Sylabus predmetu ZKS - Základy konstrukce strojů (LDF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZKS
Název předmětu česky:
Základy konstrukce strojů
Název předmětu anglicky: Basics of Machinery Construction
Semestr:
2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Garantující ústav: Ústav techniky (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Rozšířit výrazně nad rámec znalostí získaných studiem základních předmětů (tj. zejména Základy techniky, Technika technologie v lesnictví, Technika a technologie lesní těžby) znalosti teoretických východisek, metodických přístupů a realizace procesu konstruování strojů a konstrukční principy typických strojních uzlů mechanizačních prostředků pro LH, se zvláštním důrazem na tekutinové mechanismy.
 
Obsah předmětu:
1.
Historie a vývoj konstruování strojů. Legislativa a jiné předpisy pro konstruování strojů. (dotace 0/0)
2.
Metodické zásady konstruování strojů. Strojnické kreslení, čtení výkresů a jiné konstrukční dokumentace. (dotace 0/0)
3.Charakteristika základních principů hlavních druhů řídících a silových strojních mechanismů (mechanické, pneumatické, hydraulické). (dotace 0/0)
4.Bezpečnostní požadavky konstrukce strojů pro LH. (dotace 0/0)
5.Kriteria pro rozhodování a hodnocení konstrukce strojů a jejich specifika u strojů pro LH. (dotace 0/0)
6.
Významní výrobci strojů pro LH a charakteristika jimi používaných způsobů výroby. (dotace 0/0)
7.
Teoretická východiska tekutinových mechanismů, hydraulické konstrukční prvky a jejich užití v hydraulických systémech. (dotace 0/0)
8.
Pneumatické mechanismy a jejich využití u strojů pro LH. (dotace 0/0)
9.Náplně hydraulických mechanismů a jejich vlastnosti. (dotace 0/0)
10.
Typické vlastnosti podvozků mobilních lesních strojů a systémy jejich pohonu a řízení. (dotace 0/0)
11.
Systémy dálkového ovládání strojů. (dotace 0/0)
12.
Praktická rekognoskace funkčních principů vybraných lesních strojů. (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
NERUDA, J. -- SIMANOV, V. Technika a technologie v lesnictví. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2006. 324 s. ISBN 80-7157-988-2.
KOPECKÝ, Z. -- SKOUPÝ, A. -- HENEŠ, M. Animované modely kinematických mechanismů lesnické a dřevařské techniky.  [DVD-ROM]. 2007. URL: http://www.mendelu.cz.
SKOUPÝ, A. -- KOPECKÝ, Z. Základy techniky: (cvičení). 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004. 117 s. ISBN 80-7157-800-2.

Doporučená:
MIKLEŠ, M. a kol. Teória mobilných strojov. TU vo Zvolene, 1999, 204 s.
PETŘÍČEK, V. Všeobecné strojnictví. 2. vyd. Brno: VŠZ v Brně, 1972. 313 s.
ROH, J. Hydraulické mechanismy zemědělských strojů. SZN Praha, 1989, 340 s.
ŠTOLLMANN, V. – MIKLEŠ, M. Lesnícke mechanizačné prostrioedky. TU vo Zvolene, 2000, 286 s.
TUHÁRSKY, J. DANKO, B. Metodika navrhovania strojov. TU Zvolen, 2000, 155 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
2018/2019 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia, 2014/2015 - doktorská studia, 2013/2014 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: