Sylabus předmětu CYTO - Cytologie (LDF - 2019/2020 - doktorská studia)Help


     Čeština          


Kód předmětu: CYTO
Název předmětu česky: Cytologie
Název předmětu anglicky:
Cytology
Semestr:
2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D. (garant, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Buňka - princip informační, membránový a cytoskeletární
typ prokaryotický -- stavba a funkce buněčných struktur, příklady organizmů
typ eukaryotický -- stavba a funkce buněčných struktur, obecně
buněčné typy řas, mechorostů, kapraďorostů
Buňka semenných rostlin:
buněčný cyklus (karyokinéza, cytokinéza, způsoby jaderného --amitóza,mitóza,meióza a buněčného dělení -- ekvální,inekvální), vliv vnějších, vnitřních faktorů na jednotlivé fáze ( zejm. na diferenciaci, remeristemaci, resp. apoptózu).
charakteristika buněčných stěn (vznik, růst - apozice, intususcepce; tvar, stavba -- struktura, ztluštěniny, ztenčeniny, chemické složení vrstev (stř. lamela, primární, sekundární stěna, tečky, ztenčeniny, dvojtečky -- význam. Celulóza, micely,mikrofibrily, makrofibrily, matrix /hemicelulózy, pektiny/), lignin, kutin, vosky, suberin, fyzikální vlastnosti, funkce, řídící faktory růstu).
Protoplast (nukleus,cytoplazma). Nukleus eukaryotického typu, stavba, funkce (chromozomy a nukleové kyseliny), základní cytoplazma, organizované buněčné struktury (organely -- plastidy, mitochondrie, ribozomy -- vznik, stavba, funkce), membránové systémy (ER, GS), cytopl.membrány (plasmalema, tonoplast), vakuoly, mikrotubuly, mikrofilamenta, inkluze. Diktyozomy, plazmidy, mikrotělíska,sférozomy, lysozomy, lomazomy, produkty protoplastu (škrob--formy, tuky, obsah vakuol, krystalické inkluze, silice, toxické látky aj.). Buněčné membrány - funkce, typy přenašečů, pump. Plasmodesmy a ektodesmy, interceluláry -- vznik,funkce, výskyt (schizogenní,lyzigenní, rhexigenní).
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
ústní zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BECK, C B. An introduction to plant structure and development : plant anatomy for the twenty-first century. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 431 s. ISBN 0-521-83740-5.
EVERT, R F. Esau's Plant anatomy: meristems, cells, and tissues of the plant body : their structure, function, and development. 3. vyd. Hoboken, N.J.: J. Wiley, 601 s. ISBN 978-0-471-73843-5.
HOLBROOK, N M. -- ZWIENIECKI, M A. Vascular transport in plants. Amsterdam: Elsevier Academic Press, 2005. 564 s. Physiological ecology series. ISBN 0-12-088457-7.
Xylem structure and the ascent of sap. 2. vyd. Berlin: Springer, 2002. 283 s. ISBN 3-540-43354-6.
ESHEL, A. Plant roots: the hidden half. 3. vyd. New York: Marcel Dekker, 1120 s. ISBN 0-8247-0631-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
2018/2019 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia, 2014/2015 - doktorská studia, 2013/2014 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: