Sylabus predmetu ZTCH - Základy techniky (LDF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZTCH
Název předmětu česky:
Základy techniky
Název předmětu anglicky:
Basis of Engineering
Semestr:
2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: -- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D. (cvičící, přednášející)
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (garant)
doc. Ing. Alois Skoupý, CSc. (cvičící, přednášející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Poskytnout soubor vědomostí a znalostí
nezbytných k pochopení nejdůležitějších
souvislostí v oboru technika
a technologie lesní výroby, k řešení
úkolů a problémů vyplývajících ze vztahů
mezi biologickými, ekologickými
aj. požadavky na výrobu a technickými
možnostmi zabezpečení těchto požadavků
v každodenní činnosti s ohledem na
ekonomickou účelnost. Vědomosti
v předmětu získané mají být uplatněny
při rozhodování o volbě vhodných
technických prostředků všude tam,
kde se stroje používají ke snižování
podílu živé lidské a animální práce,
ke zvyšování produktivity práce,
zvyšování bezpečnosti a hygieny práce.
Zejména se klade důraz na teorii transformace a přenosu energie, hodnocení účinnosti strojů a systémů a technických řešení snižující zátěž životního prostředí.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
práce v terénu
10 h
10 h
konzultace
10 h
10 h
příprava na zkoušku
40 h40 h
Celkem
60 h
60 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
SKOUPÝ, A. -- KOPECKÝ, Z. Základy techniky: (cvičení). 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004. 117 s. ISBN 80-7157-800-2.
BEŇO, P. Časti a mechanizmy strojov. 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2001. 390 s. ISBN 80-228-0985-3.
Technické kreslení podle mezinárodních norem: pravidla tvorby výkresů ve strojírenství. Ostrava: Montanex, 2002. 230 s. ISBN 80-7225-013-2.

Doporučená:
Havlíček, M., Technické kreslení, Brno, VŠZ, 1988
Mádl, J., Technologie obrábění, 1. Až 3. Díl, Praha, ČVUT, 2000
Mikleš, M., Lesnícke mechanizačné prostriedky I, Zvolen, Technická Univerzita , 1996
Pernica, J., Technické kreslení, Brno, MZLU, 1996
Petříček, V., Základy strojnictví, Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1983
Silbernagel, A., Nauka o materiálu, Ostrava, VŠB-TU, 1998

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: 2020/2021 - doktorská studia, 2018/2019 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia, 2014/2015 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: