Sylabus predmetu DZV - Dotace pro zemědělství a venkov (AF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: DZV
Název předmětu česky:
Dotace pro zemědělství a venkov
Název předmětu anglicky:
Agricultural and Rural Subsidies
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Blanka Procházková, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
AkceČetnostKapacita
Pondělí
8.00-9.50
A26
Přednáška
Každý týden
24
Pondělí
10.00-11.50
A26
Cvičení
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem výuky je získání profesních znalostí o dotační politice EU a ČR pro podporu zemědělství a podnikání na venkově. Studenti budou seznámeni se stávajícími dotačními programy, možnostmi jejich využití a administrací.
Naučí se zpracovat konkrétní žádosti a projekty pro získání dotací z Programu rozvoje venkova. Rovněž se naučí využívat dotace k zajištění multifunkčnosti zemědělství a k optimalizaci agroekosystémů, včetně řešení agronomických problémů souvisejících se změnami způsobů hospodaření po realizaci dotačních titulů.
 
Obsah předmětu:
1.
Model evropského zemědělství a jeho vazba na systémy hospodaření (dotace 2/0)
2.
SZP EU - historie a její současný vývoj, uplatnění v podmínkách ČR (dotace 2/0)
3.Struktura dotačních zdrojů pro zemědělství v EU a ČR - základní charakteristiky (dotace 2/2)
4.
IACS - Integrovaný administrativní a kontrolní systém, SZIF, LPIS (dotace 0/2)
5.Přímé platby (SAPS), národní dotace pro zemědělství (dotace 4/2)
6.
Program rozvoje venkova (PRV), neinvestiční dotace (dotace 5/5)
7.
Program rozvoje cvenkova - investiční dotace (dotace 4/2)
8.
Cross coplience -zásady správné zemědělské praxe - Směrnice a nařízení EU, národní legislativa, potravinová bezpečnost, welfare zvířat (dotace 4/2)
9.
Cross coplience - nitrátová směrnice a akční plán, ochrana vod. (dotace 2/2)
10.Operační programy v ČR v období 2014-2020 - Operační program životní prostředí, Operační program Rybářství (dotace 3/3)
11.Zpracování žádostí o dotace pro konkrétní zemědělský podnik (dotace 0/4)
12.
Žádosti o dotace, projekty, propočty dotací, příklady (dotace 0/4)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
příprava na zkoušku36 h
příprava na průběžný test
20 h
zpracování projektů28 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
povinná účast na cvičení
zpracování projektu - zpracování žádostí o dotace pro konkrétní zemědělský podnik
písemná zkouška - test (40 otázek) - 80 % úspěšnost
+ ústní zkouška zahrnující celý obsah předmětu
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KOLEKTIV AUTORŮ, K A. Program rozvoje venkova 2014-2020 – schválené znění. [online]. 2014.  [online]. 2014. URL: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/zakladni-informace/programove-dokumenty/..
KOLEKTIV AUTORŮ, K A. Příručka pro žadatele 2018, Jednotná žádost. [online]. [online]. 2018.  [online]. 2018. URL:  http://www.szif.cz/cs/jednotna-zadost..
KOLEKTIV AUTORŮ, K A. Zásady pro poskytování dotací pro rok 2018. [online]. 2018.  [online]. 2018. URL:  http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2018/zasady-pro-poskytovani-dotaci-pro-rok.html..
KOLEKTIV AUTORŮ, K A. Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády Účinnost od: 1.4.2015.  [online]. 2018. URL: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/legislativa/legislativa-cr/prime-platby/..
KOLEKTIV AUTORŮ, K A. Kontrola podmíněnosti, průvodce zemědělce kontrolou podmíněnosti pro rok 2017 . [online]. 2018. http://eagri.cz/public/web/file/400735/Kontrola_podminenosti_2018.  [online]. 2018. URL: http://eagri.cz/public/web/file/400735/Kontrola_podminenosti_2017.

Doporučená:
Integrovaný administrativní a kontrolní systém (IACS), Dostupné na http://.mze.cz
Metodické příručky jednotlivých dotačních opatření, SZIF, online
Pravidla a prováděcí předpisy pro opatření PRV, MZe ČR, SZIF, online
Prezentace přednášek předmětu Dotace pro zemědělství a venkov, Dokumentový server předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-FYTO-F Fytotechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: