Sylabus predmetu EKZ - Ekologie živočichů (LDF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
EKZ
Název předmětu česky:
Ekologie živočichů
Název předmětu anglicky:
Animal Ecology
Semestr:
2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět rozvíjí ekologické vzdělání v oblasti živočišné říše, seznamuje studenty s praktickými metodikami výzkumu populací a společenstev živočichů. Cílem je seznámit posluchače se základními přístupy a pojmy ekologie živočichů pro jejich praktické použití v managamentu populací volně žijících živočichů.
 
Obsah předmětu:
1.
Základní pojmy ekologie živočichů. Přizpůsobení živočichů - tolerance, adaptace, divergence, konvergence, alopatrie, sympatrie, aklimatizace, introdukce. Přizpůsobení živočichů základním typům prostředí -- vzdušné prostředí, vodní prostředí, půda. (dotace 0/0)
2.Potrava a potravní strategie - zoofagie, fytofagie, nekrofagie, cecidofagie, symbiontofagie, trofobióza, kanibalismus, spotřeba potravy, nedostatek potravy - hladovění (dotace 0/0)
3.
Vnitrodruhové a mezidruhové vztahy - teritorialita a její význam, skupinové chování,neutralismus, protokooperace, komenzalismus, mutualismus, amenzalismus, kompetice, predace (dotace 0/0)
4.
Populace živočichů - hustota, biomasa, rozmístění, struktura, populační dynamika, šíření, natalita, mortalita, vztahy mezi populacemi. (dotace 0/0)
5.
Ekologie společenstev živočichů - struktura zoocenóz, dynamika zoocenóz, diversita, ekvitabilita, stratifikace, dominance, periodicita, produkce
Metody výzkumu populací živočichů a živočišných společenstev -- standardní výzkumné metody: zjišťování počtu, věkové struktury, poměru pohlaví, mortality, natality, výzkum rozptylování, migrace, zjišťování hustoty, minimální areál, zjišťování abundance, biomasy, produkce, strukturální znaky zoocenóz, korelační znaky zoocenóz
(dotace 0/0)
6.
Etoekologie -- ekologie chování: potravní strategie, konkurenční chování, koooperace, komunikace, rozmnožovací strategie. (dotace 0/0)
7.
Ochrana živočichů - Bonnská úmluva, EUROBATS, Bernská úmluva, důvody mizení živočišných druhů, CITES, ochrana populací, Červené knihy, praktická terénní ochrana živočichů. Synantropie - důvody, rozdělení, příklady. (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
konzultace
10 h10 h
příprava na zkoušku
40 h
40 h
Celkem
50 h
50 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
VESELOVSKÝ, Z. Etologie: biologie chování zvířat. 1. vyd. Praha: Academia, 2005. 407 s. ISBN 978-80-200-1621-8.
Etologie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 323 s. ISBN 80-7066-878-4.
LOSOS, B. a kol. Ekologie živočichů. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 316 s. Učebnice pro vysoké školy.
BEGON, M. -- HARPER, J L. -- TOWNSEND, C R. Ecology : Individuals, populations and communities. 3. vyd. Oxford: Blackwell Science, 1996. 12 s. ISBN 0-632-03801-2.
BEGON, M. a kol. Ekologie: jedinci, populace a společenstva : [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997. 949 s. ISBN 80-7067-695-7.
DYKYJOVÁ-SAJFERTOVÁ, D. a kol. Metody studia ekosystémů. 1. vyd. Praha: Academia, 1989. 690 s.
LAŠTŮVKA, Z. -- TENORA, F. Základy ekologie živočichů: určeno pro posl. agronomické fak. 1. vyd. Brno: Vysoká škola zemědělská, 1990. 73 s.
LOSOS, B. Základy obecné ekologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 258 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: