Sylabus predmetu CYTO - Cytologie (LDF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          


Kód předmětu: CYTO
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Cytologie
Název anglicky: Cytology
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D. (garant, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Buňka - princip informační, membránový a cytoskeletární
typ prokaryotický -- stavba a funkce buněčných struktur, příklady organizmů
typ eukaryotický -- stavba a funkce buněčných struktur, obecně
buněčné typy řas, mechorostů, kapraďorostů
Buňka semenných rostlin:
buněčný cyklus (karyokinéza, cytokinéza, způsoby jaderného --amitóza,mitóza,meióza a buněčného dělení -- ekvální,inekvální), vliv vnějších, vnitřních faktorů na jednotlivé fáze ( zejm. na diferenciaci, remeristemaci, resp. apoptózu).
charakteristika buněčných stěn (vznik, růst - apozice, intususcepce; tvar, stavba -- struktura, ztluštěniny, ztenčeniny, chemické složení vrstev (stř. lamela, primární, sekundární stěna, tečky, ztenčeniny, dvojtečky -- význam. Celulóza, micely,mikrofibrily, makrofibrily, matrix /hemicelulózy, pektiny/), lignin, kutin, vosky, suberin, fyzikální vlastnosti, funkce, řídící faktory růstu).
Protoplast (nukleus,cytoplazma). Nukleus eukaryotického typu, stavba, funkce (chromozomy a nukleové kyseliny), základní cytoplazma, organizované buněčné struktury (organely -- plastidy, mitochondrie, ribozomy -- vznik, stavba, funkce), membránové systémy (ER, GS), cytopl.membrány (plasmalema, tonoplast), vakuoly, mikrotubuly, mikrofilamenta, inkluze. Diktyozomy, plazmidy, mikrotělíska,sférozomy, lysozomy, lomazomy, produkty protoplastu (škrob--formy, tuky, obsah vakuol, krystalické inkluze, silice, toxické látky aj.). Buněčné membrány - funkce, typy přenašečů, pump. Plasmodesmy a ektodesmy, interceluláry -- vznik,funkce, výskyt (schizogenní,lyzigenní, rhexigenní).
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
ústní zkouška
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZBECK, C B.An introduction to plant structure and development : plant anatomy for the twenty-first centuryCambridgeCambridge University Press20050-521-83740-5
ZEVERT, R F.Esau's Plant anatomy: meristems, cells, and tissues of the plant body : their structure, function, and developmentHoboken, N.J.J. Wiley978-0-471-73843-5
ZHOLBROOK, N M. -- ZWIENIECKI, M A.Vascular transport in plantsAmsterdamElsevier Academic Press20050-12-088457-7
ZXylem structure and the ascent of sapBerlinSpringer20023-540-43354-6
ZESHEL, A.Plant roots: the hidden halfNew YorkMarcel Dekker0-8247-0631-5

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: