Sylabus predmetu SVT - Šetrné výrobní technologie (LDF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SVT
Název v jazyce výuky: Šetrné výrobní technologie
Název česky: Šetrné výrobní technologie
Název anglicky: Environment Friendly Production Technologies
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: doktorský
Semestr: 2019/2020
Vyučující: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Rozšířit výrazně nad rámec znalostí získaných studiem základních předmětů (Technika a technologie v lesnictví, Technika a technologie lesní těžby, aj.) teoretické poznatky a praktické zkušenosti se zvýšením úrovně šetrnosti dopadů provozování výrobních technologií v lesnických činností na lesní prostředí.
 
Obsah předmětu:
1.Negativní vlivy techniky na lesní ekosystémy a metody jejich zmírnění. (dotace 0/0)
2.Legislativa související s využíváním strojů v lesním hospodářství a s ochranou přírody. (dotace 0/0)
3.Konstrukční opatření pro snížení negativních vlivů techniky na lesní prostředí. (dotace 0/0)
4.Technika a technologie pro energetické využívání biomasy. (dotace 0/0)
5.Terénní klasifikace a technologická typizace a jejich úloha v ekologizaci výrobních procesů. (dotace 0/0)
6.Povýrobní úpravy pracovišť, jako poslední možnost snížení škod na lesních ekosysytémech. (dotace 0/0)
7.Prevence přetěžování odvozních souprav, jako cesta ke snížení erozních škod na lesní dopravní síti. (dotace 0/0)
8.Paliva, maziva a ostatní provozní tekutiny (kyseliny z akumulátorů, brzdové tekutiny) z hlediska možných vlivů na životní prostředí. (dotace 0/0)
9.Způsoby dočasného zpevňování lesních cest a přibližovacích linek, jako metoda omezení erozních škod a hutnění lesních půd. (dotace 0/0)
10.Péče o stroje z hlediska prevence provozních havárií majících za následek kontaminaci lesních ekosystémů cizorodými látkami. (dotace 0/0)
11.Analýza a tvorba kritérií pro posuzování ekologicky šetrných technologií. (dotace 0/0)
12.Experimentální metody hodnocení ekologické šetrnosti provozování technických prostředků. (dotace 0/0)
13.Certifikace a ekolabeling. (dotace 0/0)
14.Ekologický audit strojů a technologií. Optimalizace výběru strojů pomocí počítače. (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
Oborově specifické kompetence:
 
-Získat a prohloubit znalosti o teorii a praxi zvýšení šetrnosti výrobních technologií v lesnictví.

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška. Znalosti v rozsahu sylabu předmětu.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZNERUDA, J. -- SIMANOV, V.Technika a technologie v lesnictvíBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200680-7157-988-2
ZNERUDA, J. -- ČERMÁK, J. -- NADĚŽDINA, N. -- ULRICH, R. -- GEBAUER, R. -- VAVŘÍČEK, D. -- MARTINKOVÁ, M. -- KNOTT, R. -- PRAX, A. -- POKORNÝ, E. -- AUBRECHT, L. -- STANĚK, Z. -- KOLLER, J. -- HRUŠKA, J.Determination of damage to soil and root systems of forest trees by the operation of logging machinesBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2008978-80-7375-251-4
ZČERMÁK, J. -- NERUDA, J. -- MARTINKOVÁ, M. -- GEBAUER, R. -- ULRICH, R. -- POKORNY, E. -- PRAX, A. -- HRUŠKA, J. -- NADĚŽDIN, V. -- NADĚŽDINA, N. a kol.Identification of tree root damage caused by heavy machinery using new measurement technology suitable for precision forestry0-7972-1121-7
ZNERUDA, J. -- ULRICH, R. -- NADEZHDINA, N. -- ČERMÁK, J.Unfavorable impacts of forwarder technology on tree root systems along skidding trails and possibilities of their prevention978-80-213-1939-4
ZVYSKOT, I. -- HRŮZA, P. -- SYNKOVÁ, J. -- KUPEC, P. -- KOTÁSKOVÁ, P. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPIČÁKOVÁ, H. -- ŠEVELOVÁ, L. -- ULRICH, R. -- NERUDA, J.Posouzení míry antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů a jeho důsledků na změnu funkčních schopností lesů; návrh revitalizačního managementu. Závěrečná zpráva o projektu VaV-SM/2/25/04 v posledním roce řešení listopad 2007LDF MZLU v Brně
ZNERUDA, J. a kol.Harvestorové technologie lesní těžbyBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2008978-80-7375-146-3
ZNERUDA, J. -- VALENTA, J.Determinace poškozování lesních porostů těžebními technologiemiBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200480-7157-820-7
ZSIMANOV, V.Legislativa související s využíváním strojů v lesním hospodářství a ochranou přírody
ZSIMANOV, V.Ochrana geobiosféry při využívání strojů v lesní výroběBrnoVŠZ1989
DNERUDA, J.Možnosti modelování poškození lesních porostů při těžbě dříví80-228-1170-X
DNERUDA, J. -- POKORNÝ, E. -- ULRICH, R. -- VAVŘÍČEK, D.Použití pneumatik nebo kolopásů při vyvážení sortimentů dřeva978-80-213-1791-8
DSIMANOV, V.Technologie lesnických činností v lesích se zvýšeným zájmem ochrany přírody80-7157-585-2
DSIMANOV, V.Těžba a soustřeďování dříví jako nástroje managementu lesních porostů
DSIMANOV, V.Těžební činnost z hlediska přírodě blízkého obhospodařování lesa1998ISSN 0322-9688

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: