Sylabus predmetu PGCHU - Péče o genofond a chráněná území (LDF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PGCHU
Název předmětu česky:
Péče o genofond a chráněná území
Název předmětu anglicky:
Gene Pool Management and Protected Areas
Semestr: 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: -- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět má za cíl předat studentům základní vědomosti o terminologii ochrany přírody a genofondu, způsobech a praktických zásazích při péči o zvláště chráněná území ČR. Jako základní dokument pro tuto činnost je podrobně probírán plán péče, postupně pak skupiny nelesních biotopů v ČR, jejich ekologie, druhová bohatost, typy ohrožení a doporučený management. Jako prioritní důvod dnešních zásahů jsou probírány také invazní a expanzivní druhy a způsob jejich likvidace. Doplňkově jsou zmíněny principy péče o evropsky významné lokality soustavy Natura 2000.
 
Obsah předmětu:
1.
Péče o genofond a chráněná území v ČR (dotace 2/2)
 
a.
Soubor základních termínů používaných pro ochranu genofondu nebo v ochraně přírody a krajiny
b.
Plán péče, jeho zpracování, detailní členění a vyhotovení. Způsoby získávání podkladů, připomínky zadavatele, vlastníka, schválení plánu.
c.
Typy zásahů pro nelesní společenstva
d.
Skupiny nelesních biotopů v ČR: jejich ekologie, druhová bohatost, typy ohrožení a doporučený management
Vodní a pobřežní společenstva
e.Skupiny nelesních biotopů v ČR: jejich ekologie, druhová bohatost, typy ohrožení a doporučený management
Společenstva rašelinišť a mokřadů, slanisk a vlhkých luk
f.
Skupiny nelesních biotopů v ČR: jejich ekologie, druhová bohatost, typy ohrožení a doporučený management
Mezofilní a subxerofilní louky a pastviny
g.
Skupiny nelesních biotopů v ČR: jejich ekologie, druhová bohatost, typy ohrožení a doporučený management
Xerotermní společenstva, společenstva písčin a vřesovišť
h.Skupiny nelesních biotopů v ČR: jejich ekologie, druhová bohatost, typy ohrožení a doporučený management
Subalpínská a alpínská společenstva
i.Invazní a expanzivní druhy v ČR: jejich biologické vlastnosti a způsoby jejich likvidace
j.
Základní informace o soustavě Natura 2000 na území ČR, principy péče o lesní a nelesní EVL

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
přednáška
30 h
30 h
práce v terénu
30 h
30 h
konzultace
5 h
5 h
příprava na zkoušku
45 h
45 h
zpracování seminární práce
30 h30 h
Celkem
140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je zakončen komisionelní zkouškou, jakožto kontrolou získaných vědomostí a diskuzí nad zpracovaným tématem seminární práce.
Pro úspěšné složení zkoušky je třeba splnit: Jeden 50 minutový písemný test (minimálně 50 % znalost, tedy 50 bodů ze 100 možných), v němž student písemně odpoví na 2 otázky (jedna ze systematiky a jedna z ekologických skupin). Zkouška obsahuje také ústní část (2-10 otázek, minimálně požadováno 50 % správných odpovědí). Celková známka je výsledkem průměru 3 známek (2 z písemných otázek, jedna z ústní). Účast na zkoušce je povinná.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PETŘÍČEK , V. -- MÍCHAL, I. Péče o chráněná území. I. Nelesní společenstva, II. Lesní společenstva. Praha : AOPK ČR, 1999.
PRIMACK, R B. Essentials of conservation biology. 4. vyd. Sunderland, Mass: Sinauer Associates, 2006. 585 s. ISBN 978-0-87893-720-2.
PRIMACK, R B. -- KINDLMANN, P. -- JERSÁKOVÁ, J. Úvod do biologie ochrany přírody. 1. vyd. Praha: Portál, 2011. 466 s. ISBN 978-80-7367-595-0.
Kol. Katalog biotopů České republiky = Habitat catalogue of the Czech Republic. 2. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010. 445 s. ISBN 978-80-87457-02-3.

Doporučená:
MARHOUL P., TUROŇOVÁ D. Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000. Metodika AOPK ČR, 1. vyd., Praha: AOPK ČR, 2008.163 s.
MLÁDEK a kol. Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v chráněných územích: metodická příručka pro ochranu přírody a zemědělskou praxi. Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha, 2006. 104 s.
Webové stránky projektu FRVŠ Péče o chráněná území: http://www.utok.cz/node/132

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: