Sylabus předmětu BPZT - Bakalářská práce (ICV - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: BPZT
Název v jazyce výuky: Bakalářská práce
Název česky: Bakalářská práce
Název anglicky: Bachelor Thesis
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. (garant)
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. (zkoušející)
Výchozí předměty: studovat na fakultě ICV
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je vypracovat pod vedením vedoucího práce bakalářskou práci v odpovídajícím rozsahu. Bakalářskou prací student prokazuje svou schopnost práce s odbornou literaturou při formulování a řešení problému studovaného oboru. Odevzdání bakalářské práce v tištěné a elektronické podobě je podmínkou splnění předmětu.
 
Obsah předmětu:
1.Bakalářská práce (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
Oborově specifické kompetence:
 
-Student je schopen samostatné práce
-Student umí správně strukturovat rozsáhlejší vědecký text
-Student získá znalosti o procesu tvorby vědeckých textů
-Student zná typografická pravidla a další zásady grafické úpravy závěrečné práce

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     konzultace60 h60 h
Samostudium
     příprava na průběžné hodnocení100 h100 h
     příprava prezentace8 h8 h
Celkem168 h168 h
 
Požadavky na ukončení:
· Zápočet udělovaný vedoucím práce po odevzdání závěrečné práce.
· Bakalářská práce musí obsahovat veškeré předepsané náležitosti a musí být odevzdána v předepsané formě a
počtu výtisků.
· Při splnění všech náležitostí - udělení zápočtu, se může student přihlásit k obhajobě bakalářské práce v rámci
Statní bakalářské zkoušky.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZHORÁČKOVÁ, M. -- JANDERKOVÁ, D. -- HLAĎO, P.Metodický manuál pro vypracování bakalářské práce
ZECO, U.Jak napsat diplomovou práciV OlomouciVotobia199780-7198-173-7
ZPOKORNÝ, J.Diplomová práce příležitost k seberealizaci : metodologické předpoklady zpracování odborné písemné práceBrnoCerm199480-85867-59-1
ZČSN ISO 690 Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů = Information and documentation - Guidelines for bibliographic references and citations to information resourcesPrahaÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví2011
ZSTAŇKOVÁ, P.Metodická doporučení pro psaní bakalářských a diplomových pracíZlínUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně2009978-80-7318-896-2

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 20. 9. 2019.

Typ výstupu: