Course syllabus MOD - Marketing and Trade with Wood and Wood Products (FFWT - 2019/2020 - post-graduate studies)


     Czech          


Kód předmětu:
MOD
Název předmětu česky:
Marketing a obchod se dřívím a výrobky ze dřeva
Název předmětu anglicky: Marketing and Trade with Wood and Wood Products
Semestr:
2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Andrea Sujová, PhD.
Garantující ústav:
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Roman Dudík, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Andrea Sujová, PhD. (garant, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámení studentů se znalostmi zásad, principů z oblasti obchodování s dřevní surovinou a s výrobky a produkty druhotné výroby dřeva. Získané znalosti by měli být schopni uplatnit nejen ve vědecké práci, ale i v budoucím působení v útvarech obchodu, odbytu a při působení ve středním a vrcholovém managementu firem.Obsah studia je zaměřen na vymezení marketingu jako vědy, marketingové strategie, segmentace trhu, definování výrobku, životní cykly výrobků a třídění výrobků, cenovou strategii a principy tvorby cen. Marketingový informační systém, proces marketingového výzkumu a analýzu příležitostí. Taktický marketing, administrativní marketing, transformační marketing.
 
Obsah předmětu:
1.
Marketing a marketingové řízení. Výběr cílových trhů. Marketingové nástroje. Marketingové aplikace. Kvantita a kvalita dřevní produkce jako rozhodující faktor ekonomiky lesnického provozu. Základní principy obchodování se dřevem a výrobky ze dřeva. Charakteristiky a specifika průmyslových trhů. Struktura a principy efektivního obchodního jednání. Obchodní případ a jeho fáze. Marketingová podpora při vytváření a rozšiřování tržních pozic firmy. Logistická podpora oběhových a distribučních procesů. Zásady a principy při formování obchodní cenové politiky. Analýza marketingového prostředí, spotřebitelských trhů a kupního chování.Tvorba marketingových strategií a marketingových rozhodnutí. Rozdíl mezi marketingem mix a strategickým marketingem, komunikační mix, uplatnění marketingu v různých organizacích a marketing služeb. Strategické marketingové plánování, kultura a etika marketingu. (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BOUČKOVÁ, J. et al. Marketing. 1st vyd. Praha: C.H. Beck, 2003. 432 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 80-7179-577-1.
KOTLER, P. Marketing podle Kotlera: jak vytvářet a ovládnout nové trhy. 1st vyd. Praha: Management Press, 2000. 258 s. ISBN 80-7261-010-4.
ZAMAZALOVÁ, M. Marketing obchodní firmy. 1st vyd. Praha: Grada, 2009. 232 s. ISBN 978-80-247-2049-4.
BUCHTOVÁ, B. Psychologie v obchodní praxi. 1st vyd. Brno: MU, 1998. 98 s. ISBN 80-210-1983-2.
LUKÁŠOVÁ, R. -- NOVÝ, I. et al. Organizační kultura: od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku. 1st vyd. Praha: Grada, 2004. 174 s. ISBN 80-247-0648-2.
MIKULÁŠTÍK, M. Komunikace v řídící práci a v obchodním vyjednávání. 1st vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2002. 151 s. ISBN 80-7318-077-4.
SMITH, P R. Moderní marketing. 1st vyd. Praha: Computer Press, 2000. 518 s. ISBN 80-7226-252-1.
SVOBODA, V. Public relations moderně a účinně. 1st vyd. Praha: Grada, 2006. 240 s. Expert. ISBN 80-247-0564-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Type of output: