Sylabus předmětu PUP-D - Pozemkové úpravy (AF - 2019/2020 - doktorská studia)Help


     Čeština          


Kód předmětu:
PUP-D
Název předmětu česky: Pozemkové úpravy
Název předmětu anglicky:
Land Consolidation
Semestr:
2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu: prof. Ing. František Toman, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující:
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou pozemkových úprav. Studenti získají základní znalosti o historii právních vztahů k pozemkům a o právních předpisech souvisejících s touto problematikou.Osvojí si základní dovednosti a postupy při řešení návrhu komplexních pozemkových úprav.
 
Obsah předmětu:
1.
Historie pozemkových úprav (dotace 4/0)
 
a.
vývoj evidence vlastnických vztahů k půdě

2.
Pozemkové úpravy a jejich právní úprava (dotace 6/0)
 
a.zákon o katasrtu nemovitostí
b.zákon o pozemkových úpravách
c.
zákon o ochraně zemědělského půdního fondu

3.Návrh jednoduché pozemkové úpravy (dotace 18/28)
 
a.metodika řešení
b.
cena pozemků, nároky vlastníků, náhradní pozemky
c.společná zařízení

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Ústní zkouška.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Kol. Metodický návod pro pozemkové úpravy a související informace. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2000. 188 s.
JANEČEK, M. -- BEČVÁŘ, M. -- BOHUSLÁVEK, J. -- DUFKOVÁ, J. -- DUMBROVSKÝ, M. -- DOSTÁL, T. -- HŮLA, J. -- JAKUBÍKOVÁ, A. -- KADLEC, V. -- KRÁSA, J. -- KUBÁTOVÁ, E. -- NOVOTNÝ, I. -- PODHRÁZSKÁ, J. -- TIPPL, M. -- TOMAN, F. -- VOPRAVIL, J. -- VRÁNA, K. Ochrana zemědělské půdy před erozí.2007.
DUMBROVSKÝ, M. Pozemkové úpravy. 1. vyd. Brno: CERM, 2004. 263 s. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-2668-3.
PODHRÁZSKÁ, J. Projektování pozemkových úprav. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 215 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 9. 9. 2019.

Typ výstupu: