Sylabus predmetu BIOG - Biogeografie (LDF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     Čeština          


Kód předmětu:
BIOG
Název předmětu česky:
Biogeografie
Název předmětu anglicky:
Biogeography
Semestr:
2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu: -- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Fakulta:
Vyučující: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
1.
Rostliny a prostředí: Klimatické, edafické, orografické, biotické a antropické vlivy; životní formy rostlin
Chorologie: Areál, relikty, endemismus, vikarismus, elementy flóry
(dotace 0/0)
2.
Flórogeneze: třetihory, čtvrtohory, pleistocén, holocén
Regionální fytogeografie: Holoarktická oblast, Paleotropická oblast, Neotropická oblast, Kapská oblast, Australská oblast, Antarktická oblast
(dotace 0/0)
3.
Geografie vegetace: Pás tropických deštných lesů, pásy tropických poloopadavých a opadavých lesů, pásy savan, pásy tropických pouští a polopouští, pásy etéziové vegetace, pásy lesů vlhkého mezotermního klimatu, pásy opadavých listnatých lesů, pásy stepí, pásy polopouští a pouští mírného klimatu, pás boreálních jehličnatých lesů, pásy tunder, vegetace hor, rostlinstvo moří (dotace 0/0)
4.
Ekologicko-zoogeografická struktura biosféry: Charakteristika jednotlivých biocyklů, mořský biocyklus, limnický biocyklus, pevninský biocyklus
Zoogeografické členění zemského povrchu: Mořský biocyklus, litorál, pelagiál, abysál; Pevninský a limnický biocyklus; Arktogea, Neogea, Paleogea, Notogea
Zoogeografické členění palearktické oblasti: Eurosibiřská podoblast -- provincie tundry, tajgy, listnatých lesů, stepí; Mediteránní podoblast; Středoasijská podoblast; Východopalearktická podoblast
Antropogenní zoogeografie
(dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LOMOLINO, M. -- BROWN, J. Biogeography. Sunderland: Sinauer Associates, Inc., 1998. 691 s. ISBN 0-87893-073-6.
BUCHAR, J. Zoogeografie. Praha: SPN, 1983. 199 s.
COX, B. -- MOORE, P. Biogeography. Oxfors: Blackwell Scientific Publications, 1993. 326 s.
HENDRYCH, R. Fytogeografie. Praha: SPN, 1984. 220 s.
HENGEVELD, R. Dynamic Biogeography. Cambridge: Cambridge University Presss, 1990.
HORNÍK, S. Fyzická geografie II. Praha: SPN, 1986. 319 s.
SCHMITHÜSEN, J. Lehrbuch der algemeinen Geographie. Berlin: De Gruyter, 1968.
PAVLIŠ, J. -- JENÍK, J. Terestrické biomy. Lesy a bezlesí Země. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 238 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: