Sylabus predmetu MVPE - Metodologie vědeckovýzkumné práce v ekologii (LDF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     Čeština          


Kód předmětu:
MVPE
Název předmětu česky:
Metodologie vědeckovýzkumné práce v ekologii
Název předmětu anglicky:
Research Methodology in Ecology
Semestr: 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
prof. Ing. Jan Čermák, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty se současnými možnostmi měření fyziologických procesů a operačních struktur u dřevin za daných ekologických podmínek v lesních ekosystémech. To zahrnuje činnost jak na úrovni stromů a porostů, tak na úrovni porostů a krajiny. Vhodná měření poskytující reálná data jsou prvním krokem k seznámení se s danou terénní situací. Dalším krokem je zpracování těchto dat příslušnými programy a správná interpretace získaných výsledků. Závěrečnou fází je obvykle příprava publikací, ať již závěrečných zpráv, nebo článků do odborných nebo impaktovaných časopisů, při čemž je rovněž nutné dodržovat určitá pravidla.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: 2020/2021 - doktorská studia, 2018/2019 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia, 2014/2015 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: