Sylabus predmetu ENVB - Energetické využívání biomasy (LDF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ENVB
Název v jazyce výuky: Energetické využívání biomasy
Název česky: Energetické využívání biomasy
Název anglicky: Energetic Use of Biomass
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: doktorský
Semestr: 2019/2020
Vyučující: Ing. et Ing. Jan Klepárník, Ph.D. (cvičící, přednášející)
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Rozšířit nad rámec znalostí získaných studiem základního předmětu teoretické poznatky a praktické zkušenosti z energetického využívání biomasy, jako využívání alternativních zdrojů energie.
 
Obsah předmětu:
1.Složení kouřových plynů při spalování biomasy ve srovnání se složením kouřových plynů při spalování fosilních paliv. Nulová bilance CO2 při spalování biomasy. (dotace 0/0)
2.Zdroje biomasy pro energetické využití. (Těžební odpad, palivové dříví, dříví z energetických plantáží, odpad dřeva při jeho zpracování, energetické traviny). (dotace 0/0)
3.Příprava biomasy před přímým energetickým využitím spalováním. Paketizace, štěpkování, drcení, rozvlákňování. (dotace 0/0)
4.Dříví jako energetická surovina. Vlhkost dříví, chemické složení dříví, efektivní výhřevnost dřeva. (dotace 0/0)
5.Pracovní principy při štěpkování dříví a jejich vliv na výslednou kvalitu štěpky. Požadavky jednotlivých typů topenišť na štěpku na jejich rozměrovou homogenitu. (dotace 0/0)
6.Topeniště pro spalování biomasy. (dotace 0/0)
7.Možnosti výkonové regulace topenišť na dříví, a její vliv na efektivnost spalování a na obsah škodlivin ve spalinách. (dotace 0/0)
8.Pelety a brikety z dřevního odpadu. (dotace 0/0)
9.Zušlechtěná paliva na bázi dřeva. Zplynování a zkapalňování biomasy. Výroba etanolu. (dotace 0/0)
10.Perspektivy využívání biopaliv. (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
Oborově specifické kompetence:
 
-Získat a prohloubit znalosti o teorii a praxi techniky a technologií energetického využívání biomasy.

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZSIMANOV, V.Bioenergetika - historická šance pro lesnictví2002ISSN 0322-9254
ZSOUČEK, J. -- BURG, P. -- ZEMÁNEK, P. -- KROULÍK, M.Konkurenceschopnost bioenergetických produktůPraha
ZVALNÝ, Z. -- MAREČEK, J.Kvantifikace potenciálu produkce odpadní energeticky využitelné dendromasy buku lesního v podmínkách lesnického hospodaření2008
ZLADOMERSKÝ, J. a kol.Spal'ovanie drevného odpadu z ekologického a energetického hl'adiskaZvolenTechnická univerzita199380-228-0285-9
ZNERUDA, J. -- SIMANOV, V.Technika a technologie v lesnictvíBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200680-7157-988-2
DKostroň, L., Lesní těžba a dopravnictví, SZN Praha, 1971, 495 str.
DPetříček, V., Mechanizační prostředky lesnické, SZN Praha, 1984, 288 str.
DRónay, E. -- Dejmal, J., Lesná ťažba, Príroda Bratislava, 1991, ISBN 80-07-00432-7, 356 str.
DSimanov, V., Energetické využívání dříví, Terrapolis, Olomouc, 1995, 115s.
DSimanov, V., Těžba a doprava dříví, Matice lesnická, Písek 2004, str.411, ISBN 80-86271-14-5

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: