Sylabus predmetu PGCHU - Péče o genofond a chráněná území (LDF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: PGCHU
Název v jazyce výuky: Péče o genofond a chráněná území
Název česky: Péče o genofond a chráněná území
Název anglicky: Gene Pool Management and Protected Areas
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: doktorský
Semestr: 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Předmět má za cíl předat studentům základní vědomosti o terminologii ochrany přírody a genofondu, způsobech a praktických zásazích při péči o zvláště chráněná území ČR. Jako základní dokument pro tuto činnost je podrobně probírán plán péče, postupně pak skupiny nelesních biotopů v ČR, jejich ekologie, druhová bohatost, typy ohrožení a doporučený management. Jako prioritní důvod dnešních zásahů jsou probírány také invazní a expanzivní druhy a způsob jejich likvidace. Doplňkově jsou zmíněny principy péče o evropsky významné lokality soustavy Natura 2000.
 
Obsah předmětu:
1.Péče o genofond a chráněná území v ČR (dotace 2/2)
 
a.Soubor základních termínů používaných pro ochranu genofondu nebo v ochraně přírody a krajiny
b.Plán péče, jeho zpracování, detailní členění a vyhotovení. Způsoby získávání podkladů, připomínky zadavatele, vlastníka, schválení plánu.
c.Typy zásahů pro nelesní společenstva
d.Skupiny nelesních biotopů v ČR: jejich ekologie, druhová bohatost, typy ohrožení a doporučený management
Vodní a pobřežní společenstva
e.Skupiny nelesních biotopů v ČR: jejich ekologie, druhová bohatost, typy ohrožení a doporučený management
Společenstva rašelinišť a mokřadů, slanisk a vlhkých luk
f.Skupiny nelesních biotopů v ČR: jejich ekologie, druhová bohatost, typy ohrožení a doporučený management
Mezofilní a subxerofilní louky a pastviny
g.Skupiny nelesních biotopů v ČR: jejich ekologie, druhová bohatost, typy ohrožení a doporučený management
Xerotermní společenstva, společenstva písčin a vřesovišť
h.Skupiny nelesních biotopů v ČR: jejich ekologie, druhová bohatost, typy ohrožení a doporučený management
Subalpínská a alpínská společenstva
i.Invazní a expanzivní druhy v ČR: jejich biologické vlastnosti a způsoby jejich likvidace
j.Základní informace o soustavě Natura 2000 na území ČR, principy péče o lesní a nelesní EVL

 
Výstupy předmětu:
Oborově specifické kompetence:
 
-Naučit se nejběžnější invazní druhy, jejich vlastnosti a způsoby jejich likvidace
-Získání biologických aspektů ochrany přírody a krajiny
-Získání základních informací o praktických zásazích v chráněných územích

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška30 h30 h
     práce v terénu30 h30 h
     konzultace5 h5 h
Samostudium
     příprava na zkoušku45 h45 h
     zpracování seminární práce30 h30 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je zakončen komisionelní zkouškou, jakožto kontrolou získaných vědomostí a diskuzí nad zpracovaným tématem seminární práce.
Pro úspěšné složení zkoušky je třeba splnit: Jeden 50 minutový písemný test (minimálně 50 % znalost, tedy 50 bodů ze 100 možných), v němž student písemně odpoví na 2 otázky (jedna ze systematiky a jedna z ekologických skupin). Zkouška obsahuje také ústní část (2-10 otázek, minimálně požadováno 50 % správných odpovědí). Celková známka je výsledkem průměru 3 známek (2 z písemných otázek, jedna z ústní). Účast na zkoušce je povinná.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZPETŘÍČEK , V. -- MÍCHAL, I.Péče o chráněná území. I. Nelesní společenstva, II. Lesní společenstva,Praha AOPK ČR1999
ZPRIMACK, R B.Essentials of conservation biologySunderland, MassSinauer Associates2006978-0-87893-720-2
ZPRIMACK, R B. -- KINDLMANN, P. -- JERSÁKOVÁ, J.Úvod do biologie ochrany přírodyPrahaPortál2011978-80-7367-595-0
ZKol.Katalog biotopů České republiky = Habitat catalogue of the Czech RepublicPrahaAgentura ochrany přírody a krajiny ČR2010978-80-87457-02-3
DMARHOUL P., TUROŇOVÁ D. Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000. Metodika AOPK ČR, 1. vyd., Praha: AOPK ČR, 2008.163 s.
DMLÁDEK a kol. Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v chráněných územích: metodická příručka pro ochranu přírody a zemědělskou praxi. Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha, 2006. 104 s.
DWebové stránky projektu FRVŠ Péče o chráněná území: http://www.utok.cz/node/132

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: