Sylabus predmetu EKN - Ekonomie (LDF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          


Kód předmětu: EKN
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Ekonomie
Název anglicky: Economics
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: 2019/2020
Vyučující: prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. (garant, zkoušející)
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. (zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je prohloubit znalosti mikroekonomických makroekonomických teoretických koncepcí na úrovni pokročilého kurzu ekonomické teorie. Obsahově je předmět zaměřen na osvojení moderních analytických nástrojů a komplexní chápání teoretických koncepcí včetně alternativních přístupů k ekonomii "hlavního proudu".
 
Obsah předmětu:
1.Témata:· Teorie spotřebitelského chování: preference, různá pojetí užitku, rozpočtové omezení, optimalizační chování, mezičasový výběr, institucionální a postkeynesovská teorie · Teorie poptávky: individuální a tržní poptávka, tržní rovnováha v teorii dílčí rovnováhy, různá pojetí poptávky· Produkční ekonomika: teorie výrobních faktorů, produkční funkce, nákladové křivky, křivky izoprodukce a křivky izonákladů· Teorie nabídky: individuální a tržní nabídka, alternativní pohledy a chování firem· Tržní rovnováha a cena: efektivita fungování trhů v ekonomických teoriích· Trh výrobních faktorů: trh práce v rozdílných podmínkách, trh kapitálu, přístupy ekonomických teorií k fungování trhu práce· Teorie tržních struktur: monopolistická konkurence, oligopol, monopol, přirozený monopol, manažerské modely, institucionální a postkeynesovský přístup.· Teorie všeobecné rovnováhy: efektivnost ve spotřebě, výrobě, směně a celková efektivnost.· Teorie tržních selhání a mikroekonomická úloha státu: externality (Pigouvské pojetí, Coasův teorém), veřejné statky, asymetrická informace· Současné tendence ve vývoji makroekonomie: nová neoklasická makroekonomie, nová keynesovská makroekonomie, postkeynesovská ekonomie apod.· Makroekonomická rovnováha v modelu AS-AD a IS-LM: neokeynesovské a neoklasické pojetí agregátní nabídky, keynesovský a monetaristický transmisní mechanismus· Úloha peněz v ekonomice a postavení centrální banky v neokeynesovské, postkeynesovské a monetaristické teorii, endogenní a exogenní povaha peněžní nabídky.· Dlouhodobý ekonomický růst: keynesovské a neoklasické teorie ekonomického růstu, teorie reálného ekonomického růstu, · Makroekonomie otevřené ekonomiky: determinace rovnovážné produkce v otevřené ekonomice, model IS-LM-BP, monetaristická teorie platební bilance, problematika měnových kursů a kapitálové mobility. (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZMACH, M.Makroekonomie II - 1.část: pro inženýrské studiumPrahaMELANDRIUM199880-86175-03-0
ZMACH, M.Makroekonomie II. - 2.část: pro inženýrské studiumPrahaMELANDRIUM199880-86175-04-9
ZKol.MikroekonomiePrahaManagement Press200280-7261-061-9

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: