Sylabus predmetu EKVP - Ekologizace výrobních procesů (LDF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: EKVP
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Ekologizace výrobních procesů
Název anglicky: Ekologizace výrobních procesů
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: 2019/2020
Vyučující: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Rozšířit výrazně nad rámec znalostí získaných studiem základního předmětu teoretické poznatky a praktické zkušenosti s realizací výrobních procesů lesnických činností šetrných k lesnímu prostředí.
 
Obsah předmětu:
1.Negativní vlivy techniky na lesní ekosystémy a metody jejich zmírnění. (dotace 0/0)
2.Legislativa související s využíváním strojů v lesním hospodářství a s ochranou přírody. (dotace 0/0)
3.Konstrukční opatření pro snížení negativních vlivů techniky na lesní prostředí. (dotace 0/0)
4.Technika a technologie pro energetické využívání biomasy. (dotace 0/0)
5.Terénní klasifikace a technologická typizace, a jejich úloha v ekologizaci výrobních procesů. (dotace 0/0)
6.Povýrobní úpravy pracovišť, jako poslední možnost snížení škod na lesních ekosysytémech. (dotace 0/0)
7.Prevence přetěžování odvozních souprav, jako cesta ke snížení erozních škod na lesní dopravní síti. (dotace 0/0)
8.Paliva, maziva a ostatní provozní tekutiny (kyseliny z akumulátorů, brzdové tekutiny) z hlediska možných vlivů na životní prostředí. (dotace 0/0)
9.Způsoby dočasného zpevňování lesních cest a přibližovacích linek, jako metoda omezení erozních škod a hutnění lesních půd. (dotace 0/0)
10.Péče o stroje z hlediska prevence provozních havárií majících za následek kontaminaci lesních ekosystémů cizorodými látkami. (dotace 0/0)
11.Analýza a tvorba kritérií pro posuzování ekologicky šetrných technologií. (dotace 0/0)
12.Experimentální metody hodnocení ekologické šetrnosti provozování technických prostředků. (dotace 0/0)
13.Certifikace a ekolabeling. (dotace 0/0)
14.Ekologický audit strojů a technologií. Optimalizace výběru strojů pomocí počítače. (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška. Znalosti v rozsahu sylabu předmětu.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZNERUDA, J. -- SIMANOV, V.Technika a technologie v lesnictvíBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200680-7157-988-2
ZNERUDA, J. -- ČERMÁK, J. -- NADĚŽDINA, N. -- ULRICH, R. -- GEBAUER, R. -- VAVŘÍČEK, D. -- MARTINKOVÁ, M. -- KNOTT, R. -- PRAX, A. -- POKORNÝ, E. -- AUBRECHT, L. -- STANĚK, Z. -- KOLLER, J. -- HRUŠKA, J.Determination of damage to soil and root systems of forest trees by the operation of logging machinesBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2008978-80-7375-251-4
ZNERUDA, J. -- ULRICH, R. -- VALENTA, J. -- ČERMÁK, J. -- NADYEZHDINA, N. -- GAŠPÁREK, J. -- ADAMČÍK, L. -- NADYEZHDIN, V. -- KNOTT, R. -- MARTINKOVÁ, M. -- GEBAUER, R. -- PRAX, A. -- POKORNÝ, E. -- AUBRECHT, L. -- CULEK, I. -- STANĚK, Z. -- KOLLER, J. -- HRUŠKA, J.Estimation of impacts of harverster technology on soils and tree roots2005ISSN 0239-9342
ZULRICH, R. -- NERUDA, J. -- ZEMAN , V. -- ZEMAN, V. -- ZEMÁNEK, T.Harvestorové technologie a jejich optimální užití v praxiBrnoMZLU v Brně200680-7375-012-0
ZNERUDA, J. -- ULRICH, R. -- VALENTA, J. -- ČERMÁK, J. -- NADYEZHDINA, N. -- GAŠPÁREK, J. -- ADAMČÍK, L. -- KNOTT, R. -- NADĚŽDIN, V. -- MARTINKOVÁ, M. -- GEBAUER, R. -- PRAX, A. -- POKORNÝ, E. -- CULEK, I. -- AUBRECHT, L. -- STANĚK, Z. -- KOLLER, J. -- HRUŠKA, J.Metody pro zlepšení determinace poškození kořenů stromů ve smrkových porostech vyvážecími traktory. I. Výběr a ověření metod. MonografieBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200580-7157-831-2
ZVYSKOT, I. -- HRŮZA, P. -- SYNKOVÁ, J. -- KUPEC, P. -- KOTÁSKOVÁ, P. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPIČÁKOVÁ, H. -- ŠEVELOVÁ, L. -- ULRICH, R. -- NERUDA, J.Posouzení míry antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů a jeho důsledků na změnu funkčních schopností lesů; návrh revitalizačního managementu. Závěrečná zpráva o projektu VaV-SM/2/25/04 v posledním roce řešení listopad 2007LDF MZLU v Brně
ZNERUDA, J. a kol.Harvestorové technologie lesní těžbyBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2008978-80-7375-146-3
ZSIMANOV, V.Legislativa související s využíváním strojů v lesním hospodářství a ochranou přírody
ZSIMANOV, V.Ochrana geobiosféry při využívání strojů v lesní výroběBrnoVŠZ1989
ZSIMANOV, V.Technologie lesnických činností v lesích se zvýšeným zájmem ochrany přírody80-7157-585-2
ZSIMANOV, V.Těžba a doprava dříví v přírodě blízkém obhospodařování lesa80-238-2919-X
ZSIMANOV, V.Těžební činnost z hlediska přírodě blízkého obhospodařování lesa1998ISSN 0322-9688
DULRICH, R. -- NERUDA, J. -- STANĚK, Z.Elektrické měření absorpčního povrchu kořenů80-228-1488-1
DNERUDA, J. -- POKORNÝ, E. -- ULRICH, R. -- VAVŘÍČEK, D.Použití pneumatik nebo kolopásů při vyvážení sortimentů dřeva978-80-213-1791-8
DMíchal I., Petříček V. a kol., Péče o chráněná území II. Lesní společenstva, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 1999, ISBN 80-86064-14-X, 713s.
DPetříček, V., Mechanizační prostředky lesnické, SZN Praha, 1984, 288 str.
DRónay, E. -- Dejmal, J., Lesná ťažba, Príroda Bratislava, 1991, ISBN 80-07-00432-7, 356 str.
DSimanov, V., Energetické využívání dříví, Terrapolis, Olomouc, 1995, 115s.
DSimanov, V.- Kohout, V., Asanace erozní rýhy, Výukové video, AVC VŠZ v Brně, 1993, 10.0 min.
DSimanov, V., Ochrana geobiosféry při využívání strojů v lesní výrobě, Skripta VŠZ LF Brno, 1989, 68s.
DSimanov, V., Šetrné soustřeďování dříví, Ministerstvo zemědělství ČR, 1996, 4s.
DSimanov, V., Těžba a doprava dříví, Matice lesnická, Písek 2004, str.411, ISBN 80-86271-14-5

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: