Sylabus predmetu BOTSI - Botanika speciální I (LDF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     Čeština          


Kód předmětu: BOTSI
Název předmětu česky:
Botanika speciální I
Název předmětu anglicky: Special Botany I
Semestr: 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: -- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získat přehled o systému nižších a vyšších rostlin a hub.
Naučit se poznávat stanovištně významné druhy lišejníků, mechorostů a cévnatých rostlin.
 
Obsah předmětu:
1.Fylogenetický systém nižších a vyšších rostlin a hub. Bakterie a jejich ekologický význam. Řasovky a skupina oddělení hub, včetně lišejníků, ekologie a význam v přírodě. (dotace 0/0)
2.
Sinice a skupina oddělení řas, rozšíření a význam. Mechorosty a kapraďorosty se zaměřením na stanovištně významné druhy. (dotace 0/0)
3.
Nahosemenné a krytosemenné rostliny, charakteristiky nejvýznamnějších čeledí krytosemenných rostlin. Stanovištně a formačně významné lesní, luční, ruderální a segetální druhy podle ekologických skupin. (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
přednáška30 h30 h
konzultace5 h5 h
příprava na zkoušku25 h25 h
Celkem60 h60 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen komisionelní zkouškou.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
DEYL, M. -- HÍSEK, K. Naše květiny. Praha: Academia, 2006. 690 s.
HENDRYCH, R. Systém a evoluce vyšších rostlin. Praha: SPN, 1977. 517 s.
MÁJOVSKÝ, J. -- KREJČA, J. Rastliny lesov 1. Bratislava: Obzor, 1976.
MÝJOVSKÝ, J. -- KREJČA, J. Rastliny lesov 2. Bratislava: Obzor, 1982.
MÁJOVSKÝ, J. -- KREJČA, J. Rastkiny vod, močiarov a lúk 3. Bratislava: Obzor, 1981.
MÁJOVSKÝ, J. -- KREJČA, J. Rastliny vod, močiarov a lúk 4. Bratislava: Obzor, 1982.
MÁJOVSKÝ, J. -- KREJČA, J. Rastliny lieskov a strání 5. Bratislava: Obzor, 1977.
ŘEPKA, R. -- KOBLÍŽEK, J. Systematická botanika. Brno: MZLU, 2007. 210 s.
ROSYPAL, S. Nový přehled biologie. Praha: Scientia, 2003. 797 s.
KALINA, T. -- URBAN, Z. Systém a evoluce nižších rostlin. Praha: SPN, 1980. 415 s.

Doporučená:
KOBLÍŽEK, J. -- ŘEPKA, R. Klíč k určování stanovištně významných lesních rostlin. Tišnov: Sursum, 2003. 143 s.
ZLATNÍK, A. Lesnická botanika speciální. Praha: SZN, 1970. 667 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: