Sylabus predmetu EKN - Ekonomie (LDF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     Čeština          


Kód předmětu:
EKN
Název předmětu česky:
Ekonomie
Název předmětu anglicky:
Economics
Semestr: 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Garantující ústav: Ústav ekonomie (PEF)
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. (garant, zkoušející)
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. (zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je prohloubit znalosti mikroekonomických makroekonomických teoretických koncepcí na úrovni pokročilého kurzu ekonomické teorie. Obsahově je předmět zaměřen na osvojení moderních analytických nástrojů a komplexní chápání teoretických koncepcí včetně alternativních přístupů k ekonomii "hlavního proudu".
 
Obsah předmětu:
1.
Témata:· Teorie spotřebitelského chování: preference, různá pojetí užitku, rozpočtové omezení, optimalizační chování, mezičasový výběr, institucionální a postkeynesovská teorie · Teorie poptávky: individuální a tržní poptávka, tržní rovnováha v teorii dílčí rovnováhy, různá pojetí poptávky· Produkční ekonomika: teorie výrobních faktorů, produkční funkce, nákladové křivky, křivky izoprodukce a křivky izonákladů· Teorie nabídky: individuální a tržní nabídka, alternativní pohledy a chování firem· Tržní rovnováha a cena: efektivita fungování trhů v ekonomických teoriích· Trh výrobních faktorů: trh práce v rozdílných podmínkách, trh kapitálu, přístupy ekonomických teorií k fungování trhu práce· Teorie tržních struktur: monopolistická konkurence, oligopol, monopol, přirozený monopol, manažerské modely, institucionální a postkeynesovský přístup.· Teorie všeobecné rovnováhy: efektivnost ve spotřebě, výrobě, směně a celková efektivnost.· Teorie tržních selhání a mikroekonomická úloha státu: externality (Pigouvské pojetí, Coasův teorém), veřejné statky, asymetrická informace· Současné tendence ve vývoji makroekonomie: nová neoklasická makroekonomie, nová keynesovská makroekonomie, postkeynesovská ekonomie apod.· Makroekonomická rovnováha v modelu AS-AD a IS-LM: neokeynesovské a neoklasické pojetí agregátní nabídky, keynesovský a monetaristický transmisní mechanismus· Úloha peněz v ekonomice a postavení centrální banky v neokeynesovské, postkeynesovské a monetaristické teorii, endogenní a exogenní povaha peněžní nabídky.· Dlouhodobý ekonomický růst: keynesovské a neoklasické teorie ekonomického růstu, teorie reálného ekonomického růstu, · Makroekonomie otevřené ekonomiky: determinace rovnovážné produkce v otevřené ekonomice, model IS-LM-BP, monetaristická teorie platební bilance, problematika měnových kursů a kapitálové mobility. (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MACH, M. Makroekonomie II - 1.část: pro inženýrské studium. 2. vyd. Praha: MELANDRIUM, 1998. 172 s. ISBN 80-86175-03-0.
MACH, M. Makroekonomie II. - 2.část: pro inženýrské studium. 2. vyd. Praha: MELANDRIUM, 1998. 215 s. ISBN 80-86175-04-9.
Kol. Mikroekonomie. 3. vyd. Praha: Management Press, 2002. 548 s. ISBN 80-7261-061-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
2020/2021 - doktorská studia, 2018/2019 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia, 2014/2015 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: