Sylabus predmetu PZDS - Precizní zemědělství pro doktorské studium (LDF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     Čeština          


Kód předmětu:
PZDS
Název předmětu česky:
Precizní zemědělství pro doktorské studium
Název předmětu anglicky:
Precise Agriculture for Doctoral Studies
Semestr:
2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Naučit studenty efektivně využívat moderní technologie k řešení problémů prostorové heterogenity pozemků a časové dynamiky produkčních procesů při pěstování polních plodin v systémech rostlinné produkce. Seznámit je s nejnovějšími poznatky v oblasti precizního zemědělství a možnostmi zvýšení ekonomické efektivnosti pěstitelských opatření včetně snížení jejich negativních dopadů na životní prostředí.
Předmět zahrnuje především pěstitelské aspekty precizního zemědělství:
- Možnosti využívání geografického informačního systému (GIS) při pěstování polních plodin.
- Metody hodnocení prostorové heterogenity (remote sensing, výnosové mapy, vzorkování
půdy, půdní scanner).
- Metody hodnocení a význam časové dynamiky produkčních procesů, využití modelů růstu a vývoje porostů polních plodin.
- Statistické metody a interpolační techniky pro precizní zemědělství.
- Tvorba a využití management zón.
- Zpracování a interpretace výsledků získaných snímkováním, vzorkováním a monitorováním,
tvorba aplikačních map.
- Variabilní pěstitelská opatření pro optimalizaci abiotických faktorů (výživa, závlahy) a 
biotických faktorů (plevele, choroby, škůdci).
- Posouzení ekonomických a environmentálních přínosů metod precizního zemědělství.
- Faktory ovlivňující realizaci metod precizního zemědělství v praxi, možnosti a perspektivy
dalšího rozvoje.
- Ukázky aplikace technologií precizního zemědělství v zemědělské praxi.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Ústní zkouškou za přítomnosti a examinátora a školitele.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Remote Sensing in Agriculture. Warwick: AAB Office, 2000. 252 s. ISSN 0265-1491.
Introduction to Remote Sensing. 2. vyd. London: Taylor & Francis, 1996. 27 s. ISBN 0-7484-0663-8.
Introduction to the physics and techniques of remote sensing. 2. vyd. Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, 552 s. ISBN 0-471-47569-6.
Precision Farming in der Praxis: Technik und Anwendungsmöglichkeiten.  Darmstadt. 2007. ISBN 978-3-939371-30-4.
LUKAS, V. -- KŘEN, J. Metody zjišťování prostorové variability půdních podmínek v precizním zemědělství. In Sborník z konference posluchačů postgraduálního doktorského studia MendelNet'04 Agro, 11s. , verze CD-ROM. [iný]. AF MZLU v Brně. 2004. ISBN 80-7157-813-4.
Precision Farming: Handbuch für die Praxis. 1. vyd. Frankfurt am Main: DLG Verlag, 2002. 168 s. ISBN 3-7690-0600-3.
HARDER, H. Precision Farming im Pflanzenschutz : am Biespiel Unkrautbekämpfung. Bonn: KTBL, 2001. 43 s. ISBN 3-7843-2131-3.
Elektronik, Satelliten und Co: precision Farming in der Praxis. Darmstadt: Kuratorium für Technik , 50 s. ISBN 3-939371-08-4.
Handbook of precision agriculture: principles and applications. Bringhamton, NY: Food Products Press, 2006. 683 s. ISBN 978-156022-954-4.

Doporučená:
KŘEN, J. -- LUKAS, V. -- SVOBODOVÁ, I. -- DRYŠLOVÁ, T. -- MÍŠA, P. -- NEUDERT, L. Possibilities of cereal canopy
Vybrané stránky na internetu, např. http://nespal. cpes. peachnet.edu/home/links/pa/.
Vybrané vědecké publikace a články z věděckých časopisů (převážně zahraničních např. "Precision Agriculture").

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: