Sylabus předmětu SFC - Somatologie a fyziologie člověka (LDF - 2019/2020 - doktorská studia)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SFC
Název předmětu česky:
Somatologie a fyziologie člověka
Název předmětu anglicky:
Somatology and Human Physiology
Semestr:
2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Mgr. Eva Abramuszkinová Pavlíková, MA, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Na základě znalostí z morfologie a somatologie by absolvent měl být připraven řešit potřebné otázky pracovního místa (velikost prvků, umístění v prostoru, dosahy a výhledy, uličky, rozmístění pomůcek ap.). Získané znalosti ze somatologie lidského těla je pak schopen využít k pochopení fungování orgánů, tělesných soustav a celého těla pracovníka. Může řešit i záležitosti výkonnosti vzhledem k pracovišti, pracovním úkolům, předcházení fyzickému stresu a zohledňovat fyziologické zvláštnosti, jakými jsou věk, pohlaví, zdravotní stav, tělesné rozměry a kondice.
 
Obsah předmětu:
1.
Somatologie (dotace 0/0)
 
a.Kosterně svalová soustava jako zdroj pohybu. Vzájemná součinnost svalů a kostí, kloubní spojení + výsledný pohyb, práce, síly, dosahy.
b.
Trávicí soustava jako zdroj energie pro práci svalů. Správná výživa a poruchy stravování.
c.
Dýchací soustava jako zdroj kyslíku.
d.
Srdce a oběhová soustava pro přísun potřebných látek a pro odvod metabolitů.
e.Mozek a nervová soustava jako řídící koordinátor práce a vyšších psychických procesů.
f.
Ostatní tělesné soustavy - hormonální řízení, kůže a imunitní systém, vnější a vnitření smysly, vylučovací a pohlavní soustava.

2.
Fyziologie práce (dotace 0/0)
 
a.Funkce kosterně svalové soustavy.
b.
Funkce trávicího systému, složky potravy.
c.
Funkce dýchacího systému, vnitřní a vnější oxidace.
d.
Fnkce srdce a cév.
e.
Funkce mozku a nervů.
f.
Výkonost při práci v závislosti na čase.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
cvičení10 h10 h
konzultace70 h
50 h
projektová práce
30 h30 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
2 h
příprava na zkoušku60 h
60 h
příprava prezentace
10 h
10 h
zpracování projektů
20 h
20 h
Celkem202 h182 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen komisionální ústní zkouškou v trvání 1-1,5 hod. Jsou vyžadovány znalosti z učebnice Ergonomie a BOZP v plném rozsahu. Ověřuje se schopnost praktické aplikace znalostí, zejména týkajících se disertační práce.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ŠEDIVÝ, V. Ergonomie a BOZP.  [online]. 2006. URL: http://user.mendelu.cz/~sedivy.
Lesnická ergonomie a bezpečnost práce v lesním hospodářství. 1. vyd. Brno: VŠZ, 1983. 108 s.
ONDRÁČEK, K. -- PETR, J. Metodika sledování zátěže vertebrální části páteře u obsluh lesnických strojů a její ověření. In Výsledky lesnického a zemědělského ergonomického výzkumu za roky 1986-1990. Brno: VŠZ, 1991, s. 34--37.
FAUST, E. Optimale Sitzgestaltung : Arbeitsphysiologische Grundlagen und praktische Ausführung. Renningen-Malmsheim: Expert Verlag, 1994. 199 s. Kontakt&Studium. ISBN 3-8169-1012-2.

Doporučená:
Kolektiv: Antropologie a somatologie pro posluchače na přírodovědeckých fakultách. Praha: SPN, 1967
ŠEDIVÝ, V. Ergonomické rozměry české školní mládeže pro potřeby průmyslu. Disertační práce kat. antropologie PřF UK, 221 s., Praha, 1976

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: