Sylabus předmětu VTUR-D - Venkovská turistika (AF - 2019/2020 - doktorská studia)Help


     Čeština          


Kód předmětu: VTUR-D
Název předmětu česky:
Venkovská turistika
Název předmětu anglicky:
Rural Turism
Semestr:
2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu: doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Fakulta:
Vyučující:
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-
 
Obsah předmětu:
1.
Cestovní ruch - rozdělení, druhy, formy, faktory ovlivňující cestovní ruch, definice a charakteristika venkovské turistiky, zařazení v rámci cestovního ruchu, předmět činnosti venkovské turistiky a agroturistiky, současný rozvoj a rozšíření, srovnání se zahraničím (dotace 0/0)
2.
Analýza podmínek pro podnikání v oblasti venkovské turistiky a agroturistiky (dotace 0/0)
3.
Ekonomické a právní aspekty podnikatelského záměru, management ve venkovské turistice (dotace 0/0)
4.Specifikace požadavků pro provoz agroturistického objektu (dotace 0/0)
5.
Vztah mezi zemědělskou výrobou a agroturistikou/venkovskou turistikou (dotace 0/0)
6.
Psychologické aspekty venkovské turistiky (dotace 0/0)
7.
Venkovská turistika a agroturistika v zemích Evropy a USA (dotace 0/0)
8.Program obnovy venkova (dotace 0/0)
9.
Ochrana a tvorba krajiny (dotace 0/0)
10.
Možnosti relaxace v rámci venkovské turistiky (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
STŘÍBRNÁ, M. -- MIKULA, P. Agroturistika a biopotraviny: základ prosperity firmy : právní, finanční a informační podnikatelské minimum. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2003. 51 s. ISBN 80-7271-137-7.
MIKULE, V. Development of rural tourism in the Czech Republic. In LICHOVNÍKOVÁ, M. -- MIKULE, V. IP 2009 "Additional business opportunities in the rural landscape". 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009, s. 139--150. ISBN 978-80-7375-328-3.
KYSILKOVÁ, B. -- PAVLÍČKOVÁ, H. Metodické přístupy k analýze udržitelného regionálního rozvoje se zaměřením na agroturistiku. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2006. sv. 54, č. 3, s. 159--166. ISSN 1211-8516.
MIŠKOLCI, S. The Direct Economic Impact of Alternative Types of the Rural Tourism. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2005. sv. LIII, č. 6, s. 101--108. ISSN 1211-8516.
STŘÍBRNÁ, M. Venkovská turistika a agroturistika. 1. vyd. Praha: Profi Press, 65 s. ISBN 80-86726-14-2.
Agritourism. Wallingford, UK: CABI, 301 s. ISBN 978-1-84593-482-8.
POUROVÁ, M. Agroturistika. 1. vyd. V Praze: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta ve vydavatelství Credit, 123 s. ISBN 80-213-0965-2.
STŘÍBRNÁ, M. Ekonomická efektivita podnikání v agroturistice. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1997. 32 s. ISBN 80-86153-36-3.
STŘÍBRNÁ, M. Ubytování ve vesnické turistice. 2. vyd. Praha: Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1996. 46 s. ISBN 80-7105-128-4.
HABÁN, M. Vidiecky turizmus a agroturizmus. Bratislava: NOI, 2007. 120 s. ISBN 978-80-89088-52-2.
MIKULE, V. Využití koní pro hipoturistiku.  [CD-ROM]. In Animal Breeding, 2011. s. 104--107. ISBN 978-80-7375-446-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 9. 9. 2019.

Typ výstupu: