Course syllabus MAN - Management (FFWT - 2019/2020 - post-graduate studies)


     Czech          


Kód předmětu: MAN
Název předmětu česky:
Management
Název předmětu anglicky:
Management
Semestr: 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Andrea Sujová, PhD.
Garantující ústav:
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Roman Dudík, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Andrea Sujová, PhD. (garant, zkoušející)
Ing. Vlastimil Vala, CSc. (zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je rozšířit základní teoretické poznatky studentů týkající se managementu, naučit je uplatňovat vybrané manažerské metody a techniky rozhodování v řízení a v organizačním rozvoji, v organizaci, ve vedení lidí a při výkonu manažerských funkcí.Obsah předmětu je zaměřen na systémové pojetí managementu a jejich vývojové tendence. Jednotlivé funkce managementu, tj. plánování, rozhodování, vedení lidí, komunikace, kontrola, motivace. Problematiku analýzy prostředí, management změn, problematiku strategického managementu, operačního managementu, managementu lidských zdrojů. Synergický management, krizový management a osobní management.
 
Obsah předmětu:
1.Právní formy podnikatelských subjektů, podnikatelské řízení, cíle a metody plánování, druhy plánů. Optimalizace výrobních a rozhodovacích procesů, metody a postupy operativního řízení výroby. Organizace a formy organizování, cíle, rozvoj a funkce podniku. Základní typy organizačních struktur a jejich vývojové tendence, proces vytváření organizační struktur a organizační normy. Manažerská osobnost a styl řídící práce, vliv pracovního prostředí na řídící procesy. Pracovní motivace, sociální klima a pracovní atmosféra, vedení lidí, komunikace. Kontrola v řídícím procesu, vnitřní a vnější subjekty kontroly, analýza výsledků hospodářské činnosti. Manažerské kompetence. Sanace a zánik podniku. Personální management, výběr, rozmisťování, hodnocení a odměňování pracovníků, formy vzdělávání a kariérový růst. Týmová práce, organizování pracovních porad. Zpracování strategie podniku. Zpracování krizového scénáře. Osobní management jako přístup k osobní výkonnosti, efektivnosti mezilidských vztahů, založený na principech a hodnotách. Rozvoj leadershipu. Nové podněty pro rozvoj osobního managementu. (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
DĚDINA, J. -- CEJTHAMR, V. Management a organizační chování: manažerské chování a zvyšování efektivity, řízení jednotlivců a skupin, manažerské role a styly, moc a vliv v řízení organizací. 1st vyd. Praha: Grada, 2005. 339 s. ISBN 80-247-1300-4.
JIRÁSEK, J. Management budoucnosti: (řízení z prvního sledu). 1st vyd. Praha: Professional Publishing, 2008. 204 s. ISBN 978-80-86946-82-5.
KOTLER, P. Marketing podle Kotlera: jak vytvářet a ovládnout nové trhy. 1st vyd. Praha: Management Press, 2000. 258 s. ISBN 80-7261-010-4.
SOUČEK, Z. Firma 21. století. Praha: Professional Publishing, 2005. 258 s. ISBN 80-86419-88-6.
VÁGNER, I. -- WEBER, M. Osobní management. 2nd vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 142 s. Edice učebnic PrF MU v Brně ;. ISBN 978-80-210-4265-0.
VÁGNER, I. Systém managementu. Brno: MU Brno, 2006. 342 s. ISBN 80-210-3972-8.
PLAMÍNEK, J. -- FIŠER, R. Řízení podle kompetencí = [Management by competencies]. 1st vyd. Praha: Grada, 2005. 179 s. Expert. ISBN 80-247-1074-9.
PLAMÍNEK, J. Synergický management: Vedení, spolupráce a konflikty lidí ve firmách a týmech. 1st vyd. Praha: Argo, 2000. 328 s. ISBN 80-7203-258-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Type of output: