporučená:
KRUPKA, F. Fyzika: Příručka pro vysoké školy technického směru. 3. vyd. Praha: SNTL, 1981. 1129 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-TP-TP Technologie potravin, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015, LS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: