Sylabus predmetu EKVP - Ekologizace výrobních procesů (LDF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
EKVP
Název předmětu česky:
Ekologizace výrobních procesů
Název předmětu anglicky:
Ekologizace výrobních procesů
Semestr:
2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Rozšířit výrazně nad rámec znalostí získaných studiem základního předmětu teoretické poznatky a praktické zkušenosti s realizací výrobních procesů lesnických činností šetrných k lesnímu prostředí.
 
Obsah předmětu:
1.
Negativní vlivy techniky na lesní ekosystémy a metody jejich zmírnění. (dotace 0/0)
2.
Legislativa související s využíváním strojů v lesním hospodářství a s ochranou přírody. (dotace 0/0)
3.
Konstrukční opatření pro snížení negativních vlivů techniky na lesní prostředí. (dotace 0/0)
4.
Technika a technologie pro energetické využívání biomasy. (dotace 0/0)
5.
Terénní klasifikace a technologická typizace, a jejich úloha v ekologizaci výrobních procesů. (dotace 0/0)
6.
Povýrobní úpravy pracovišť, jako poslední možnost snížení škod na lesních ekosysytémech. (dotace 0/0)
7.
Prevence přetěžování odvozních souprav, jako cesta ke snížení erozních škod na lesní dopravní síti. (dotace 0/0)
8.
Paliva, maziva a ostatní provozní tekutiny (kyseliny z akumulátorů, brzdové tekutiny) z hlediska možných vlivů na životní prostředí. (dotace 0/0)
9.
Způsoby dočasného zpevňování lesních cest a přibližovacích linek, jako metoda omezení erozních škod a hutnění lesních půd. (dotace 0/0)
10.
Péče o stroje z hlediska prevence provozních havárií majících za následek kontaminaci lesních ekosystémů cizorodými látkami. (dotace 0/0)
11.
Analýza a tvorba kritérií pro posuzování ekologicky šetrných technologií. (dotace 0/0)
12.
Experimentální metody hodnocení ekologické šetrnosti provozování technických prostředků. (dotace 0/0)
13.Certifikace a ekolabeling. (dotace 0/0)
14.
Ekologický audit strojů a technologií. Optimalizace výběru strojů pomocí počítače. (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška. Znalosti v rozsahu sylabu předmětu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
NERUDA, J. -- SIMANOV, V. Technika a technologie v lesnictví. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2006. 324 s. ISBN 80-7157-988-2.
NERUDA, J. -- ČERMÁK, J. -- NADĚŽDINA, N. -- ULRICH, R. -- GEBAUER, R. -- VAVŘÍČEK, D. -- MARTINKOVÁ, M. -- KNOTT, R. -- PRAX, A. -- POKORNÝ, E. -- AUBRECHT, L. -- STANĚK, Z. -- KOLLER, J. -- HRUŠKA, J. Determination of damage to soil and root systems of forest trees by the operation of logging machines. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 138 s. ISBN 978-80-7375-251-4.
NERUDA, J. -- ULRICH, R. -- VALENTA, J. -- ČERMÁK, J. -- NADYEZHDINA, N. -- GAŠPÁREK, J. -- ADAMČÍK, L. -- NADYEZHDIN, V. -- KNOTT, R. -- MARTINKOVÁ, M. -- GEBAUER, R. -- PRAX, A. -- POKORNÝ, E. -- AUBRECHT, L. -- CULEK, I. -- STANĚK, Z. -- KOLLER, J. -- HRUŠKA, J. Estimation of impacts of harverster technology on soils and tree roots. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja naukowa. 2005. sv. 419, č. 91, s. 217--226. ISSN 0239-9342.
ULRICH, R. -- NERUDA, J. -- ZEMAN , V. -- ZEMAN, V. -- ZEMÁNEK, T. Harvestorové technologie a jejich optimální užití v praxi. 1. vyd. Brno: MZLU v Brně, 2006. 87 s. ISBN 80-7375-012-0.
NERUDA, J. -- ULRICH, R. -- VALENTA, J. -- ČERMÁK, J. -- NADYEZHDINA, N. -- GAŠPÁREK, J. -- ADAMČÍK, L. -- KNOTT, R. -- NADĚŽDIN, V. -- MARTINKOVÁ, M. -- GEBAUER, R. -- PRAX, A. -- POKORNÝ, E. -- CULEK, I. -- AUBRECHT, L. -- STANĚK, Z. -- KOLLER, J. -- HRUŠKA, J. Metody pro zlepšení determinace poškození kořenů stromů ve smrkových porostech vyvážecími traktory. I. Výběr a ověření metod. Monografie. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005. 176 s. Folia Universitas agriculturae et silviculturae mendelianae brunensis. ISBN 80-7157-831-2.
VYSKOT, I. -- HRŮZA, P. -- SYNKOVÁ, J. -- KUPEC, P. -- KOTÁSKOVÁ, P. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPIČÁKOVÁ, H. -- ŠEVELOVÁ, L. -- ULRICH, R. -- NERUDA, J. Posouzení míry antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů a jeho důsledků na změnu funkčních schopností lesů; návrh revitalizačního managementu. Závěrečná zpráva o projektu VaV-SM/2/25/04 v posledním roce řešení listopad 2007.  LDF MZLU v Brně. 2007.
NERUDA, J. a kol. Harvestorové technologie lesní těžby. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 149 s. ISBN 978-80-7375-146-3.
SIMANOV, V. Legislativa související s využíváním strojů v lesním hospodářství a ochranou přírody.2004.
SIMANOV, V. Ochrana geobiosféry při využívání strojů v lesní výrobě. 1. vyd. Brno: VŠZ, 1989. 63 s.
SIMANOV, V. Technologie lesnických činností v lesích se zvýšeným zájmem ochrany přírody. In Limity a rizika uplatňování produkčních funkcí lesa ve zvláště chráněných územích. Brno: MZLU v Brně, 2002, s. 43--51. ISBN 80-7157-585-2.
SIMANOV, V. Těžba a doprava dříví v přírodě blízkém obhospodařování lesa. In Způsoby hospodaření v lesích ve zvláště chráněných územích a v hospodářském lese. České Budějovice: INPROF, České Budějovice, 1998, s. 43--49. ISBN 80-238-2919-X.
SIMANOV, V. Těžební činnost z hlediska přírodě blízkého obhospodařování lesa. Zprávy lesnického výzkumu = Reports of forestry research. 1998. sv. 43, č. 2, s. 36--38. ISSN 0322-9688.

Doporučená:
ULRICH, R. -- NERUDA, J. -- STANĚK, Z. Elektrické měření absorpčního povrchu kořenů. In Mobilné energetické prostriedky - Hydraulika - Životné prostredie - Ergonómia mobilných strojov, Zborník z medzinárodnej konferencie. 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2005, s. 279--284. ISBN 80-228-1488-1.
NERUDA, J. -- POKORNÝ, E. -- ULRICH, R. -- VAVŘÍČEK, D. Použití pneumatik nebo kolopásů při vyvážení sortimentů dřeva. In Těžebně dopravní technologie a stavební úpravy v kalamitních těžbách. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008, s. 86--89. ISBN 978-80-213-1791-8.
Míchal I., Petříček V. a kol., Péče o chráněná území II. Lesní společenstva, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 1999, ISBN 80-86064-14-X, 713s.
Petříček, V., Mechanizační prostředky lesnické, SZN Praha, 1984, 288 str.
Rónay, E. -- Dejmal, J., Lesná ťažba, Príroda Bratislava, 1991, ISBN 80-07-00432-7, 356 str.
Simanov, V., Energetické využívání dříví, Terrapolis, Olomouc, 1995, 115s.
Simanov, V.- Kohout, V., Asanace erozní rýhy, Výukové video, AVC VŠZ v Brně, 1993, 10.0 min.
Simanov, V., Ochrana geobiosféry při využívání strojů v lesní výrobě, Skripta VŠZ LF Brno, 1989, 68s.
Simanov, V., Šetrné soustřeďování dříví, Ministerstvo zemědělství ČR, 1996, 4s.
Simanov, V., Těžba a doprava dříví, Matice lesnická, Písek 2004, str.411, ISBN 80-86271-14-5

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: 2020/2021 - doktorská studia, 2018/2019 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia, 2014/2015 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: