Sylabus predmetu ADEN - Aplikovaná dendrologie (LDF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ADEN
Název předmětu česky: Aplikovaná dendrologie
Název předmětu anglicky:
Applied Dendrology
Semestr: 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je poznání vybraných druhů dřevin dle morfologických znaků, znalost jejich pojmenování dle vědecké nomenklatury, umět ohodnotit dřeviny z hlediska jejich vlastností pro praktické využití. Navazuje na předmět dendrologie, příp. dendrologie s ekologií lesních dřevin, prohlubuje znalosti z tohoto předmětu o další taxony, využitelné na území ČR jak v tvorbě krajiny, tak v lesnictví.
 
Obsah předmětu:
1.
Význam dřevin pro člověka, jejich funkce v krajině.
 - Taxonomie, morfologie, chorologie a ekologie introdukovaných dřevin, častěji užívaných v okrasných výsadbách a lesních porostech. (perspektivní druhy pro ČR)
- Méně časté domácí druhy dřevin a jejich využití v krajině.
- Taxonomie, morfologie, chorologie a ekologie ohrožených druhů dřevin na území ČR a jejich ochrana. Ekologie populací.
 -Využití konkrétních druhů dřevin :
a) v náhradních porostech, zejména v imisních oblastech či při rekultivacích.
b) v městském prostředí -- uliční stromořadí, parky aj.
c) v tvorbě krajiny -- speciální porosty ( lignikultury), břehové porosty, ochranné lesní pásy, protihlukové a protiimisní pásy, estetické kompozice, bonsaje, součásti ÚSES.
(dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
konzultace16 h0 h
příprava na zkoušku100 h
0 h
Celkem
116 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
praktické poznání 50 druhů dřevin
zkouška písemná (příprava) a ústní
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Encyklopedie listnatých stromů a keřů. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 747 s. ISBN 978-80-251-1708-8.
MADĚRA, P. -- ŘEPKA, R. -- ÚRADNÍČEK, L. -- KOBLÍŽEK, J. -- BUČEK, A. Červený seznam vzácných a ohrožených dřevin ČR. In DRESLEROVÁ, J. -- PACKOVÁ, P. Ohrožené dřeviny České republiky. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2007, s. 103--115. ISBN 978-80-87154-02-1.
KOBLÍŽEK, J. -- SVOBODOVÁ, M Z. Dendrologický slovník anglicko-český a česko-anglický = Dendrological dictionary English-Czech and Czech-English. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2010. 266 s. ISBN 978-80-87154-40-3.
ÚRADNÍČEK, L. -- MADĚRA, P. -- TICHÁ, S. -- KOBLÍŽEK, J. Dřeviny České republiky. 2. vyd. Kostelec nad Černými Lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2009. 367 s. ISBN 978-80-87154-62-5.
KOBLÍŽEK, J. Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků. [klíč]. 2. vyd. Tišnov: Sursum, 2006. 551 s. ISBN 80-7323-117-41-2.
KOBLÍŽEK, J. Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků (Obrazová příloha). 2. vyd. Tišnov: SURSUM, 2006. 178 s. ISBN 80-7323-117-4.
KOBLÍŽEK, J. Salicaceae - vŕbovité. In: GOLIÁŠOVÁ, K. -- MICHALKOVA, E. Flóra Slovenka V/3. V/3. Bratislava: Veda, 2006. s. 208--303. ISBN 80-224-0189-7.
KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les . Vlašim: ČSOP Vlašim, 2003. 261 s. ISBN 80-86327-36-1.
KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les. Vlašim: ČSOP, 2005. 720 s. Metodika Českého svazu ochránců přírody ;. ISBN 80-86327-44-2.
ŠLEZINGR, M. -- ÚRADNÍČEK, L. Bankside trees and shrubs. 1. vyd. Brno: CERM, 2003. 128 s. ISBN 80-7204-307-2.
ÚRADNÍČEK, L. -- ŠLEZINGR, M. a kol. Stabilizace břehů za využití armované zemní konstrukce s podporou kořenových systémů dřevin. Brno: Akademické nakladatelství CERM,s.r.o., 2007. 210 s. ISBN 978-80-7204-550-1.
BEAN, W J. Trees and Shrubs hardy in the British Isles. London: J. Murray, 1980. 868 s.
LARCHER, W. Fyziologická ekologie rostlin. Praha: Academia, 1988. 361 s.
MUSIL, I. -- HAMERNÍK, J. Jehličnaté dřeviny: přehled nahosemenných i výtrusných dřevin : Lesnická dendrologie 1. 1. vyd. Praha: Academia, 2007. 352 s. ISBN 978-80-200-1567-9.
REHDER, A. Manual of cultivated trees and shrubs : Hardy in North America. 2. vyd. New York: The MacMillan Company, 1954. 996 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: 2020/2021 - doktorská studia, 2018/2019 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia, 2014/2015 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: