Sylabus předmětu CBIM - Biochemické metody speciální (AF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: CBIM
Název předmětu česky:
Biochemické metody speciální
Název předmětu anglicky:
Special Biochemical Methods
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Garant předmětu: doc. Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jaroslava Bezděková (cvičící)
Mgr. Marek Dvořák (cvičící)
Mgr. Roman Guráň, Ph.D. (cvičící)
Ing. Pavel Chaloupský (cvičící)
Ing. Zuzana Koudelková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Soňa Křížková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Lukáš Nejdl, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Simona Rex, Ph.D. (cvičící)
Ing. Eliška Sedláčková (cvičící)
Ing. Kristýna Šmerková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Barbora Tesařová (cvičící)
doc. Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Tereza Vaněčková, Ph.D. (přednášející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostVyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Poznámka
Středa
13.00-18.50
D07
CvičeníSudý týden
26
 
Středa
15.00-16.50
D06
Přednáška
Lichý týden24 
Pátek
13.00-14.50A32bM. VaculovičováPřednáška
Lichý týden
18výuka probíhá v anglickém jazyce
Pátek13.00-18.50D07
Cvičení
Sudý týden
18
výuka probíhá v anglickém jazyce
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty s klíčovými instrumentálními metodami využívanými v biochemické analýze a tím zvýšit úroveň experimentální výuky biochemie. Zvládnutí těchto technik je nezbytyné pro práci v biochemických, biotechnologických a dalších laboratořích, využívajících chemické, biochemické a bioanalytické metody.
 
Obsah předmětu:
1.
Analýza nukleových kyselin (dotace 2/0)
 
a.
struktura a funkce
b.
extrakce, PCR
c.
sekvenování

2.
separační techniky (dotace 4/0)
 
a.
chromatografické metody
b.elektromigrační metody

3.
Nanotechnologie a nanomateriály (dotace 2/0)
 
a.
základní vlastnosti nanomateriálů
b.
druhy a příprava nanočástic
c.
použití nanočástic

4.
Imunochemické metody. (dotace 2/0)
 
a.vlastnosti a funkce protilátek
b.
ELISA
c.možnosti a využití imunologických metod

5.
Elektrochemické metody. (dotace 2/0)
 
a.
základy elektrochemie
b.
rtuťové elektrody
c.pevné elektrody

6.Kinetika enzymových reakcí. (dotace 2/0)
 
a.
charakteristika enzymů
b.enzymová kinetika

7.
Praktická laboratorní cvičení (dotace 0/42)
 
a.
Hmotnostní spektrometrie
b.
Spektrofotometrie a fluorimetrie
c.
Analýza sekundárních metabolitů
d.
Elektrochemie
e.
ELISA
f.Kapilární elektroforéza

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
14 h
cvičení
42 h
příprava na zkoušku
50 h
příprava prezentace
12 h
zpracování protokolů50 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Praktická cvičení jsou ukončena písemným zápočtem (10 otázek, 40 min., nutná úspěšnost 60%). Nezbytná je účast na všech laboratorních cvičeních. Neúčast způsobená zdravotními důvody musí být doložena lékařským potvrzením. V případě nepřítomnosti z jiných důvodů je jako náhrada požadováno zpracování 5ti stránkové seminární práce na téma příslušné úlohy, kterou uznává vedoucí cvičení. Celý předmět potom písemnou zkouškou (10 otázek 40min, nutná úspěšnost 60%).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KODÍČEK, M. -- KARPENKO, V. Biofysikální chemie. 2. vyd. Praha: Academia, 2000. 337 s. ISBN 80-200-0791-1.
KODÍČEK, M. -- VALENTOVÁ, O. Laboratorní cvičení z biochemie. Nakladatelství Olomouc, s.r.o., 2000. 203 s. ISBN 80-7182-104-7.
ZEHNÁLEK, J. Biochemie: cvičení. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2001. 72 s. ISBN 80-7157-522-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-AGB-MBB Molekulární biologie a biotechnologie, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 26. 5. 2020.

Typ výstupu: