Sylabus předmětu EBC-TZI - Teoretické základy informatiky (PEF - ZS 2020/2021)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: EBC-TZI
Název v jazyce výuky: Teoretické základy informatiky
Název česky: Teoretické základy informatiky
Název anglicky: Theoretical Foundations of Informatics
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština, slovenština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2020/2021
Vyučující: Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D. (cvičící, tutor)
Ing. Dita Dlabolová, Ph.D. (cvičící, tutor)
Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Pavel Haluza, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. (cvičící, tutor)
Výchozí předměty: ne Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Předmět je koncipován jako teoretický úvod do problematiky informatiky a výpočetní techniky. Pozornost je věnována matematické logice, základům teorie množin, teorie grafů a úvodu do teorie systémů. Studenti jsou seznámení se základními teoretickými disciplínami využívanými při analýze a projektování softwaru a informačních systémů.
 
Obsah předmětu:
1.Matematická logika (dotace 10/10)
 
a.Výroková logika
b.Predikátová logika

2.Teorie množin (dotace 10/12)
 
a.Základní pojmy z teorie množin
b.Množinové operace
c.Relace
d.Zobrazení
e.Operace

3.Teorie grafů (dotace 6/6)
 
a.Základní pojmy z teorie grafů
b.Grafové algoritmy
c.Implementace grafů

4.Úvod do teorie systémů (dotace 2/0)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h16 h
     cvičení28 h0 h
     konzultace0 h40 h
Samostudium
     příprava na zkoušku56 h112 h
     příprava na průběžný test56 h0 h
Celkem168 h168 h
 
Požadavky na ukončení:
Nutnou podmínkou ukončení předmětu je zisk malého zápočtu, který uděluje cvičící. Zápočet student získá na základě výsledků průběžných písemek. V průběhu semestru se píší celkem 3 písemky, maximum na každou je 20 bodů, je třeba získat 8 bodů z každé a alespoň 36 bodů v součtu. Student má celkem 2 možnosti opravy (při každé možnosti si zvolí jeden test, který chce opravit).

Závěrečná zkouška je písemná a má dvě části: teoretickou (10 úloh po 2 bodech) a praktickou (8 úloh po 5 bodech), k úspěšnému absolvování je třeba získat 60 % z každé části.

Student, který splní všechny výše uvedené podmínky, získává známku na základě součtu bodů ze zápočtových písemek (váha 50 %) a zkouškové písemky (váha 100 %) takto: 90--84 A, 83--76 B, 75--69 C, 68--61 D, 60--54 E.

Je-li předmět zapsán normální formou, není možné jej studovat na zahraničním výjezdu.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZVANÍČEK, J. a kol.Teoretické základy informatikyPrahaKernberg2007978-80-903962-4-1
ZFOLTÝNEK, T. -- DANNHOFEROVÁ, J. -- HALUZA, P. -- MIŠOVIČ, M.Teoretické základy informatiky (sbírka úloh do cvičení)BrnoKonvoj2011978-80-7302-147-4
DFORSTER, T E.Logic, induction and setsCambridgeCambridge University Press20030-521-82621-7
DGROSS, J L. -- YELLEN, J.Handbook of graph theoryBoca RatonCRC Press20041-58488-090-2
DFOLTÝNEK, T.Teorie množin i pro úplné idiotyBrnoKonvoj2016978-80-7302-171-9
DHABR, J. -- VEPŘEK, J.Systémová analýza a syntéza: (Moderní přístup k řízení a rozhodování) : Určeno [též] posl. vys. škol. ekon zaměřeníPrahaSNTL1973
DPLESNÍK, J.Grafové algoritmyBratislavaVEDA1993
DTICHÝ, Z. -- ŠKRÁŠEK, J.Základy aplikované matematiky ISNTL1983
DVýuková opora dostupná na https://mendelu.sharepoint.com/sites/AkreditaceUIPEF/Sdilene%20dokumenty/Forms/AllItems.aspx uživatel: akreditace.ui@pef.mendelu.cz heslo: rpy2vd8A

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 7. 10. 2019.

Typ výstupu: