Sylabus predmetu ENVB - Energetické využívání biomasy (LDF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ENVB
Název předmětu česky:
Energetické využívání biomasy
Název předmětu anglicky:
Energetic Use of Biomass
Semestr:
2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Garantující ústav:
Ústav techniky (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující: Ing. et Ing. Jan Klepárník, Ph.D. (cvičící, přednášející)
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Rozšířit nad rámec znalostí získaných studiem základního předmětu teoretické poznatky a praktické zkušenosti z energetického využívání biomasy, jako využívání alternativních zdrojů energie.
 
Obsah předmětu:
1.Složení kouřových plynů při spalování biomasy ve srovnání se složením kouřových plynů při spalování fosilních paliv. Nulová bilance CO2 při spalování biomasy. (dotace 0/0)
2.
Zdroje biomasy pro energetické využití. (Těžební odpad, palivové dříví, dříví z energetických plantáží, odpad dřeva při jeho zpracování, energetické traviny). (dotace 0/0)
3.
Příprava biomasy před přímým energetickým využitím spalováním. Paketizace, štěpkování, drcení, rozvlákňování. (dotace 0/0)
4.
Dříví jako energetická surovina. Vlhkost dříví, chemické složení dříví, efektivní výhřevnost dřeva. (dotace 0/0)
5.Pracovní principy při štěpkování dříví a jejich vliv na výslednou kvalitu štěpky. Požadavky jednotlivých typů topenišť na štěpku na jejich rozměrovou homogenitu. (dotace 0/0)
6.
Topeniště pro spalování biomasy. (dotace 0/0)
7.
Možnosti výkonové regulace topenišť na dříví, a její vliv na efektivnost spalování a na obsah škodlivin ve spalinách. (dotace 0/0)
8.Pelety a brikety z dřevního odpadu. (dotace 0/0)
9.
Zušlechtěná paliva na bázi dřeva. Zplynování a zkapalňování biomasy. Výroba etanolu. (dotace 0/0)
10.
Perspektivy využívání biopaliv. (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
SIMANOV, V. Bioenergetika - historická šance pro lesnictví. Lesnická práce. 2002. sv. 81, č. 9, s. 404--405. ISSN 0322-9254.
SOUČEK, J. -- BURG, P. -- ZEMÁNEK, P. -- KROULÍK, M. Konkurenceschopnost bioenergetických produktů.  Praha. 2007.
VALNÝ, Z. -- MAREČEK, J. Kvantifikace potenciálu produkce odpadní energeticky využitelné dendromasy buku lesního v podmínkách lesnického hospodaření. Dizertačná práca. MZLU v Brně, 2008. 139.
LADOMERSKÝ, J. a kol. Spal'ovanie drevného odpadu z ekologického a energetického hl'adiska. 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita, 1993. 68 s. ISBN 80-228-0285-9.
NERUDA, J. -- SIMANOV, V. Technika a technologie v lesnictví. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2006. 324 s. ISBN 80-7157-988-2.

Doporučená:
Kostroň, L., Lesní těžba a dopravnictví, SZN Praha, 1971, 495 str.
Petříček, V., Mechanizační prostředky lesnické, SZN Praha, 1984, 288 str.
Rónay, E. -- Dejmal, J., Lesná ťažba, Príroda Bratislava, 1991, ISBN 80-07-00432-7, 356 str.
Simanov, V., Energetické využívání dříví, Terrapolis, Olomouc, 1995, 115s.
Simanov, V., Těžba a doprava dříví, Matice lesnická, Písek 2004, str.411, ISBN 80-86271-14-5

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: 2020/2021 - doktorská studia, 2018/2019 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia, 2014/2015 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: