Course syllabus PR - Project Management (FFWT - 2019/2020 - post-graduate studies)


     Czech          


Kód předmětu:
PR
Název předmětu česky:
Projektové řízení
Název předmětu anglicky:
Project Management
Semestr: 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Andrea Sujová, PhD. (garant, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je získání obecných znalostí a dovedností z oblasti projektového řízení a osvojení konkrétních postupů a metod v projektovém řízení. Předmět je zaměřen na metody moderního projektového řízení. Je definován pojem projekt a vymezeny jsou kategorie a formy projektů. Podrobně jsou specifikovány jednotlivé fáze životního cyklu projektu od fáze předinvestiční, přes fázi investiční až po fázi provozu a vyhodnocení projektu. Předmět zahrnuje principy řízení projektu a seznamuje s organizací prací na projektu, systémem plánování a technikami, které se pro řízení používají. Probírají se techniky se zaměřením na využití síťové analýzy pro termínové, zdrojové, nákladové a finanční plánování. Součástí předmětu je uvedení problematiky rizik a inovačního procesu v projektovém řízení.
 
Obsah předmětu:
1.Témata:· Projekt -- definice, životní cyklus, organizační struktura, řízení · Projektové řízení - současné pojetí, vhodnost použití, předmět a obsah, inovace, softwarová podpora· Procesy projektového řízení -- skupiny procesů, procesní model, integrované řízení procesů· Předinvestiční fáze projektu - iniciace, stanovení cílů, náklady projektu a stanovení jeho ceny, dokumentace· Vyhodnocení návrhu projektu -- metody hodnocení, studie proveditelnosti, rozhodování o projektu Investiční fáze projektu - plánování, popis prací, časový rozpis, personální zajištění, rozpočet projektu· Realizace projektu -- řízení a koordinace, komunikační systém, řízení komunikace, kooperace týmu· Projektová kontrola -- proces monitorování, kontrola věcného, časového a nákladového plnění, kvality a rizik· Provozní fáze projektu -- uzavření projektu, vyhodnocení, převedení výstupů do další fáze životního cyklu· Specifické oblasti integrovaného řízení projektů -- řízení změn, řízení rizik, řízení kvality (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Type of output: