Sylabus předmětu BHP - Bezpečnost a hygiena práce (LDF - 2019/2020 - doktorská studia)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: BHP
Název předmětu česky: Bezpečnost a hygiena práce
Název předmětu anglicky: Work Hygiene and Safety
Semestr: 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Mgr. Eva Abramuszkinová Pavlíková, MA, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav techniky (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získat teoretické, včetně legislativy, a praktické poznatky o bezpečnosti práce. Naučit se je využívat pro praktickou aplikaci nejen v oboru lesního hospodářství a to jak při pozorování práce, tak při stanovení diagnózy pracovních podmínek. Naučit se principy bezpečné práce vyjadřovat slovem i obrazem v jednoduchých, ale zároveň srozumitelných heslech. Dále by měl získat informace o hygieně práce, tzn. o způsobu určení správných podmínkách práce (včetně vlivu faktorů pracovního prostředí).
 
Obsah předmětu:
1.
Legislativa a systém řízení BOZP v podniku (bezpečný podnik, implementace ČSN EN ISO 18001) (dotace 0/0)
 
a.Organizace BOZP na úrovni státu, firmy, jednotlivého pracovníka. Práva a povinnosti v BOZP.
b.
Řízení BOZP ve firmě.

2.
Prevence BOZP (dotace 0/0)
 
a.Informace + školení BOZP (vstupní, periodické, specializované).
b.
Zdravotní prohlídky (vstupní, preventivní).
c.
Osobní ochranné prostředky a náhradní opatření.

3.
Pracovní nehody, úrazy a choroby z povolání. (dotace 0/0)
 
a.
Nehody a úrazy, činnosti bezprostředně následující, sepsání záznamu úrazu, analýza příčin a zdrojů PÚ, ekonomická analýza.
b.
První pomoc v rozsahu laika.
c.
Nemoci z povolání.

4.Hygiena práce (dotace 0/0)
 
a.
Vliv prac. podmínek na zdraví člověka; reakce a adaptace člověka na faktory prostředí.
b.
Faktory prac. prostředí - fyzikální: mechanické, mikroklima, záření včetně osvětlení, hluk a vibrace; chemické, biologické, sociální a environměntální faktory.
c.
Působení faktorů prac. prostředí na zdraví, měření a ochrana před jejich účinkem.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
cvičení
10 h
10 h
konzultace70 h50 h
projektová práce
30 h
30 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
2 h
příprava na zkoušku50 h50 h
příprava prezentace10 h
10 h
zpracování projektů
20 h
20 h
Celkem
192 h
172 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen komisionální ústní zkouškou v trvání 1-1,5 hod. Jsou vyžadovány znalosti z učebnice Ergonomie a BOZP v plném rozsahu. Ověřuje se schopnost praktické aplikace znalostí, zejména týkajících se disertační práce.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Ergonómia a bezpečnosť pri práci v lesnom hospodárstve. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 1989. 309 s. ISBN 80-07-00046-1.
ŠEDIVÝ, V. -- KOHOUT, V. Ergonomie: (cvičení). 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1995. 101 s. ISBN 80-7157-182-2.
ŠEDIVÝ, V. Ergonomie: cvičení. 2. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004. 71 s. ISBN 80-7157-763-4.
ŠEDIVÝ, V. Ergonomie a BOZP.  [online]. 2006. URL: http://user.mendelu.cz/~sedivy.
Srovnání technologií těžby harvestorem a motorovou pilou z hlediska ergonomie, bezpečnosti práce, zdravotních rizik a vlivu na životní prostředí. Diplomová práce. MZLU v Brně, 2008. 71.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci : podle stavu k 19.2.2007. Ostrava: Sagit, 2007. 368 s. Úplné znění. ISBN 978-80-7208-618-4.
ČERMÁK, J. Bezpečnost práce : aktualizované okruhy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Praha: Eurounion, 2006. 721 s. ISBN 80-7317-051-5.
NERUDA, J. -- SIMANOV, V. Technika a technologie v lesnictví. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2006. 324 s. ISBN 80-7157-988-2.
NOVOTNÝ, K. Základní požadavky na pracoviště z hlediska bezpečnosti práce. Rožnov: RoVS, 2008. 91 s.
JINDŘICHOVÁ, J. -- PODLEŠÁK, K. Hygiena práce a choroby z povolání v zemědělství. 1. vyd. Praha: SZdN, 1969. 423 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: